Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Александър Цонев


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 3-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 4-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Жива Декова

Членове: Александър Цонев

Филип Владимиров

като разгледа докладваното Александър Цонев Частно касационно гражданско дело №******[/aam]******година

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК. Образувано е по частна жалба с вх.№******[/aam]******г., подадена от Р. Й. К. срещу разпореждане от 29.06.22г. на САС, постановено по в. гр. д. 1403/2021 г., с което е върната като просрочена жалба с вх.№******[/aam]******г., подадена от Р. К. срещу решение на САС по същото дело, с което е отхвърлен искът и срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД за плащане на обезщетение за неимуществени вреди.

Ищцата е предявила иск срещу „ЧЕЗ Електро България“ АД за плащане на сумата от 53390лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени от неизпълнение на договора за доставка на ел. енергия за периода от 01.09.11г. до 29.04.15г.. Въззивният съд е установил, че ел. захранването е било незаконно прекъснато само за периода от 01.09.2011г. до 20.06.2012г., но искът за обезщетение е неоснователен, заради изтекла 5- годишна давност. За останалата част от периода, въззивният съд е приел, че ел. захранването е било преустановено законно, поради неплатени задължения, установени с влязло в сила съдебно решение, и за този период не се дължи обезщетение. Възражението на ищцата за прилагане на чл. 117, ал. 2 ЗЗД е намерено за неотносимо, доколкото липсва съдебно решение на граждански съд, с което да е било установено процесното вземане от 53390лв., за да започне да тече нова 5- годишна давност. Представените решения на ВАС не прекъсват давността, защото имат за предмет законосъобразност на издаден индивидуален административен акт, и те са извън приложното поле на чл. 117, ал. 2 ЗЗД. Ищцата е получила препис от решението на 22.12.21г. чрез особения представител адв. М. М.. Отказът от особения представител е без правни последици, защото назначения особен представител има законна процесуална представителна власт, която се прекратява само с акт на съда. Отказът от представителство е потестативно право, уредено при доброволното представителство, но не и при особеното представителство, учредено по ЗПрП.

Срещу въззивното решение ищцата е подала жалба с вх.№******[/aam]******г., която САС е върнал като просрочена.

Настоящият състав на ВКС счита, че разпореждането на САС за връщане на жалба с вх.№******[/aam]******г., е правилно. Решението на въззивния съд е връчено на ищцата чрез особения представител на 22.12.21г., а касационната жалба е подадена чак на 28.06.22г., при положение, че касаторът разполага само с 1- месечен преклузивен срок за обжалване на въззивното решение, който започва да тече от връчването на препис от решението на особения представител.

Воден от горното, ВКС, състав на III ГО

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 29.06.22г. на САС, постановено по в. гр. д. 1403/2021 г., с което е върната като просрочена жалба с вх.№14378/28.06.22г., подадена от Р. К..

Определението е окончателно.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]