Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти март през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

Гълъбина Генчева

при участието на секретаря

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдия С. К.

частно гражданско дело №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

С определение №******г. по ч. гр. д.№******г. на Върховен касационен съд, II ГО производството по делото, образувано за произнасяне по подадената от И. И. А. частна касационна жалба срещу определение №******г. по в. ч. гр. д.№******г. на Софийски окръжен съд, е прекратено.

Определението се обжалва с частна жалба вх.67238/29.09.2021г., подадена от И. И. А. чрез назначения от съда особен представител, с искане за неговата отмяна като неправилно (незаконосъобразно).

Според жалбоподателя изводът на тричленния състав на II ГО на ВКС, че производството по подадената от него частна жалба е недопустимо по причина, че същата е била върната с разпореждане от 25.11.2020г. по ч. гр. д.№622/2019г. по описа на Софийски окръжен съд поради неотстраняване в срок на констатираните от администриращия съд нередовности – непосочване от страна на ищеца на точен адрес за кореспонденция, е неправилен.

Поддържа, че още в исковата молба И. А. е посочил адрес за кореспонденция (С. 1000, п. к.881), а по-късно в последващи молби и жалби е посочил и електронен адрес, като е поискал електронният адрес да бъде използван за изпращане на съобщения. В подадената частна касационна жалба с вх.№10338/06.12.2019г. също е посочил електронен адрес за кореспонденция, поради което счита, че подадената от него жалба следва да се счита за редовна и незаконосъобразно Софийският окръжен съд е приел, че са налице нередовности – непосочване на адрес за кореспонденция, и е дал указания за посочване на точен адрес за кореспонденция с разпореждане от 25.11.2020г.

Поддържа също така, че незаконосъобразно разпореждането от 25.11.2020г. е съобщено по реда на чл. 129, ал 2 ГПК, като е поставено на определено място в съда, по който ред е съобщено и разпореждането за връщане на частната касационна жалба.

Върховният касационен съд, състав на Гражданска колегия, I ГО, при проверка допустимостта на жалбата, констатира следното:

Подадената частна касационна жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 276, ал. 2 ГПК от легитимирана страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

Върховният касационен съд разполага с правомощието да се произнесе по съществото на подадена жалба срещу акт на въззивен съд само ако е надлежно сезиран. Когато подадената жалба е била върната, ВКС не разполага с правомощието да се произнесе дори при наличието на оплаквания срещу правилността на акта, с който жалбата е върната. Проверката по правилността на този акт следва да бъде извършена по предвидения в чл. 274, ал. 1 ГПК ред. Сезираният с върната от въззивния съд частна касационна жалба състав на ВКС не разполага с правомощието да извършва проверка по правилността на акта на въззивния съд, с който подадената частна касационна жалба е била върната.

В съответствие с това тълкуване в обжалваното определение е прието, че образуваното пред него производство по подадената от И. И. А. частна касационна жалба с вх.№10338/06.12.2019г. е процесуално недопустимо, тъй като същата е била върната с разпореждане от 25.11.2020г. по ч. гр. д.№622/2019г. по описа на Софийски окръжен съд поради неотстраняване в срок на констатираните от администриращия съд нередовности – непосочване от страна на И. А. на точен адрес за кореспонденция, за което няма данни да е било обжалвано.

По така изложените съображения следва да се приеме, че не са налице предпоставки за отмяна на постановеното от тричленния състав на II г. о. определение, като въведените с частната жалба оплаквания не обосновават различен извод, доколкото съставляват доводи за неправилност на разпореждането на Софийски окръжен съд от 25.11.2020г.

Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №466/23.06.2021г., постановено по

ч. гр. д.№2226/2021г. по описа на ВКС, II ГО.

Определението не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове:


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]