Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Борис Илиев


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на единадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Василка Илиева

Членове: Борис Илиев

Ерик Василев

като разгледа докладваното от Борис Илиев Частно касационно гражданско дело №******[/aam]******година

Производството е по чл. 274, ал. 2 изр. 1, предл. първо ГПК.

Образувано е по частна жалба на В. Е. Л. против разпореждане на Софийски апелативен съд №******[/aam]******г. по гр. д.№******[/aam]******г., с което са дадени указания за отстраняване на нередовности на подадена жалба с вх. №******[/aam]******г. и против определение на същия съд по същото дело №******[/aam]******г., с което е оставена без разглеждане молба за допускане на обезпечение на предявените искове.

Върховният касационен съд намира жалбата за частично недопустима. Съгласно чл. 274, ал. 1 ГПК на самостоятелно обжалване не подлежат всички определения, а само тези, които преграждат по-нататъшното развитие на делото и за които законът изрично предвижда, че са обжалваеми. Разпореждането, с което на страна по делото се дават указания за отстраняване на нередовности на жалба, нито прегражда развитието на делото /преграждащо би било определението, с което жалбата се връща поради неотстраняване на нередовностите/, нито е изрично посочено като обжалваемо в процесуалния закон. Затова частната жалба е недопустима в частта, в която се обжалва разпореждането на апелативния съд от 02.11.2022 г. и в тази част тя не следва да се разглежда по същество.

По отношение на определението от 01.11.2022 г., с което е оставено без разглеждане искането на частния жалбоподател за обезпечаване на предявените от него искове, частната жалба е допустима. Жалбоподателят поддържа, че определението е нищожно, тъй като има по-малък регистрационен номер от разпореждането, макар да е издадено на следваща дата, както и защото било подписано от един от членовете на

състава едва на 06.11.2022 г. Излага също така доводи, че спорът е разгледан от съд, който не е бил компетентен по правилата на родовата подсъдност и без да му е оказана правна помощ, което според него обуславяло „нищожност на образуването и провеждането“ на въззивното дело. Поради това жалбоподателят моли обжалваното определение да бъде отменено.

Ответната по частната жалба страна М. Н. не взема становище.

Разгледана по същество, частната жалба в допустимата й част е неоснователна.

Пред първоинстанционния Софийски градски съд делото е образувано въз основа на искова молба, подадена В. Л. против М. Н., предявени са евентуално съединени искове за установяване на нищожност или за унищожаване на сключен между страните договор. С решение от 15.12.2020 г. съдът отхвърлил исковете. Срещу решението е подадена въззивна жалба В. Л. , по която е образувано пред Софийски апелативен съд гр. д.№2943/2021 г. С решение от 24.06.2022 г. въззивният съд потвърдил обжалваният първоинстанционен акт. На 27.10.2022 г. ищецът поискал от въззивния съд да допусне обезпечение на исковете му. Тази молба е оставена без разглеждане с обжалваното в настоящето производство определение от 01.11.2022 г.

Определението е законосъобразно. Съгласно чл. 389, ал. 1 ГПК обезпечение на искове може да се допусне до приключване на съдебното дирене във въззивното производство. След този момент молбата за допускане на обезпечение се явява недопустима и не подлежи на разглеждане по същество, както правилно е прието и в обжалваното определение. След като въззивният съд е постановил решение по делото, той не може да се произнася по искания за обезпечаване на искове.

Неоснователно касаторът поддържа нищожност на определението поради това, че е било подписано на различни дати от членовете на състава. Основанията за нищожност на съдебните актове са изяснени в съдебната практика и те се свеждат до незаконен състав на съда, пълна неразбираемост на формираната правораздавателна воля, липса на форма и други подобни. Не са основания за нищожност на съдебните актове нито неверният регистрационен номер /ако има такъв/, нито моментът, в който отделните членове на състава на съда са подписали акта.

Останалите доводи на жалбоподателя са неотносими. В настоящето производство касационният съд може да разглежда само твърдения за пороци при издаване на обжалвания акт. Той не може да проверява правилността на други актове, постановени в същото производство или законосъобразността на други действия на съда.

По изложените съображения съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на В. Е. Л. против разпореждане на Софийски апелативен съд №3955/ 02.11.2022 г. по гр. д.№2943/2021 г., с което са дадени указания за отстраняване на нередовности на подадена жалба с вх.№16613/27.07.2022 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д.№91/2023 г. по описа на Върховния касационен съд, IV гражданско отделение в тази част.

В тази част определението подлежи на обжалване пред друг състав на Върховния касационен съд в седмичен срок от връчването му.

ПОТВЪРЖДАВА определение на Софийски апелативен съд №2708/ 01.11.2022 г. по гр. д.№2943/2021 г.

В тази част определението не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]