Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Елена АрнаучковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, I т. о., в открито заседание на дванадесети декември, през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

Председател: Евгений Стойков

Членове: Ирина Петрова

Елена Арнаучкова

при секретаря: Ина Андонова

след като разгледа, докладваното от съдия Арнаучкова т. д. №******г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 48 ЗМТА.

Образувано е по подадената на 04.10.2022г. искова молба на Л. Т. Д. против „Профи кредит България“ ЕООД. С нея е предявен иск за прогласяване на нищожността на решение №******г. по арб. д.№******гария“ ЕООД сумата 5719.29лв., ведно със законната лихва от датата на постановяване на арбитражното решение (01.06.2016г.) до окончателното изплащане, юрисконсултско възнаграждение в размер на 615.96лв. и разноски за такса за образуване на арбитражното производство в размер на 80лв.

Ищецът твърди, че е узнал за първи път за арбитражното решение на 27.09.2022г. В тази връзка въвежда твърдения, че на 31.05.2022г. е депозирал пред РС – Перник искова молба, с която е предявил иск против ответното дружество за връщане на суми, заплатени при начална липса на основание, с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД. Ищецът твърди, че на 25.09.2022г. ответното дружество е депозирало по делото молба, към която е приложило арбитражното решение. В исковата молба са въведени твърдения, че ищецът за първи път е узнал за арбитражното решение на датата на проведеното ОЗС по делото – 27.09.2022г. Въведено е основанието по чл. 47, ал. 2 ЗМТА, основано на доводи, че спорът между страните не е подлежал на решаване от арбитраж, тъй като е потребителски. Наред с това е въведено и основанието по т. 4 на чл. 47, ал. 1 ЗМТА, обосновано с твърденията, че ищецът не е бил уведомен за образуваното срещу него арбитражно производство и за насроченото съдебно заседание.

В подадения чрез юрисконсулт К. М. писмен отговор ответникът „Профи Кредит България“ ЕООД изразява становище за недопустимост на молбата за прогласяване нищожността на арбитражното решение, с доводи, че към момента на подаването й е изтекъл преклузивният срок по чл. 48, ал. 1 ЗМТА. В тази връзка твърди, че арбитражното решение е било изпратено на ищеца на посочения от него адрес за кореспонденция в договора за потребителски кредит, но на известието за доставяне с посочен в отговора баркод е отбелязано, че лицето отсъства, за което му е залепен стикер №******г., както и стикер №******г. Поддържа, че, въпреки тези действия на куриера, пратката е останала непотърсена от адресата, което е надлежно удостоверено върху писмото. Така според ответника от отбелязванията върху известието за доставяне може да се установи по категоричен начин на коя дата съобщението е доставено на посочения адрес и колко дни е бил указаният срок за получаването му от адресата от съответния пощенски клон. Въвежда доводи за правилно приложение на клаузата на чл. 14.4. на ОУ на ответника към договора за потребителски кредит, предвиждаща хипотеза на фингирано връчване и за спазване на разпоредбата на чл. 32, ал. 1 ЗМТА. Позовава се на решение №161/30.11.2011г. по т. д.№653/2011г., I т. о., решение №26/03.04.2013г. по т. д.№957/2012г., I т. о., решение №154/10.12.2012г. по т. д.№390/2012г., I т. о. и решение №5/05.02.2013г. по т. д.№209/2012г., I т. о. По тези съображения моли за прекратяване на производството по делото. В писмения отговор са въведени и доводи за неоснователността на молбата, на които е основано искането за неговото отхвърляне. Претендира се за присъждане на разноски, включително юрисконсултско възнаграждение в размер на 300лв., на осн. чл. 78, ал. 8 ГПК, във вр. с Наредбата за заплащането на правната помощ.

Съставът на I т. о., съобразно правомощията в производството по чл. 48 ЗМТА, след като взе предвид твърденията, възраженията и доводите на страните и доказателствата по делото, приема следното:

По делото е установено и не е спорно, че на 30.03.2015г. между ответникаПрофи Кредит България“ ЕООД, като заемодател/кредитор, и ищеца Л. Т. Д., като заемател/клиент, е сключен договор за потребителски кредит „Профи Кредит Стандарт“, по който е възникнало договорно задължение на ищеца за заплащане на сума в общ размер 5137.44лв., при общ размер на месечната вноска от 214.06лв.

Посоченият в т. III от договора адрес за кореспонденция на ищеца е [населено място], [улица] и същият съвпада с посочените в договора постоянен и настоящ адрес на ищеца.

