Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Васил ХристакиевКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

„Какви са предпоставките за спиране на делото, когато в същия или в друг съд има висящо друго дело между същите страни, в предмета на двете дела са включени различни правоотношения, основани на един и същи договор (спорни са отделни права, които се пораждат от едно сложно, договорно правоотношение)?“ и по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради значение за точното приложение на закона на въпроса „Правото на рекламация по чл. 265, ал. 1 ЗЗД и правото на получаване на възнаграждението (в случая – доплащане на неплатена част) намират ли се в някакво отношение на зависимост, обусловеност или най-общо казано – релация, която да налага разглеждането им в някаква последователност?“.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 1-ВО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 3 СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав

Председател: Елеонора Чаначева

Членове: Васил Христакиев

Елена Арнаучкова

като разгледа докладваното Васил Христакиев Частно Касационно търговско дело №******година

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК, образувано по частна касационна жалба на ищеца „ДИТ Хотели“ ООД срещу въззивно определение на Софийски апелативен съд.

Ответниците не изразяват становище.

С обжалваното определение въззивният съд е потвърдил първоинстанционното определение в обжалваната част, с която на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производството е спряно.

Крайния извод за наличие на основание за спиране въззивният съд е обосновал със съображенията, че предмет на делото е осъдителен иск за връщане на възнаграждение по договор за изработка, явяващо се надплатено от ищеца поради упражнено от същия право по чл. 265, ал. 1 ЗЗД да иска намаляване на уговореното възнаграждение със стойността на разходите, необходими за отстраняване на недостатъци на изработеното. Установил е, че в предмета на приетото за обуславящо дело, образувано по иск на изпълнителя за заплащане на неплатена част от възнаграждението, е включено същото възражение на жалбоподателя за намаляване на възнаграждението поради недостатъци на изработеното. С оглед предмета на двете дела е приел, че връзка на обусловеност е налице, доколкото е невъзможно предявената от жалбоподателя претенция да бъде уважена и по двете дела, тъй като това би означавало същият два пъти да получи едно и също (чрез отхвърлянето на иска по обуславящото дело и чрез уважаването на иска по обусловеното дело), а при отхвърляне на възражението по чл. 265 ЗЗД по обуславящото дело така формираната сила на пресъдено нещо следва да бъде зачетена по обусловеното дело.

Искането за допускане на касационно обжалване се обосновава с основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на изводите на въззивния съд с практиката на ВКС по въпроса „Какви са предпоставките за спиране на делото, когато в същия или в друг съд има висящо друго дело между същите страни, в предмета на двете дела са включени различни правоотношения, основани на един и същи договор (спорни са отделни права, които се пораждат от едно сложно, договорно правоотношение)?“ и по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради значение за точното приложение на закона на въпроса „Правото на рекламация по чл. 265, ал. 1 ЗЗД и правото на получаване на възнаграждението (в случая – доплащане на неплатена част) намират ли се в някакво отношение на зависимост, обусловеност или най-общо казано – релация, която да налага разглеждането им в някаква последователност?“.

Първият въпрос не отговаря на общото изискване по чл. 280, ал. 1 ГПК за конкретност съобразно т. 1 ТР №******говор.

По втория въпрос, без да е необходимо да се обсъжда неговата релевантност към изложените от въззивния съд правни изводи, не се обосновава специалната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Съобразно разясненията по т. 4 ТР №******гане на закона и за развитието на правото“ предпоставя наличието на едно от следните условия: 1) създадена поради неточно тълкуване съдебна практика, която следва да бъде изменена; 2) съдебна практика, създадена при остарели правна уредба или обществени условия, която следва да бъде осъвременена поради настъпили изменения в уредбата или обществените условия; 3) непълнота, неяснота или противоречивост на правната уредба, поради което съдебната практика следва да бъде създадена или осъвременена.

В разглеждания случай не се обосновава нито една от посочените форми на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Не се твърди по поставения въпрос да е налице неправилна (създадена поради неточно тълкуване) съдебна практика, която следва да бъде изоставена. Не се поддържа също да са настъпили изменения в правната уредба или обществените условия, които да налагат осъвременяване на съществуваща практика. Поддържа се единствено довод за липса на задължителна практика, създаваща затруднения за правилното разрешаване на въпроса (което се свързва с третата форма на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК), без обаче да се обосновава наличие и на останалите елементи на тази форма – да е налице непълнота, неяснота или противоречивост на правната уредба, която именно да налага създаването на съдебна практика. Аргументи в тази насока не са изложени, което е достатъчно основание да не се допусне касационно обжалване.

С тези мотиви съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Не допуска касационно обжалване на определение №******г. по ч. гр. д. №******г. по описа на Софийски апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

Председател: ………………………………………

Членове:

1. ……………………………………..

2. …………………………………….


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]