Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Милена Даскалова


Анотация

Въпрос

Необходимо ли е за да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, допуснатите до делба имоти да са еднакви по вид и предназначение?

Отговор

Спорът е разрешен със следното Решение

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети май две хиляди двадесет и втора година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ:

Теодора Гроздева, Милена Даскалова

разгледа докладваното от съдия Даскалова гр. дело №******/2021 [/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С ******г. на Окръжен съд – Силистра по в. гр. д. №******г. е потвърдено решение №******г., постановено по гр. д. №******г.[/aam]****** по описа на Силистренски районен съд, в частта, с която:

1. са изнесени на публична продан следните сгради, построени в ПИ с идентификатор….. по кадастралната карта на [населено място], общ. Силистра, одобрена със заповед РД-18-14/17.03.2010г. на изпълнителния директор на АГКК: едноетажна жилищна сграда с идентификатор….. от 100кв. м. и мазе от 12 кв. м.; едноетажна постройка на допълващо застрояване с идентификатор…… от 25 кв. м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор….. от 38 кв. м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор….. от 27 кв. м.; гараж с идентификатор….. от 18 кв. м. и едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор…. от 20 кв. м.

2. е отхвърлено искането на Р. Н. Ж. и М. Т. Ж. за възлагане на посочените по горе сгради;

3. е осъдена Р. Н. Ж. да заплати на П. Н. Д. сумата от 8ЗЗ лв., с която се е увеличило наследството на тяхната майка Н. И. и е отхвърлен искът за заплащане на увеличение на наследството над тази сума и за изграждането на циментова основа на оградата на имота;

4. е отхвърлен искът, предявен от П. Н. Д. срещу М. Т. Ж. за заплащане на сумата от 4482,50 лв., представляваща увеличената стойност на дела на П. Н. Д., заедно със законната лихва, считано от 23.10.2019 г.;

5. е осъден П. Н. Д. да заплати на Р. Н. Ж. сумата от 3277,94 лв., представляваща съответната на дела му от посочените по-горе сгради част от необходимите разноски за поддържането им, заедно със законната лихва, считано от 23.10.2019г.;

6. е осъден П. Н. Д. да заплати на М. Т. Ж. сумата от 1966,75 лв., представляваща съответната на дела му от посочените по — горе сгради част от необходимите разноски за поддържането им, заедно със законната лихва от 23.10.2019 г.;

7. е осъден П. Н. Д. да заплати на Р. Н. Ж. сумата от 761,34 лв., представляваща съответната на дела му от посочените по – горе сгради част от увеличената им стойност, заедно със законната лихва върху тази сума от 23.10.2019 г.;

8. е осъден П. Н. Д. да заплати на М. Т. Ж. сумата от 456,80 лв., представляваща съответната на дела му от посочените по- горе сгради част от увеличената им стойност, заедно със законната лихва от 23.10.2019 г. ;

9. са отхвърлени исковете на Р. Н. Ж. и М. Т. Ж. против П. Н. Д. за заплащане на стойността на направените в горните сгради необходими разноски и подобрения над размерите на посочените по – горе суми.

С решението на Окръжен съд – Силистра по възз. гр. д. №151//2021г. е отменено решение №260527/26.11.2020 г., постановено по гр. д. №1058//2019 г. на Силистренски районен съд, в частта, с която е отхвърлен искът, предявен от П. Н. Д. против Р. Н. Ж. за заплащане на увеличение на наследството за изграждането на сграда с идентификатор….., ел. инсталация в две стаи от сграда с идентификатор….. и в сгради с идентификатори…. и……, като вместо това е осъдена Р. Н. Ж. да заплати на П. Н. Д. сумата от 1076, 76 лв., представляваща стойността, с която се е увеличило наследството на тяхната майка Н. И., заедно със законната лихва върху тази сума от 23.10.2019г.

Р. Н. Ж. и М. Т. Ж. са обжалвали решението на Окръжен съд – Силистра по в. гр. д. №151//2021г. в частта му, с която е отменено решение №260527/26.11.2020г., постановено по гр. д. №1058//2019г. на Районен съд Силистра, с което е отхвърлен искът, предявен против тях от П. Н. Д. за заплащане на увеличение на наследството и вместо това е осъдена Р. Н. Ж. да заплати на П. Н. Д. сумата от 1076, 76 лв. представляваща стойността, с която се е увеличило наследството на тяхната майка Н. И., заедно със законната лихва върху тази сума от 23.10.2019 г. до окончателното й плащане. Решението на въззивния съд е обжалвано и в частта му, с която е потвърдено решението на районния съд за отхвърляне искането им за възлагане на делбените имоти и последните са изнесени на публична продан, както и в останалата му част, с която районният съд се е произнесъл по претенциите по чл. 346 ГПК.

Мотиви

Касационната жалба съдържа оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради постановяването му в нарушение на материалния закон, поради необоснованост и поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Поддържа се, че при избиране способа за извършване на делбата, съдът не е взел предвид, че е възможно от делбените имоти да се обособят дялове за съделителите. Сочи се основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускането му до касационно обжалване.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторите поставят следните правни въпроси:

1. Смесена ли е съсобствеността на наследствени имоти, предмет на производството по делба, ако съделител съпруг е придобил част от делбените имоти от друг наследник с алеаторен договор и чрез договор за покупко- продажба?

2. Има ли правна възможност съделител в делбено производство с трима съделители и общо шест броя различни по предназначение и стойност самостоятелни имоти, да получи в дял единственото в делбената маса жилище, ако го е поискал за възлагане в дял своевременно?

3. Има ли основание въззивният съд да намали пазарната цена на делбеното имущество в случай, че установи тежести или несъответствия на делбените сгради с изискванията на закона, намаляващи пазарната им цена, които тежести и несъответствия не са включени в оценката на имотите от вещите лица?

