Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Таня ОрешароваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, ІІІ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

СЪДИЯ: ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Орешарова ч. гр. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 257 ГПК.

Образувано е по молба с вх.№******год., подадена от Ж. М. С. за определяне на срок при бавност по чл. 255 и сл. на ГПК.

Молителят поддържа, че Апелативният съд- Б. не се е произнесъл по исканията му по чл. 83, ал. 2 ГПК за освобождаване от всички държавни такси и съдебни разноски, направени в частна жалба с вх.№******год. и по частна жалба с вх.№******год., както и по исканията в същите частни жалби за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в безплатна адвокатска защита, отнасящи се до ч. гр. дело №******год. на Апелативен съд-Б.. Моли да се определи срок не по-дълъг от три дни за произнасяне по исканията му.

Бургаският апелативен съд, пред който е образувано ч. гр. дело №442/2021год. и по което са постъпили подадените частни жалби от молителя, съдията докладчик от апелативния съд е изпратил становище по молбата по чл. 255 ГПК, в което посочва, че производството по делото е образувано по молба от Ж. С. по чл. 257 ГПК и трета поред по делото. Посочва, че независимо, че частните жалби са недопустими поради това, че са насочени срещу акт по чл. 257 ГПК, който не подлежи на обжалване с определение №486/16.11.2022год. съдът е освободил молителят от заплащане на държавни такси, както и във връзка с указания в разпореждане на ВКС по върната преписка на Апелативен съд Б. е в процес на администриране. Смята, че поведението на молителя е поредица недопустими процесуални действия и изразява становище за неоснователност на настоящата молба за бавност.

Върховният касационен съд, ГК, като взе предвид изложеното в молбата и данните по делото, приема следното:

Молбата по чл. 255, ал. 1 ГПК е подадена от надлежна страна в процеса и е процесуално допустима.

Разгледана по същество молбата е неоснователна.

Производството по ч. гр. дело №442/2021 год. е образувано пред Бургаския апелативен съд пред който е подадена молба от М. К. С.- частен жалбоподател по ч. гр. дело №848/2021год. на Бургаски окръжен съд/ починала на 09.11.2021год. и на нейно място конституиран като страна нейния наследник по закон Ж. М. С./ с искане да са определи срок за произнасяне от БОС по искане за прекратяване на правната помощ, предоставена на М. С..

С определение №347/13.10.2021год. Апелативният съд Б. е оставил без уважение молбата по чл. 255 ГПК, като е посочил, че определението му е окончателно.

Срещу определението на апелативния съд е постъпила частна жалба от 05.11.2021год., поддържана и от молителя Ж. М. С.. С разпореждане №55/25.01.2022год. е върната, подадената частна жалба от 05.11.2021год. като недопустима и срещу този акт на съда е подадена частна жалба с вх.№2267 от 07.03.2022год. до ВКС. В частната жалба Ж. С. е направил искане да бъде освободен от заплащане на държавни такси и разноски, както и е поискал предоставяне на правна помощ по делото.

С разпореждане №308 от 17.05.2022год. администриращият частната жалба съдия е оставил без уважение исканията за освобождаване от заплащане на държавна такса и за предоставяне на правна помощ. Срещу така постановеното разпореждане е подадена частна жалба с вх.№5433 от 08.06.2022год. от Ж. С., в която е направено и искане за освобождаване от държавна такса и разноски по делото, и за предоставяне на правна помощ. С разпореждане №327 от 30.05.2022год. на съда е отменено разпореждането от 17.05.2022год. В тази връзка с разпореждане №354 от 10.06.2022год. е върната частна жалба с вх.№5433 от 08.06.2022год.

С определение №486 от 16.11.2022год. Бургаският апелативен съд е освободил молителят Ж. С. от задължението за внасяне на държавна такса в размер на 15лв. по депозираната от него частна жалба с вх.№2267/07.03.2022год. до ВКС.

С определение №533 от 15.12.2022год. Бургаският апелативен съд е оставил без уважение молбата на Ж. С., инкорпорирана в частна жалба №2267/07.03.2022год. да му бъде предоставена правна помощ за процесуално представителство по жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, но няма данни по делото определението да е връчено на молителя.

При тези данни по делото не се констатира непроизнасяне на апелативния съдия, администриращ частна жалба с вх. №2267 от 07.03.2022год. и частна жалба с вх.№5433 от 08.06.2022год. по исканията за освобождаване от внасяне на държавни такси и по искането за предоставяне на правна помощ по същите. Независимо от забавянето в произнасянето на съда по исканията, включително и след като е постановено връщане на преписката ВКС за произнасяне по искане за правна помощ, съдържащо се в частната жалба от 07.03.2022год. е налице произнасяне по искането за освобождаване от държавна такса с определение от 16.11.2022год. и преди подаване на молбата за определяне на срок при бавност, както и е налице произнасяне с определение от 15.12.2022год. по искането за предоставяне на правна помощ по делото. След като втората частна жалба от 08.06.2022год. е върната съдът е изложил мотиви, че не дължи произнасяне отново по искането в нея за освобождаване от държавна такса и за предоставяне на правна помощ по същата. В тази връзка евентуалното забавяне при произнасяне по двете искания е отстранено и указания с оглед на чл. 257, ал. 2 ГПК не следва да бъдат давани.

Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба с вх.№11567/14.12.2022год., подадена от Ж. М. С. за определяне срок при бавност по ч. гр. дело №442/2021год. на Апелативен съд Б. по исканията, направени в частна жалба с вх.№2267/07.03.2022год. и в частна жалба с вх.№5433/08.06.2022год. за освобождаване от държавни такси и разноски и за предоставяне на правна помощ по същите.

Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ:


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 255 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]