Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Десислава ДобреваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на четиринадесети декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на В. В. Т. срещу определение №******г., постановено по в. т. д. №******г. на Апелативен съд Пловдив, с което е оставена без уважение молбата на страната за предоставяне на правна помощ с цел изготвяне на касационна жалба срещу постановеното по делото решение.

В жалбата се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно. Жалбоподателят счита, че разпоредбата на чл. 24, т. 3 Закона за правната помощ допуска изключения, които не са били съобразени от въззивния съд.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното:

Частната жалба е подадена от легитимирана да обжалва страна в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване акт, поради което същата се явява процесуално допустима.

С атакуваното в настоящото производство определение съставът на Апелативен съд Пловдив е оставил без уважение молбата на жалбоподателя за предоставяне на правна помощ, позовавайки се на разпоредбата на чл. 24, т. 3 ЗПП относно изключените от обхвата на правната помощ търговски дела и данъчни дела по ДОПК. Съдът е приел, че делото е търговско, който мотив е обусловил крайния резултат.

Постановеният от въззивния съд акт е неправилен.

Предмет на делото е установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване нищожността на решение, взето от едноличния собственик на капитала на „ВЕНИС 2017“ ЕООД, поради което изводът на състава, че делото е търговско, е правилен. Неправилно обаче е заключението, че това обстоятелство изключва предоставянето на правна помощ на страната.

Към датата на произнасяне по молбата в сила е изменението на разпоредбата на т. 3 на чл. 24 ЗПрП /ДВ бр.13/2017г./, съгласно която в случаите на търговски и данъчни дела по ДПОК, правна помощ по чл. 21, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗПрП не се предоставя, освен ако страната, кандидатстваща за правна помощ, е физическо лице и отговаря на условията за предоставяне на безплатна правна помощ. Въпреки че в случая делото е търговско, жалбоподателят като физическо лице има право на правна помощ по чл. 95 ГПК във връзка с чл. 24, т. 3 ЗПрП / ДВ бр.13/2017г./. За целта страната трябва да отговаря на условията по чл. 23, ал. 3 ЗПП. Съгласно същата разпоредба съдът формира преценката си дали физическото лице има средства за заплащане на адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по делото, като вземе предвид 1. доходите на лицето или на неговото семейство; 2. имущественото състояние, удостоверено с декларация; 3. семейното положение; 4. здравословното състояние; 5. трудовата заетост; 6. възраст; както и други обстоятелства, които имат значение за имущественото и финансово положение на лицето.

В настоящия случай с молба вх. №******г. В. Т. е отправила искане да ѝ бъде предоставена правна помощ във връзка с нейната касационна жалба срещу решение №******г. на Апелативен съд Пловдив. Съдът е отхвърлил молбата с неправилните изводи, че правна помощ по този тип дела не се предоставя. Съдът в нарушение на служебните си задължения съгласно чл. 7, ал. 1, изр. 2 ГПК не е събрал доказателства относно наличието на средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, поради което е допуснал съществени процесуални нарушения, опорочаващи атакуваното пред настоящия състав определение. Същото следва да се отмени, а делото – да се върне на същия състав на въззивния съд, който да укаже на В. Т. необходимите процесуални действия по повод искането й за правна помощ, като ѝ даде възможност да представи съответните доказателства относно предпоставките по чл. 23, ал. 3 ЗПП, след което да се произнесе по основателността на молбата.

С тези мотиви и на основание чл. 274, ал. 2 ГПК настоящият състав на първо търговско отделение на ВКС

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение №291 от 04.08.2022 г., постановено по в. т. д. №819/2021 г. на Апелативен съд Пловдив.

ВРЪЩА делото на същия състав на Апелативен съд Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно мотивировъчната част на настоящото определение.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]