Съгласно б. А, р. „Декларации“ от договора, неразделна част от него са Общи условия към ДПК за ФЛ, които са предадени при подписване на договора и с които клиентът е запознат и приема.

Съгласно чл. 13.1. от приложените към исковата молба ОУ на „Профикредит България“ ЕООД към договор за потребителски кредит, единствено посоченият в договора адрес за кореспонденция ще се използва за всички писмени документи, изпращани от кредитора. Съгласно чл. 13.3. от посочените ОУ на договора, всяко известие… или документ въз основа или във връзка с договора се считат за получени или узнати от клиента, ако бъдат изпратени на адреса за кореспонденция, посочен в т. III от договора, като по този начин кредиторът и клиентът изрично уреждат редът за връчване на известия … или документи, като се съгласяват връчването по този ред за редовно.

В чл. 14.1 от същите ОУ на договора се съдържа арбитражна клауза за разрешаване на споровете, произтичащи от или във връзка с договора, включително отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване от изброените арбитражни институции, една от които е сезираната от „Профи Кредит България“ ЕООД, чийто арбитър е постановил процесното арбитражно решение – арбитражната институция „Фондация за юридическо развитие, [населено място].

В чл. 14.4. от ОУ на договора се съдържа уговорка за фингирано връчване на документите по арбитражното дело на посочените в договора адреси за кореспонденция (с изключение на случаите, в които клиентът след сключване на договора писмено не е уведомил кредитора за нов адрес на кореспонденция, в който случай съдебните книжа се изпращат на новия адрес). Съгласно посочения текст от ОУ на договора, документите по арбитражното дело се считат получени на датата, отбелязана в известието за доставяне или в справката на пощенска или куриерска служба, на която документите са били доставени на адреса за кореспонденция, независимо дали са били фактически получени или не, като връчването по този начин поражда всички правни последици както при фактическото получаване; това се отнася и за случаите на неполучаване на документите на адреса на кореспонденция, напр., поради това, че са отказани/ не са приети, че са непотърсени, адресатът е заминал, не живее на посочения адрес или отсъства, адресът не съществува вече, непознат е или е недостатъчен, друго лице живее на адреса и др.; като страните изрично са се съгласили, че с така уговореното изрично уреждат реда за връчване на документацията по арбитражното дело и се съгласяват и считат връчването по този ред за редовно.

Видно от материалите от приложеното арбитражно дело №[ЕИК], производството пред арбитражната институция„Фондация за юридическо развитие е образувано по подадената на 01.04.2016г. искова молба на „Профи Кредит България“ ЕООД против ищеца Л. Д., с която е предявен иск за парично вземане в размер на 5 719.29лв., възникнало въз основа на сключения от страните договор за потребителски кредит от 30.03.2015г. Установено е и не е спорно, че ищецът не е взел участие – лично или чрез процесуален представител в арбитражното производство, като призовката, книжата в арбитражното производство и постановеното арбитражно решение са изпратени на адреса му за кореспонденция, посочен в договора за потребителски кредит, но не са получени фактически от него.

В материалите по арбитражното дело се съдържа оригиналът на известие за доставяне, изходящо от куриерска фирма „М и БМ Експрес“ ООД, за пратка с описано в известието съдържание, състоящо се от искова молба и съобщение по арб. д.[ЕИК], с подател Арбитражен съд при Фондация за Юридическо развитие и получател ищеца на адреса [населено място], [улица]. В известието е удостоверено от връчител, че „лицето отсъства от страната, както и, че са поставени стикер №1 на 14.04. и стикер №2 на 19.04.2016г. Посочената в известието причина за неуспешното връчване на пратката е в момента отсъства от България“.

В материалите по арбитражното дело се съдържа и копие от известие за доставяне, изходящо от куриерска фирма „Ми БМ Експрес“ ООД, изпратено на 07.06.2016г., за пратка, с описано съдържание, състоящо се от решение и съобщение по арб. д.[ЕИК], с подател Арбитражен съд при Фондация за Юридическо развитие и получател ищеца на адреса [населено място], [улица]. В известието е удостоверено от връчител, че „лицето отсъства, както и, че са поставени стикер №1 на 13.06. и на 19.06.2016г. Посочената в известието причина за неуспешното връчване на пратката е „непотърсен“.

Ищецът не е оспорил съдържащите се в материалите на приложеното по делото арбитражно дело известия за доставяне и не е ангажирал доказателства за ненадлежно връчване на арбитражното решение.

