Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Соня Найденова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Второ отделение в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

изслуша докладваното от съдия Соня Найденова гр. дело №******[/aam]******г.

Производството е по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК.

Образувано е по молба от Етажна собственост на ул. Кукуш №******[/aam]******гр. Пловдив, подадена чрез пълномощник адв. Е. А., с искане за допълване на постановеното по делото решение в частта за разноските, тъй като съдът е пропуснал да се произнесе по тях. С молбата се иска присъждане на направените от молителя, като ответник в производството, съдебни разноски за адвокатско възнаграждение на процесуалния представител по делото, в размер на 500 лв. съгласно договора за правна помощ и списъка по чл. 80 ГПК, представени по делото.

Насрещната страна по молбата – молител в производството по чл. 303 ГПК- Л. К., е уведомен за молбата лично и чрез назначения му от съда процесуален представител по реда на чл. 95 ГПК в настоящето производство – адв. В. П. от АК-Пловдив. Становище по молбата не е взето в срока по чл. 248, ал. 2 ГПК. От страна на Л. К. е направено искане да му бъде определен друг служебен адвокат от София, за представяне пред ВКС по повод молбата относно разноските на противната страна, тъй като не можел да поеме разноските на адвоката за пътуване до София.

Върховният касационен съд, състав на Второ отделение на Гражданската колегия, намира следното:

Искането на Л. К. да му бъде определен адвокат от АК-София, за представяне пред ВКС по повод по молбата по чл. 248 ГПК, е неоснователно. Правната помощ на страната се оказва и възниква по силата на акта на съда по чл. 95 ГПК, вр. чл. 25 ЗПП – в случая с определение от 22.02.2022 г. на съдия при РС-Пловдив, по повод молбата на К. за отмяна на влязло в сила решение. Назначаването на адвокат за осъществяване на правна помощ е до приключване на производството по чл. 303 -307 ГПК пред ВКС, вкл. и в обусловеното от това производство по чл. 248 ГПК, съгласно чл. 26, ал. 2 Закона за правната помощ /ЗПП/, а и в случая възражения или ограничения в процесуалното представителство не са били поставени от съда при допускане на правната помощ и назначаването на служебен адвокат на Л. К.. Ето защо адв. П. – назначен за служебен адвокат с разпореждане от 11.03.2022 г. въз основа на посочването му за такъв АК-Пловдив, се счита за служебен адвокат на молителя до приключване разглеждане на делото, образувано по молбата за отмяна на влязло в сила решение, вкл. и в обусловеното от това производство по чл. 248 ГПК, а не само докато делото се намира физически в РС-Пловдив. Производството по чл. 248 ГПК не изисква явяване на страните или техните представители пред ВКС, искането за допълване на решението относно разноските се разглежда от съда в закрито заседание по реда на чл. 248 ГПК. Обемът на оказваната правна помощ и необходимите за това процесуални действия, се определят от назначения на страната служебен адвокат според характера на производството и разпоредбите на приложимия закон, при спазване изискването за добросъвестност и компетентност при упражняване на адвокатската професия съгласно ЗПП и Закона за адвокатурата /ЗАдв/. Ето защо не са налице ооснования за определяне на друг служебен адвокат на Л. К. по повод молбата по чл. 248 ГПК.

Молбата на Етажната собственост по чл. 248 ГПК е допустима, подадена е от легитимирана страна в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК. Становище по нея от противната й страна не е направено в срока по чл. 248, ал. 2 ГПК.

С решението по чл. 307 ГПК по настоящето дело, ВКС е оставил без уважение молбата на Л. К. К. за отмяна на влязло в сила решение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. на ПРС, ІІІ гр. състав, потвърдено с решение №******[/aam]******г. по в. гр. д.№199/2018 г. на ОС-Пловдив, ГО, ХІV състав. С това решение няма произнасяне по искането на ответната страна в производството- Етажната собственост, за разноски, нито в мотивите, нито в диспозитива. Пропускът на съда да се произнесе по разноските в крайния си акт, се преодолява по реда на чл. 248 ГПК.

В настоящето производство по отмяна, в качеството си на ответник по молбата на Л. К., Етажна собственост на ул. Кукуш №21, гр. Пловдив, е представлявана от пълномощник адв. Е. А. от АК-Пловдив. От страна на адв. А. е представено по делото писмено становище по молбата за отмяна на влязло в сила решение, с направено искане за присъждане на разноски за производството за правна защита съгласно представените пълномощно с договор за правна защита и списък по чл. 80 ГПК, адв. А. е и участвал в проведеното открито съдебно заседание пред ВКС на 26.09.2022 г.

Съобразно изискванията на чл. 81, вр. чл. 78, ал. 1 ГПК, респ. чл. 78, ал. 3 ГПК, заплатените от страната такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат се заплащат от насрещната страна според изхода на спора. В случая молбата за отмяна на Л. К. е отхвърлена и същият дължи на насрещната страна разноските в производството за адвокат. Искането за присъждането на разноски е направено своевременно съгласно списък по чл. 80 ГПК, доказано е и по размер за сумата от 500 лв., платена в брой, съгласно представения договор за правна защита и съдействие от 25.07.2022 г., който размер е и минималният размер на адвокатско възнаграждение по чл. 9, ал. 4, изр. 2 Наредба №1/2004 г. на Висшия адвокатски съвет в редакцията към датата на сключване договора за правна защита. Ето защо са налице предпоставките по чл. 248 ГПК за допълване на решението на ВКС с присъждане на разноските на ответната страна в настоящето производство, и Върховния касационен съд, състав на Второ отделение на гражданска колегия

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Л. К. да му бъде определен в настоящето производство друг служебен адвокат от АК-София по реда на чл. 95 ГПК, вместо адв. В. П. от АК-Пловдив.

ДОПЪЛВА на основание чл. 248, ал. 1 ГПК, решение №50075 от 31.10.2022 г. по настоящето гр. д. №1987/2022 година на ВКС, ГК, II отд. относно разноските, като ОСЪЖДА Л. К. К. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], ул. Кукуш №21, ап.14, да заплати на Етажна собственост на сграда с административен адрес гр. Пловдив, ул. Кукуш №21, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща направени разноски в производството по отмяна по чл. 303 -307 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 248 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]