4. При намаляване на пазарната оценка на делбените имоти от въззивния съд поради тежести и несъответствия с изискването на закона на сградите, включени в делбената маса, следва ли съдът да намали държавната такса, дължима от съделителите, съобразно дела им, дори и в случай, че това не е поискано с въззивната жалба?

Ответникът по касация П. Н. Д., чрез адв. П. Н., изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Първо гражданско отделение, намира следното:

Производството по делото е във фазата по извършване на делбата. Предмет на делба са едноетажна жилищна сграда; едноетажна постройка на допълващо застрояване; три едноетажни селскостопански сгради и гараж, построени в поземлен имот с идентификатор….., който ПИ е собственост на община Силистра. С обжалваното решение въззивният съд е приел, че не са налице предпоставките за възлагане по чл. 349, ал. 2 ГПК, тъй като съсобствеността е смесена – освен по наследство има придобити идеални части и чрез сделки. Направен е извод, че способът за извършване на делбата е изнасяне на описаните сгради на публична продан.

По основанията за допускане на касационно обжалване, Върховният касационен съд намира следното:

Решението в частта му, с която е оставено без уважение искането за възлагане на неподеляемото жилище, направено от Р. Н. Ж. и М. Т. Ж., следва да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по първия поставен от касаторите правен въпрос. По него въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС – решение №158/25.11.2016г- по гр. д. №2233/2016г. на ВКС, второ г. о., в което е прието, че разпоредителни сделки между сънаследниците не водят до смесена съсобственост, включително и когато при извършването на такава сделка приобретателят сънаследник е в брак, тъй като съпругът участва не като трето лице, което придобива по сделка част от наследствения имот, а правата му произтичат от закона. В случая при приетото по делото, че спорните имоти са били придобити в режим на СИО от родителите на ищцата и на ответника, че след смъртта на майка им, бащата на страните с две възмездни сделки /договор за покупко- продажба и за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка/ е прехвърлил идеалните си части на ищцата, която е била в брак с втория ищец, след което двамата ищци са дарили на ответника 1/6 ид. ч. от имотите, въззивнит съд в противоречие с практиката на ВКС е приел, че е налице смесена съсобственост.

Касационен въпрос

Касационно обжалване на решението в частта му, с която делбените имоти са изнесени на публична продан, следва да се допусне на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – поради противоречие с практиката на ВКС – ТР №2/2021г. на ОСГК на ВКС, съобразно което за да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, не е необходимо допуснатите до делба имоти да са еднакви по вид и предназначение, а настоящият случай е именно такъв – сградите, предмет на делбата, са разнородни.

В останалата му част, с която съдът се е произнесъл по претенциите по чл. 346 ГПК, касационно обжалване на въззивното решение не следва да се допуска. В изложението към касационната жалба не е формулиран правен въпрос (материален или процесуален) като общо основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК на решението в посочените му части. Съгласно приетото в т. 1 от ТР №1/2010 г. на ОСГТК на ВКС, обжалваното решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде поставен правен въпрос. Посочването на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело и обусловил решаващите изводи на съда е задължение на касатора. Касационният съд има правомощие да квалифицира и конкретизира, но не и да извежда правния въпрос от доводите в касационната жалба и изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. Непосочването на правния въпрос от значение за изхода на конкретното дело е основание за недопускане на касационно обжалване на въззивното решение.

Диспозитив

По изложените съображения, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска касационно обжалване на въззивно решение №29/07.07.2021 г. на Окръжен съд – Силистра по в. гр. д. №151//2021г., в частта му, с която е потвърдено решение №260527/26.11.2020 г., постановено по гр. д. №1058//2019 г. по описа на Силистренски районен съд, в частта, с която:

1. са изнесени на публична продан следните сгради, построени в ПИ с идентификатор….. по кадастралната карта на [населено място], общ. Силистра, одобрена със заповед РД-18-14/17.03.2010г. на изпълнителния директор на АГКК: едноетажна жилищна сграда с идентификатор….. от 100кв. м. и мазе от 12 кв. м.; едноетажна постройка на допълващо застрояване с идентификатор….. от 25 кв. м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор….. от 38 кв. м.; едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор….. от 27 кв. м.; гараж с идентификатор….. от 18 кв. м. и едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор….. от 20 кв. м.;

2. е отхвърлено искането на Р. Н. Ж. и М. Т. Ж. за възлагане на посочените по горе сгради.

Не допуска касационно обжалване на решение №29/07.07.2021 г. на Окръжен съд – Силистра по в. гр. д. №151//2021г. в частта му, с която съдът се е произнесъл по претенциите по чл. 346 ГПК.

ДАВА едноседмичен срок на касаторите да внесат по сметка на ВКС държавна такса в размер на 524,93 лв.

УКАЗВА на касаторите, че в случай на невнасяне на таксата в срок, касационната жалба ще бъде върната, а образуваното по нея дело на ВКС- прекратено.

Определението не подлежи на обжалване.


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Придобиването на делбения имот като имотно обезщетение по чл. 100 ЗТСУ /отм./ пречка ли е за възлагане на имота по реда на чл. 349, ал. 2 ГПК?
 • Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Необходимо ли е, за да се извърши делбата по реда на чл.353 ГПК, допуснатите до делба имоти да са еднакви по вид и предназначение (еднородни)?

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021
  Смесена ли е съсобствеността на наследствени имоти, предмет на производството по делба, ако съделител съпруг е придобил част от делбените имоти от друг наследник с алеаторен договор и чрез договор за покупко- продажба? Необходимо ли е, за да се извърши делбата по реда на чл. 353 ГПК, допуснатите до делба…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]