Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България,

четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на

осемнадесети април две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Илиева

ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

Ерик Василев

като разгледа докладваното от Борис Илиев гр. д.№******г.

за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Енерго – про продажби” АД, гр. Варна, с искане за допускане на касационно обжалване на въззивно решение на Варненски окръжен съд №******г. по гр. д.№******г., с което е потвърдено решение на Девненски районен съд по гр. д.№******г. и по този начин е отхвърлен предявеният от касатора иск, квалифициран по чл. 422 ГПК, за признаване за установено в отношенията между „Енерго – про продажби” АД и Н. Г. Н., че Н. Г. Н. дължи на „Eнерго – про продажби” АД сумата 6 723,71 лв, представляваща главница за незаплатена консумирана електрическа енергия по фактура №******г. за период 05.05.2017 г. – 04.05.2018 г., доставена в обект, находящ се в [населено място], [улица], кл.№[ЕГН], аб.№[ЕГН], сумата 392,21 лв – мораторна лихва върху главницата за период 11.06.2019 г. – 06.01.2020 г. и законната лихва върху главницата от 04.03.2020 г., за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч. гр. д.№302/2020 г. на Девненски районен съд и е разпределена отговорността за разноските по делото.

Жалбоподателят претендира въззивното решение да бъде допуснато до касационен контрол по правни въпроси, които при условията на Тълкувателно решение №1/19.02.2010 г. по тълк. д.№1/2009 г., ОСГТК, ВКС, следва да бъдат прецизирани в следния смисъл: има ли основание за корекция на сметката на потребител на електроенергия за минал период от време при констатирано неизмерване на потребената от него енергия след измененията в ЗЕ от 17.07.2012 г. и при действието само на чл. 48 – чл. 51 ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г.; при повдигнат спор за заплащане на цената на потребена електроенергия, която е отчетена в неизведен на дисплея регистър на електромера поради установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, длъжен ли е съдът, констатирал липсата на специална нормативна уредба регулираща правоотношението, да приложи на основание чл. 46, ал. 2 ЗНА разпоредби, уреждащи сходни случаи; и длъжен ли е въззивният съд при постановяване на акта си да обсъди всички въведени с въззивната жалба възражения и събраните доказателства. Според касатора в обжалваното решение тези въпроси са разрешени в противоречие с практиката на Върховния касационен съд.

Ответната страна Н. Н. не взема становище по жалбата.

Съдът намира жалбата за допустима, а основателно е и искането за допускане на касационното обжалване.

