Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Мадлена Желева


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на пети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

Постъпила е молба Сдружение „Музикаутор“, [населено място] за допълване на постановеното по настоящото дело определение №******[/aam]******г. в частта за разноските, като му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по молбата „Цифрова кабелна корпорация“ ООД, [населено място] не е депозирал отговор на молбата.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като прецени доводите на молителя и данните по делото, прие следното.

Молбата е допустима, тъй като е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК.

С определение №******[/aam]******г. по настоящото дело, образувано по частна жалба на „Цифрова кабелна корпорация“ ООД, е потвърдено разпореждане №******[/aam]******г. по в. т. д. №******[/aam]******г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав, с което е върната подадената от дружеството касационна жалба с вх. №11504/25.05.2022 г. срещу постановеното по делото решение №305 от 9.05.2022 г.

В отговора на частната жалба молителят в настоящото производство Сдружение „Музикаутор“ е направил искане да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение за производството по частната жалба пред ВКС.

При постановяване на определението от 26.10.2022 г. съставът на ВКС е пропуснал да се произнесе по искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. С оглед изхода на производството по частната жалба, в което молителят е бил представляван от юрисконсулт, депозирал отговор на частната жалба, Сдружение „Музикаутор“ има право на разноски за юрисконсултско възнаграждение, поради което молбата за допълване на определението по реда на чл. 248 ГПК е основателна. На основание чл. 78, ал. 8 ГПК вр. чл. 37 ЗПП вр. чл. 25а, ал. 3 Наредбата за заплащане на правната помощ частният жалбоподател „Цифрова кабелна корпорация“ ООД следва да бъде осъден да заплати на ответника по частната жалба Сдружение „Музикаутор“ юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 50 лв. съобразно вида на делото и неговата фактическа и правна сложност.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПЪЛВА на основание чл. 248 ГПК определение №50438/26.10.2022 г. по ч. т. д. №1978/2022 г. на Върховен касационен съд, ТК, І т. о. в частта за разноските, като ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „Цифрова кабелна корпорация“ ООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], ет. 3 да заплати на Сдружение „Музикаутор“, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], ет. 4 сумата от 50 лв. /петдесет лева/, юрисконсултско възнаграждение за производството пред ВКС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 248 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]