Недоказано е твърдението на ищеца, че арбитражното решение му е съобщено на 27.09.2022г. Както е посочено по-горе, от представените по делото писмени доказателства, в частност известието за доставяне на арбитражното решение, се установява, че адресираната до ищеца пратка, съдържаща арбитражното решение, е доставена от куриерската фирма „Ми БМ Експрес“ ООД на адреса на ищеца в [населено място], [улица]., като при констатираното отсъствие на ищеца от адреса, са поставени стикер №1 на 13.06. и на 19.06.2016г., с които се указва, че може да се обади на посочения телефон за получаване на пратката, но, въпреки поставените стикери, пратката е останала непотърсена от ищеца.

Ищецът не е въвел твърдения и не е ангажирал доказателства, че в периода към и след постановяване на арбитражното решение е имал и друг адрес, на който е могло да бъде връчено арбитражното решение, а, както се посочи, адресът за кореспонденция на ищеца съвпада с посочените в договора постоянен и настоящ адрес. Ето защо е неотносимо определение №336/30.06.2016г. по т. д.№1336/2016г., II т. о., тъй като е постановено в хипотеза, в която ищецът е имал и друг посочен адрес.

Предвид съвпадането на посочения в договора между страните адрес за кореспонденция на ищеца с неговия постоянен и настоящ адрес, не е могло да бъде намерен друг адрес на ищеца, на който да бъде връчено арбитражното решение, поради което е неприложима разпоредбата на чл. 32, ал. 1 ЗМТА.

Ето защо, настоящият състав намира, че арбитражът е изпълнил предвидената в чл. 14.4. от общите условия на договора възможност за фингирано връчване на арбитражното решение. Независимо, че арбитражното решение не е фактически връчено на ищеца, тъй като връчването е извършено на посочения адрес за кореспонденция в договора, който в случая съвпада с посочените в договора постоянен и настоящ адрес на ищеца, а посочената причина за невръчването на пратката – непотърсена, попада сред посочените в чл. 14.4. от общите условия на договора, следва да се презюмира, че то е редовно връчено след изтичането на разумен срок след поставянето на стикер №2 на 19.06.2016г.

В практиката на ВКС по приложение на чл. 47, ал. 2 ЗМТА е възприето разрешението, че срокът по чл. 48, ал. 1 ЗМТА се отнася и до исковете за прогласяване нищожност на арбитражно решение на основанието по чл. 47, ал. 2 ЗМТА. Срокът по чл. 48, ал. 1 ЗМТА е преклузивен и пропускането му има за последица недопустимост на исковете по чл. 47 ЗМТА и на образуваното по повод на тях производство. Когато исковата молба по чл. 47 ЗМТА не е подадена в преклузивния срок по чл. 48, ал. 1 ЗМТА, съдът няма правомощия да се произнася по нищожността на арбитражно решение, постановено преди влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ГПК (обн. ДВ, бр. 8/2017г.), с който са изменени разпоредбите на чл. 19, ал. 1 ГПК и чл. 47 ЗМТА.

По изложените съображения настоящият състав намира, че предявеният иск за прогласяване нищожността на арбитражното решение е недопустим, тъй като е предявен след изтичането на преклузивния срок по чл. 48, ал. 1 ГПК.

Това налага отмяна на определението за даване на ход на делото по същество, оставяне без разглеждане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.

Ищецът следва да бъде осъден да заплати, на осн. чл. 78, ал. 8 ГПК, разноските на ответното дружество за юрисконсултско възнаграждение за подаване на отговор на исковата молба, без процесуално представителство, в размер на 100лв.

Мотивиран от изложеното, съставът на I т. о.:

О П Р Е Д Е Л И:

Отменя определението за даване на ход на делото по същество.

Оставя без разглеждане исковата молба, подадена на 04.10.2022г. от Л. Т. Д. против „Профи кредит България“ ЕООД, с която е предявен иск за прогласяване на нищожността на решение №822/01.06.2016г. по арб. д.№[ЕИК] на Арбитражен съд „Фондация за юридическо развитие.

Прекратява производството по т. д.№2231 по описа на ВКС за 2022г.

Осъжда Л. Т. Д. да заплати на „Профи кредит България“ ЕООД, на осн. чл. 78, ал. 8 ГПК, разноски за юрисконсултско възнаграждение за подаване на отговор на исковата молба, без процесуално представителство, в размер на 100лв. (сто лева).

Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]