За да отхвърли предявения иск, въззивният съд приел за установено, че ответникът Н. придобил правото на собственост върху имот в [населено място], [улица] въз основа на договор за дарение от 2007 г. Имотът бил електроснабден, като енергията в него се доставяла от ищцовото дружество. На 04.05.2018 г. била извършена контролна проверка на измервателните системи на обекта на потребление, за която бил съставен констативен протокол №1104555 от същата дата. Наличното в обекта средство за търговско измерване /СТИ/ било демонтирано и подменено с ново, а подмененото било предоставено за експертиза на поделение на Български институт по метрология /БИМ/. Подмененото СТИ било монтирано в обекта на 14.09.2015 г., като в протокола за монтажа му били отбелязани нулеви показатели на дневна и нощна тарифа. За извършена в БИМ експертиза на СТИ бил съставен констативен протокол №809/ 08.05.2019 г., видно от който при софтуерно четене била констатирана външна намеса в тарифната схема на електромера, вследствие на която преминала енергия била отчетена по тарифа 1.8.3, която не била визуализирана на дисплея. Въз основа на констатациите било изготвено становище за начисление на електрическа енергия и било одобрено начисляването на допълнително количество енергия за ответника за периода 05.05.2017 г. – 04.05.2018 г. Издадена била от „Енерго – про продажби” АД фактура №[ЕГН]/29.05.2019 г. за сумата 6 723,71 лв, представляваща стойност на допълнително начислената енергия. От заключението на техническата експертиза съдът установил, че подмененото при проверката на 04.05.2018 г. СТИ било преминало първоначална метрологична проверка през 2015 г. и към 2018 г. било в метрологична годност. Параметризирано било да отчита консумираната енергия в обекта по две тарифи – нощна и дневна, като дневната следвало да се записва в регистър 1.8.2, а нощната – в регистър 1.8.1. Регистър 1.8.3 на СТИ бил предназначен за отчитане на енергия, преминала в часова зона от 08.00 до 12.00 часа и от 18.00 до 21.00 часа през зимния период и в часова зона от 08.00 до 12.00 часа и от 20.00 до 21.00 часа през летния период. Това била т. нар. върхова енергия“, чиито отчет се извършвал само за стопански абонати и то при определени условия, но не и за битови като ответника. Поради софтуерно вмешателство в програмата за тарифиране на СТИ записаното количество енергия в регистър 1.8.3 не се визуализирало на дисплея. Математическите изчисления по извършената корекционна процедура били аритметично точни и количество енергия за доплащане било остойностено правилно. При тези фактически установявания съдът счел предявения иск за неоснователен. Посочил, че след измененията в ЗЕ, в сила от 17.07.2012 г., било въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиента при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия, ако било изпълнено задължението за предвиждане в Общи условия на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и на правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, регламентиращи принципите на установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Правилата, установени в ПИКЕЕ обаче, били приложими за корекционни процедури с начална дата след 16.11.2013 г. и до отмяната им по силата на две последователни решения на ВАС – решение №1500/ 06.02.2017 г., по адм. д.№2385/2016 г. и решение №1289/ 01.12.2015 г. по адм. д.№9462/2014 г., с изключение на чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51. Впоследствие, с решение №2315/21.02.2018 г. по адм. д.№3879/2017 г. на ВАС били отменени и останалите действащи текстове от ПИКЕЕ, считано от обнародването на съдебното решение. В ДВ бр.35/ 30.04.2019 г. били обнародвани новите ПИКЕЕ, в сила от 2.05.2019 г, но те нямали обратно действие. Тъй като към датата на съставяне на протокола за демонтаж на СТИ /04.05.2018 г./ било запазено действието само нормите на чл. 48, 49, 50 и 51 ПИКЕЕ /отм./, нямало нормативно уредена възможност доставчиците да начисляват електрическа енергия на основание неточното й измерване. При липсата на процедурни правила в ПИКЕЕ доказването на предпоставките за служебно начисляване на допълнителни количества електрическа енергия по партидите на абонатите не можело да бъде осъществено. Общите правила за доказване на определени факти били неприложими, тъй като отношенията между доставчиците и потребителите на електрическа енергия били регулирани в специален закон – ЗЕ, а не от общите закони. Недопустимо било само чрез общите на ГПК доказателствени средства да бъде установяван фактът на констатираното неизмерване или неточно измерване на доставяните до абонатите количества електрическа енергия.

С оглед така очертания предмет на спора и мотивите на въззивния съд, първият от поставените материалноправни въпроси обуславя обжалваното решение. Въззивният съд го е разрешил, като е дал отрицателен отговор. Положителен отговор на въпроса е даден в соченото от касатора решение на ВКС, ІІІ г. о. по гр. д.№2991/2018 г., поради което касационното обжалване следва да бъде допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

По изложените съображения Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение на Варненски окръжен съд №1372 от 04.08.2021 г. по гр. д.№1225/2021 г.

Указва на жалбоподателя в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото документ за внесена държавна такса по сметка на Върховния касационен съд в размер 159,47 лв (сто петдесет и девет лева, четиридесет и седем стотинки), в противен случай жалбата ще бъде върната.

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.

Определението не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Има ли основание за корекция на сметката на потребител на електроенергия за минал период от време при констатирано неизмерване на потребената от него енергия след измененията в ЗЕ от 17.07.2012 г. и при действието само на чл.48 - чл.51 ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г.? (По иск на „Енерго -…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]