Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Ценка ГеоргиеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети януари през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева частно гражданско дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на И. Д. И., представлявана от адв. Ю. С., срещу определение №******г., постановено по гр. д. №******г. по описа на ВКС, ІV г. о., с което е оставена без разглеждане подадената от жалбоподателката касационна жалба срещу въззивно решение №******г. по възз. гр. д. №******г. на Плевенски окръжен съд и е прекратено касационното производство.

Жалбоподателката счита обжалваното определение за неправилно и моли за неговата отмяна.

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, намира частната жалба за допустима, но разгледана по същество – за неоснователна, предвид следното:

За да постанови обжалваното определение, съставът на ВКС, ІV г. о., е приел, че въззивното решение не подлежи на касационно обжалване, тъй като е постановено по искове с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД, всеки от които е с цена под 5000 лв. и следователно е изключен от касационен контрол съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК.

Определението е правилно и следва да бъде потвърдено.

С исковата молба са предявени множество обективно съединени искове с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД. При предявен иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД, когато атакуваната сделка касае прехвърляне на вещно право върху недвижим имот, цената на иска се определя по реда на чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК, съобразно препращащото правило на чл. 69, ал. 1, т. 4 ГПК – от данъчната оценка на недвижимия имот. В случая се претендира прогласяване нищожността до размера на Ѕ идеална част на договор за продажба на 4 бр. недвижими имоти, инкорпориран в един нотариален акт, поради което и цената на всички обективно съединени искове (общо четири на брой) се определя от данъчната оценка за всеки един от прехвърлените имоти. Видно от представените в първоинстанционното дело удостоверения за данъчни оценки на имотите, цената на всеки един от обективно съединените искове е под 5 000 лева. Предявените искове не са вещни, нито в конкретния случай са съединени с вещен иск, поради което постановеното въззивно решение е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, както е прието и с обжалваното определение.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №50746/20.10.2022 г., постановено по гр. д. №917/2022 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]