Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Петя ХорозоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

ч. т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 122 ГПК.

С определение №******г. по т. д.№******г. на СГС, ТО, VІ-7 състав е повдигнат спор за подсъдност между Софийски градски съд и Софийския апелативен съд за определяне на компетентен съд, който да се произнесе по искане за допускане на обезпечение на исковете, предявени от Столична община, район „Лозенец“, съдържащо се в молба вх.№******г., след отмяната на постановения първоинстанционен акт по този въпрос.

За да сезира Върховния касационен съд, съставът на СГС е посочил, че с предходно определение №******г. по т. д.№2207/2022 г. молбата на Столична община, район „Лозенец“ за допускане на обезпечение по реда на чл. 389 ГПК е отхвърлена. С определение №3130 от 08.12.2022 г. по ч. гр. д.№3461/2022 г. по описа на САС, ГО, 8 състав това определение е отменено с мотиви, че с него е отказано произнасяне по същество по искането за допускане на обезпечение и делото е върнато на СГС за извършване на дължимото произнасяне.

Първоинстанционният съд е намерил, че дадените от САС указания са незаконосъобразни, т. к. липсват основания за тълкуване на волята на първата инстанция в обжалваното определение. С него искането по чл. 389 ГПК е оставено без уважение, т. е. е разгледано по същество, като е прието за неоснователно, защото не е налице една от предпоставките за допускане на обезпечението, а именно – редовност на исковата молба. С постановения въззивен съдебен акт съставът на апелативния съд приема, че исковата молба не е нередовна, но, след отмяна на определението, вместо сам да разгледа искането по същество, съгласно чл. 278, ал. 2 ГПК, връща делото за ново произнасяне.

По тези съображения е повдигната препирня за подсъдност по въпроса, кой е компетентният съд да извърши повторно преценка налице ли са предпоставките за допускане на обезпечение, при положение, че първоинстанционният съд е изразил становище по същество, приемайки, че една от предпоставките за това не е налице и актът му е отменен от Софийския апелативен съд.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение в настоящия си състав намира, че в конкретния случай не е налице спор за подсъдност по смисъла на чл. 122 ГПК и производството по делото следва да бъде прекратено.

Определението по ч. гр. д.№3461/2022 г. по описа на САС, ГО, 8 състав е стабилно и окончателно и независимо дали страда от твърдените пороци /недопустимост, незаконосъобразност/ е задължително за долустоящия съд. Несъгласието на първата инстанция с постановения въззивен съдебен акт и дадените с него указания относно дължимите съдопроизводствени действия не е основание за повдигане на спор за подсъдност. Според въззивната инстанция, с първоинстанционното определение е оставена без разглеждане молбата по чл. 389, ал. 1 ГПК и по този начин е преградено по-нататъшното развитие на обезпечителното производство по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. Правилността на горните изводи не може да е предмет на производството по чл. 122 ГПК. Спорът за подсъдност по смисъла на посочената разпоредба предполага сезираният с искането съд с отделен акт да е извършил преценка, че не е компетентен да го разгледа, да е прекратил производството пред себе си и да го е изпратил на надлежния според него такъв, а последният да не е приел тази компетентност – чл. 118 ГПК. В посочения смисъл е и практиката на ВКС по приложението на чл. 122 ГПК /определение №201 от 19.05.2021 г. по ч. т. д.№848/2021 г. на І т. о., определение №53 от 8.02.2021 г. на ВКС по ч. гр. д.№3768/2020 г. на III г. о., определение №512/20.09.2018 г. на ВКС по ч. т. д.№1964/2018 г., II т. о. и др./.

Мотивиран от горното, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. т. д.№2775/2022 г. на ВКС, ТК, ІІ т. о. и ВРЪЩА делото на Софийския градски съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]