Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Дияна ЦеневаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

е дадено и в определение №296/29.04.2015 г. по ч. гр. д. №880/2015 г. на ІV г. о., определение №199 от 04.05.2010 г. по ч. гр. д. №180/2010 г. на І г. о., определение №231/28.07.2015 г. по ч. гр. д. №3341/2015 г. на ІІ г. о. и др. Наличието на практика на ВКС, с която въззивният съд се е съобразил, изключва необходимостта от допускане на обжалваното определение до касационен контрол на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч. гр. д. №******г. по описа на ВКС, І г. о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от Р. М. Д., К. М. С. и М. М. Д. чрез техния пълномощник адв. Ст. С. срещу въззивно определение №******г. по в. ч. гр. д. №******г. на Окръжен съд-Ловеч. С него е потвърдено протоколно определение от 04.05.2022 г. по гр. д. №******г. на Районен съд-Тетевен, с което съдът е прекратил производството по делото поради извършване на делбата чрез теглене на жребий. В частната касационна жалба са изложени доводи за неправилност на обжалваното определение и се иска то да бъде отменено. Жалбоподателите сочат, че същото е необосновано и постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Поддържат, че са конституирани като страна по делото като наследници на починалия след влизане в сила на решението по чл. 350 ГПК съделител М. Р. Д. и съдът е следвало да вземе предвид това ново обстоятелство и да избере друг способ за извършване на делбата – по чл. 349, ал. 2 ГПК, в какъвто смисъл са заявили претенции Р. Д. и М. Д. в проведеното на 04.05.2022 г. съдебно заседание, което се явява първо за тях, или по реда на чл. 353 ГПК.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК към частната касационна жалба са поставили следните въпроси, за които твърдят да осъществяват основанията за достъп до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК: 1. Длъжен ли е съдът да съобрази нови факти и обстоятелства, настъпили след постановяване на решението по чл. 350 ГПК и може ли да използва друг способ за извършване на делбата, различен от тегленето на жребий, ако такъв е поискан от наследниците на починал съделител, които са конституирани след влизане в сила на посоченото решение и ако са налице условията на закона за прилагането му. 2. Могат ли да се разгледат по същество във въззивното производство при обжалване на определението, с което приключва производството по съдебна делба чрез теглене на жребий, и други възражения извън тези, свързани с начина на провеждане на жребия, или в това въззивно производство могат да се разглеждат само оплаквания, свързани с опорочаване на самото теглене на жребия. 3. Дали след като е постановено и влязло в сила решение за обявяване на разделителния протокол за окончателен единственият възможен начин за извършване на делбата е тегленето на жребий. Жалбоподателите се позовават и на основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК- очевидна неправилност.

В писмен отговор на частната касационна жалба ответната страна А. Р. А. изразява становище, че не са налице сочените предпоставки за допускане на касационно обжалване, а по същество – че обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

С влязло в сила решение от 08.03.2021 г. по гр. д. №******г. по описа на Тетевенския районен съд е допуснато извършването на съдебна делба между съделителите А. Р. А. и М. Р. Д. на следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор……….. по КККР на [населено място], Л. област, с площ 409 кв. м, заедно с построените в него жилищна сграда с идентификатор………… с Р. 120 кв. м, и селскостопанска сграда с идентификатор……………. със застроена площ 46 кв. м, както и на поземлен имот с идентификатор………….. с площ 397 кв. м, ведно с построената в него жилищна сграда с идентификатор…………. със застроена площ 88 кв. м, при равни права между съделителите- по 1/2 ид. част.

С решение от 18.01.2022 г., влязло в сила на 11.02.2022 г. съдът е обявил за окончателен проект за разделителен протокол, съгласно който от допуснатите до делба недвижими имоти се образуват два дяла.

След влизане на решението в сила е насрочил делото в открито съдебно заседание за 22.03.2022 г. за теглене на жребий.

На 04.03.2022 г. е починал съделителят М. Р. Д.. Съдът е конституирал като страни по делото неговите наследници по закон Р. М. Д., К. М. С. и М. М. Д..

В проведеното на 04.05.2022 г. открито съдебно заседание всеки от съделителите М. Д. и Р. Д. са направили искане за възлагане на един от жилищните имоти, допуснати до делба. Претенциите им не са приети за разглеждане. В това съдебно заседание съдът е пристъпил към теглене на жребий, като е поставил листчета с означените на тях дялове в два непрозрачни плика в идентичен формат, без белези върху тях, запечатал е пликовете, разбъркал ги е под съдийската банка и отново пред страните, и е поканил съделителката А. А. да тегли първа, като й е предоставил двата плика. Тези действия на съда са надлежно обективирани в съставения съдебен протокол.

