Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Александър Цонев


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 3-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 4-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и трети декември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Жива Декова

Членове: Александър Цонев Филип Владимиров

като разгледа докладваното Александър Цонев Частно касационно гражданско дело №******[/aam]******година

Производството е по чл. 282 ГПК. Молителят „Булсатком“ ЕООД е поискал спиране на изпълнението на въззивно решение №******[/aam]******г., постановено по в. гр. д. 11836/2021 г. на СГС, с което е осъден да плати на ищеца К. Т. С. сумата от 72441,60лв., представляваща неизплатено възнаграждение по трудово правоотношение, заедно със законната лихва от 15.06.20г. до окончателното плащане. Искането за спиране е направено с подадената касационна жалба с вх.№******[/aam]******г. по описа на СГС.

С разпореждане №******[/aam]******г. ВКС е дал указания на молителя в 1-седмичен срок от съобщението да представи квитанция за платена гаранция по сметка на ВКС в размер на 72441,60лв.. Съобщението е редовно получено на 05.12.22г. чрез юрисконсулт на дружеството, но задължението не е изпълнено и до настоящия момент, поради което молбата следва да се остави без уважение, доколкото внасянето на гаранция е необходима предпоставка, за да се постанови спиране на изпълнението на въззивното решение съгласно

чл. 282, ал. 2 ГПК.

Воден от горното, ВКС, състав на III ГО

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без уважение молбата на „Булсатком“ ЕООД гр. София по чл. 282, ал. 2 ГПК, съдържаща се в касационната жалба с вх.№******[/aam]******г. по описа на СГС.

Определението не подлежи на обжалване.

Председател:

1.

2

Членове:

2.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]