Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Гълъбина Генчева


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори декември две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. №******[/aam]******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 307 ГПК.

Образувано е по молба на Н. А. П. вх. №******[/aam]******г., с която се иска отмяна на влязлото в сила решение №******[/aam]******г. по в. гр. д. №******[/aam]******г. на ОС-Смолян.

Молителката твърди, че нито тя, нито нейният пълномощник, е бил призован за открито съдебно заседание пред ВКС след допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Счита, че е налице основанието по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК за отмяна на това решение.

Ответниците А. Т. П. и А. М. Х. оспорват молбата. Считат, че тя е неоснователна. Позовават се на разпоредбата на чл. 289 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, счита молбата за процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежна страна, в двумесечния срок по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК, и отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. чл. 260 и чл. 261 ГПК. По въпроса дали е налице твърдяното основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК съдът следва да се произнесе с решение.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ в открито съдебно заседание молбата на Н. А. П. вх. №******[/aam]******г. за отмяна на влязлото в сила решение №138/09.07.2021 г. по в. гр. д. №101/2021 г. на ОС-Смолян.

Делото да се докладва за насрочване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]