Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

докладвано от съдия Ирина Петрова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т. о. в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: Евгений Стайков

Членове: Ирина Петрова

Десислава Добрева

като изслуша докладваното от съдията Петрова ч. т. д. №******[/aam]******год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 5 ГПК.

Постъпила е молба ЗАД „ДаллБогг: Живот и ЗдравеАД с искане за връщане на внесеното по настоящото дело обезпечение във връзка с молба по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.

Съставът на ВКС констатира, че с определение №******[/aam]******г., постановено по настоящото дело, е оставена без уважение молба с вх. №******[/aam]******г. подадена от „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД, [населено място] за спиране на изпълнението на въззивно решение №******[/aam]******г. по в. гр. д. №******[/aam]******г. на Апелативен съд Бургас по съображения, че молителят не е представил доказателства за изпълнението на всички изисквания за редовност на подадената от него касационна жалба във връзка с която е поискано спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение, независимо, че е било внесено обезпечение.

От удостовереното от счетоводителя на ВКС е видно, че внесената за обезпечение сума се намира по сметката на ВКС. При тази констатация, след като внесената сума не е послужила като обезпечение за спиране на изпълнението, нейното задържане по сметката на ВКС е безпредметно и неоснователно и тя следва да бъде върната на вносителя.

По тези съображения следва да се допусне освобождаване на внесената като гаранция сума от 53 950.72лв. и същата да се преведе по посочената в молбата от 19.12.2022г. сметка на дружеството в „Уникредит Булбанк”АД.

Предвид горното, ВКС, ТК, I т. о.

О П Р Е Д Е Л И:

Освобождава сумата от 53 950.72лв. /петдесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева и 73ст./, внесена ЗАД „ДаллБогг: Живот и ЗдравеАД за спиране на изпълнението на въззивно решение №118/16.11.2021 г. по в. гр. д. №20212000500399/2021г. на Апелативен съд Бургас.

Сумата да се преведе по посочената в молбата от 19.12.2022г. банкова сметка на вносителя ЗАД „ДаллБогг: Живот и ЗдравеАД.

Определението не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]