Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Иво Димитров


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ търговско отделение, в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдията Иво Димитров ч. т. д. №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 94 ГПК и сл..

В срока за обжалване на постановено по делото преграждащо определение е постъпила молба от частния жалбоподател за предоставяне на правна помощ, състояща се в осигуряване на безплатна адвокатска защита за изготвяне на частна жалба срещу същото определение.

Настоящият състав на Върховния касационен съд намира молбата за неоснователна.

В случая не са налице положителните предпоставки за предоставянето на правна помощ, законоуредени в чл. 23, ал. 1 и ал. 3 Закона за правната помощ /ЗПП/. Частната жалба, за изготвянето на която се иска предоставянето на правна помощ е не касационна по чл. 274, ал. 3 ГПК, а такава по ал. 2 на същия законов текст, поради което и не се изисква приподписването и от адвокат. По делото от представените пред Софийски апелативен съд доказателства и декларация за материално и гражданско състояние не може да се направи извод, че лицето, кандидатстващо за правна помощ, няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Налице са и отрицателните предпоставки на чл. 24, т. 1 и т. 2 ЗПП – предоставянето на правна помощ не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за правна помощ, а евентуалната частна жалба, за изготвянето на която се иска процесната правна помощ, би била и очевидно неоснователна, като насочена срещу определение, с което е оставена без разглеждане недопустима частна жалба срещу определение на Софийски апелативен съд.

Така мотивиран, Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ молбата на Й. Я. Н., ЕГН: [ЕГН], живуща в [населено място],[жк], [жилищен адрес] за предоставяне на правна помощ, състояща се в осигуряване на безплатна адвокатска защита за изготвяне на частна жалба срещу постановеното по делото определение №******[/aam]******г.

Определението подлежи на обжалване пред друг състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия, в едноседмичен срок от съобщението.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]