Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Татяна ВърбановаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на седми декември две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

т. дело №******година

Производството е по чл. 288 ГПК. Образувано е по касационна жалба, подадена от „Евсти“ ООД, с ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, девети състав, с което след отмяна на решение №******г. по т. д. №******г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-8 състав, в частта, с която П. Д. Д. е осъден да заплати на ищцовото дружество сумата от 39 699.44 лв., платена по сключен между страните договор, подлежаща на връщане съгласно споразумение от 11.07.2012 г., ведно със законната лихва от 19.07.2017 г., този иск е отхвърлен, с присъждане на разноски в полза на ответника Д..

В жалбата се поддържат касационни доводи за неправилност на атакувания съдебен акт на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК. Твърди се неприложимост на института на неоснователното обогатяване след като е налице договорна обвързаност между страните, с последващо сключено споразумение, с което те са констатирали съответно изпълнение и неизпълнение, и дължимата от ответната страна сума за възстановяване поради редуциране на цената по договора. Според касатора, въззивната инстанция неправилно не е възприела дадената СГС правна квалификация на главния иск – чл. 79, ал. 1, предл. първо ЗЗД, независимо от извода, че дължимостта на исковата сума се установява от самото споразумение и че се касае за договорно задължение за връщането й/възстановяването й от изпълнителя по договора. Освен това, в жалбата се сочи, че при произнасяне по възражението за погасяване по давност решаващият състав не е зачел предвидения в споразумението срок за доброволно изпълнение на задължението на ответника.

Искането за допускане на касационно обжалване е основано на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса, свързан с „тълкуване на хипотезите, при които следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 79 ЗЗД или чл. 55 ЗЗД“.

В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК по делото е постъпил писмен отговор от П. Д. Д. и В. М. С., чрез процесуалния им пълномощник, в който се твърди липса на годно основание за достъп до касационно обжалване, а по същество – неоснователност на касационните оплаквания. Претендират се разноски.

В отговора неправилно е посочена като ответник по жалбата и В. С. /съдружници с Д. в ДЗЗД „ Био Пи Ди Ес корпорейшън“/, тъй като искът срещу нея е отхвърлен с влязлото в сила първоинстанционно решение, което е констатирано и от САС.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото, приема следното:

Касационната жалба е подадена от легитимирана страна, при спазване на преклузивния срок по чл. 283 ГПК и е насочена против подлежащ на касационно обжалване съдебен акт на въззивен съд, поради което се преценява като процесуално допустима.

При постановяване на атакуваното решение, съставът на Софийския апелативен съд, след преценка на доказателствения материал по делото, е приел за безспорно, че: между ищеца „Евсти“ ЕООД, възложител, и ДЗЗД „Био пи ди ес корпорейшън“ и ЕТ „Пума 4 –П. Д.“, изпълнители, е налице облигационно правоотношение по договор за доставяне на оборудване, извършване на проектиране и на строителни дейности на обект „Фотоволтаична система с капацитет от 69000 Wp, в землището на [населено място], м.“М.“, при договорена цена от 174 865.25 лева без ДДС.

По силата на сключено на 11.07.2012 г. споразумение страните са намалили цената по договора със сумата 62 594.38 лв. с ДДС, поради което дължимата сума е определена в размер на 109 879,66 лева. Тъй като дължимият остатък по договор е в размер на 22 894,94 лева с ДДС, е договорено изпълнителят да възстанови на възложителя сума в размер на 39 699,44 лева с ДДС в срок от седем работни дни от подписване на споразумението. В споразумението е предвидено още, че възложителят опрощава дължимите от изпълнителя договорни неустойки, но при неплащане на сумата от 39 699.44 лв. в указания срок, изпълнителят дължи неустойка в размер на 80778.60 лева.

Въззивният съд е извършил надлежна оценка на приетите съдебно-техническа и счетоводна експертизи, според които: съществува обща функционалност на осем централи, чрез изграждане на обща кабелна връзка средно напрежение, с издадено на 29.06.2012 г. разрешение за ползване за процесната централа; цената на един панел от общо задържаните от ищеца 192 бр. немонтирани панели е 48 470,02 лева без ДДС; общо заплатената от ищеца сума по договора е 163 421.52 лв.