При тези данни въззивният съд е намерил за неоснователно наведеното в частната жалба оплакване за допуснати от първоинстанционния съд нарушения, довели до опорочаване на тегленето на жребий. След като е обсъдил вида и състоянието на пликовете, приложени към делото, и извършените от съда действия, насочени към това да се осигури равенство на съделителите, като се запази в тайна съдържанието на пликовете, съдът е приел за недоказано твърдението на жалбоподателите, че предоставяйки на съделителката А. А. възможността първа да избира, първоинстанционният съд й е подсказал кой плик да избере.

Останалите оплаквания, наведени в частната жалба, относно избрания от съда начин за извършване на делбата чрез теглене на жребий, а не чрез възлагане на делбените имоти по реда на чл. 349, ал. 2 или чл. 353 ГПК, не са обсъждани от въззивния съд, като е прието, че определението за прекратяване на делото поради теглене на жребий може да се обжалва само на основания, опорочаващи самото теглене на жребия.

Това становище на въззивния съд е в съответствие с практиката на ВКС, поради което не е налице соченото от жалбоподателите основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Така в т. 6 ТР №1 от 17.07.2001 г. на ОСГК на ВКС е посочено, че определенията по чл. 291 ГПК / отм./, съответстващ на чл. 352 ГПК, за изтегляне на жребий, с които приключва делбеното производство, подлежат на обжалване в хипотезата, когато действията по изтегляне на жребия са били опорочени. В същия смисъл е и определение №746 от 19.11.2015 г. по ч. гр. д. №5083/2015 г. на ВКС, ІV г. о., в което е прието, че действията на делбения съд по тегленето на жребий подлежат на обжалване само от гледна точка на спазване на процесуалните правила за осигуряване ефективното упражняване правото на защита на страните, равенството им в процеса, съставянето на бюлетини, съответни на решението по чл. 352 ГПК, както и по начин да се запази в тайна от страните съдържанието им, провеждането на самия жребий и удостоверяването му и т. н. Оплаквания във връзка с начина на извършване на делбата не могат да бъдат разглеждани по реда на инстанционния контрол в производството по обжалване на определението за теглене на жребий по чл. 352 ГПК, тъй като те са се преклудирали с влязлото в сила решение по чл. 350 ГПК. Същото разрешение на поставения въпрос е дадено и в определение №296/29.04.2015 г. по ч. гр. д. №880/2015 г. на ІV г. о., определение №199 от 04.05.2010 г. по ч. гр. д. №180/2010 г. на І г. о., определение №231/28.07.2015 г. по ч. гр. д. №3341/2015 г. на ІІ г. о. и др. Наличието на практика на ВКС, с която въззивният съд се е съобразил, изключва необходимостта от допускане на обжалваното определение до касационен контрол на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

По изложените съображения следващите два въпроса, които касаят начина на извършване на съдебната делба, в случая се явяват неотносими към правилността на обжалваното определение, поради което не осъществяват общото изискване на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване. Чрез поставянето им жалбоподателите на практика повдигат спор относно начина на извършване на съдебната делба, който е разрешен с влязлото в сила решение по чл. 350 ГПК, и както се посочи по-горе, не може да бъде пререшаван в това производство. Становището на жалбоподателите, че то не ги обвързва, тъй като са конституирани като страни по делото след влизането му в сила, е правно неиздържано. Като наследници на починалия в хода на делбеното производство съделител те са обвързани с положението на процеса към момента на възникване на правоприемството.

Въззивното определение не е и очевидно неправилно, както твърдят жалбоподателите. В практиката на ВКС е разяснено, че за да е очевидно неправилно по смисъла на чл. 280, ал. 2 ГПК, въззивното решение / определение/ трябва да страда от особено тежък порок, който може да бъде констатиран от касационната инстанция без извършване на присъщата на същинския касационен контрол проверка за обоснованост и съответствие с материалния закон на решаващите правни изводи на въззивния съд и за законосъобразност на извършените от него съдопроизводствени действия. В случая такъв тежък порок на въззивното определение не се установява.

По тези съображения въззивното определение не следва да се допуска до касационно обжалване.

Водим от гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно определение №468/21.07.2022 г. по в. ч. гр. д. №225/2022 г. на Окръжен съд-Ловеч.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]