Решаващият състав не е възприел дадената в първоинстанционното решение правна квалификация на иска, като е квалифицирал спорното право по чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД. Констатирал е различието в правната квалификация в доклада по делото – чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД с тази, възприета в решението на СГС, посочвайки как е разпределена доказателствената тежест съобразно първоначалната правна квалификация. Приел е, че дадената с доклада материалноправна квалификация на иска – чл. 55, ал. 1 ЗЗД и разпределението на доказателствената тежест не налага даване на нови, различни указания.

Въззивният съд е приел, че с оглед на съдържащите се в исковата молба твърдения, със сключване на споразумението, с което е намалена цената по договора /посочена в мотивите като „продажна цена/, е отпаднало основанието за плащането й и същата подлежи на връщане. Акцентирайки върху начина на разпределяне на доказателствената тежест по иск с правна квалификация чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД, съдът е извел извод, че даването на исковата сума е безспорно установено, а със споразумението, имащо характер на частен диспозитивен документ, дължимостта на сумата е призната, поради което е отречено основанието за задържането й.

Наведените от ответника твърдения за наличие на насрещно задължение на възложителя, с оглед задържаните от последния немонтирани панели, са счетени за неотносими към предмета на спора. В този аспект съдът е отразил, че производството е прекратено по предявения насрещен иск, а претендираните насрещни вземания не са заявени с възражение за прихващане. Посочените констатации на въззивния съд са обусловили необсъждането на събраните по делото доказателства във връзка с горните твърдения на ответника. В мотивите към решението не е преценявана и клаузата на т. 2 от споразумението, според която, изпълнителят придобива право на собственост върху доставените от него фотоволтаични модули едва след заплащане на сумата по т. 1.2. – исковата сума.

С оглед установената дължимост на исковата сума, апелативният съд е разгледал правопогасяващото възражение за давност. Приел е, че исковата молба е депозирана по пощата на 18.07.2017 година, или след изтичане на 5-годишен срок от датата на споразумението. Позовал се е на ППВС №1/1979 г., според което вземането в тази хипотеза на чл. 55, ал. 1 ЗЗД става изискуемо от деня, в който отпада основанието – в случая от 11.07.2012 г. Изложени са правни съображения във връзка с падежа на задължението, изискуемостта на вземането и забавата. Изведеният краен правен извод от решаващия състав е, че претендираното вземане е погасено по давност и искът следва да бъде отхвърлен, а решението на първостепенния съд подлежи на отмяна като материално незаконосъобразно.

Настоящият състав на ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на атакувания съдебен акт за извършване на проверка по същество дали е налице нарушение на принципа на диспозитивното начало в гражданския процес от въззивната инстанция, с оглед на определения от страните предмет на делото. Съгласно задължителните мотиви към т. 1 Тълкувателно решение №1 от 09.07.2019 г. по тълк. дело №1/2017 г. на ОСГТК на ВКС, в които е препратено и към разрешението по т. 1 ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. дело №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, при касационно обжалване, в изпълнение на задължението си във всяко положение на делото да следи за допустимостта на съдебните актове, ВКС е длъжен служебно да селектира жалбата в хипотезата на чл. 280, ал. 2, предл. второ-ро ГПК (обн. ДВ бр.86/27.10.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) – поради вероятна недопустимост” на въззивното решение, а преценката за допустимостта се извършва с решението по същество на подадената касационна жалба.

За разглеждане на касационната жалба се дължи държавна такса в размер на 793.99 лева, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 ГПК от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Така мотивиран, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №396 от 01.07.2021 г. по в. т. д. №2147/2020 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, девети състав.

Указва на касатора „Евсти“ ООД, в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото платежно нареждане за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 793.99 лева, като при неизпълнение – касационното производство ще бъде прекратено.

При изпълнение на указанието за внасяне на държавната такса, делото да се докладва на председателя на второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд за насрочване в публично съдебно заседание.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]