Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Емил ТомовКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

няма обуславящо за изводите на съда значение по предпоставките на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Въззивният съд не е възприемал, нито е имал допустимите предпоставки да възприеме доводите на касатора, че обусловилото спиране на настоящето дело исково производство е с недопустим предмет, предвид ограничението в чл. 124, ал. 1, т. 4 ГПК за установяване на факти по исков ред. На тези доводи въззивният съд е отговорил предвид фактите по делото и като мотивирано е прел, че предмет на иска по преценяваното висящо дело не е установяване на факти, а на права, които сочените юридически факти пораждат, променят или погасяват, като принципно се е позовал и на относимата установена практика на ВКС(ТР №8/2014 ОСГТК, реш. №416/2015г на ВКС). Квалификацията на иска, включително преценката дали се иска установяване на факт по съдебен ред, или съществуване /несъществуване на правоотношение ( какъвто е случая, когато сочен от ищеца факт има значението на правопораждащ или правопогасяващ юридически факт), дава този съд, който разглежда делото. Висящността на делото се съобразява от съда пред който е образувано съдебно производство, което подлежи на спиране съгласно чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК Така е подходил и въззивния съд при съпоставяне предмета на двете дела и предпоставките за спиране на производството, като е приложил процесуалните норми съгласно установената практика на ВКС. Въззивният съд не е приложил закона в негов несъществуващ, или обретен смисъл. Поради това не е налице и основание за допускане на оспорваното определение до касационно обжалване поради неговата очевидна неправилност, каквато Върховен касационен съд ІІІ г. о, не констатира.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание от пети декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: ЕМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

изслуша докладваното от съдията Томов

ч. гр. дело №******г. и за а се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК

Образувано е по частна жалба на НГ 02 ЕООД чрез пълномощник адв. С. А. срещу определение №******г по ч. т. дело №******г на Софийски апелативен съд, с което е оставена без уважение частна жалба на настоящата жалбоподател срещу определение №******г. за спиране на образуваното по искова молба на жалбоподателя т. д. 294/2021г на Софийски градски съд, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. От жалбоподателя е предявен иск да се установи, че между ищцовото дружество като наемател и ответника «София Саут Ринг МОЛ» съществува наемно отношение за търговска площ по договор от 11.06.2013г и анекс кам него, който договор е продължил да обвързва страните след първоначалния срок съгласно условията в него, което съдът да приеме за установено и ответникът бъде осъден да премахне поставени заграждения на витринната част на наетото помещение в търговския център, т. е предявен е и иск за реално изпълнение на негово задължение, по който иск е било допуснато и обезпечение по чл. 397, ал. 1, т. 3 ГПК преди завеждането на делото

Основанието за спиране на производството е изтъкнато от съдилищата предвид предмета и висящността на образуваното преди завеждане на исковата молба т. д №******г на СГС, което висящо производство е между същите страни, образувано по исковата молба на «София Саут Ринг МОЛ»ЕАД да се установи, че наемното правоотношение с НГ 02 ЕООД е прекратено съгласно условията в договора от 11.06.2013г, като съдът, освен така квалифицирания установителен иск, е приел за разглеждане и осъдителен иск по чл. 233, ал. 1 ЗЗД за връщане на наетата вещ. С определение №885 от 30.03.2021г по ч. т. д№889/2021г на САС е отменено определение за спиране на производството по т. д №503/2020г на СГС като е констатирано, че предметът и на двете дела включва установяване съществуването/несъществуването на наемното правоотношение между страните по договор от 11.06.2013г, което е общ правопораждащ факт за насрещните претенции по осъдителните искове, в който случай и съгласно разясненията в т. 2 и т. 3 ТР №3/2016г от 22.04.2019г ОСГТК, поради наличието на общ правопораждащ факт при двете дела / като и по двете дела ищците са формурилани и установителен исков петитум за същото/ , както и с оглед зачитане последиците на СПН, разрешението е да се спре последващо образуваното исково производство, а не производството по образуваното по-рано т. д №503/2020г на СГС.

При идентични констатации относно предмета на двете дела и след служебна проверка(при която е констатирано, че към 08.04.2022г т. д №503/2020г на СГС е обявено за решаване), с обжалваното понастоящем определение е потвърдено спиране на производството по т. д.294/2021г на Софийски градски съд, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Към съображенията изложени от първоинстанционния съд, основани на ТР №3/2016г въззивният съд е добавил, че основанието за спиране е налице, след като по едното дело със сила на пресъдено нещо ще бъде признато или отречено право, правоотношение или факт, които са от значение за предмета на иска по другото дело: в случая, налице ли е валидно наемно правоотношение за преиода след изтичане на правоначалния срок на договора за наем. Изтъкнато е ТР №8 от 07.05.2014г ОСГТК на ВКС. Идентичен е предмета на положителния установителен иск, предявен от настоящия жалбоподател НГ 02 ЕООД и на отрицателния установителен иск, предявен от «София Ринг МОЛ» по т. д.№503/2020г на СГС.

Касаторът оспорва определението като неправилно и незаконосъобразно и поддържа, че установителния иск на «София Ринг МОЛ», предмет на т. д №503/2020г на СГС, макар производството по него да е висящо, не може да обуслови спиране на настоящето производство, тъй като е предявен за установяване на факт извън предвиден в закона случай (чл. 124, ал. 4 ГПК)и поради това недопустим. Факт е твърдяното от ищеца по същото дело и оспорвано от касатора прекратяване на договора, възпроизведено в петитума на тази искова молба Спряното т. д№294/2021г на СГС е по иск за установяване съществуването на наемно правоотношение между страните.

В изложението по допускане на касационно обжалване се сочи основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса: Допустимо ли е да бъде предявен отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 4 ГПК за установяване на факта, че (дали) даден договор е прекратен. В изложение касаторът обсъжда и квалифицира исковете по двете дела, като изтъква и основание по чл. 280, ал. 2 предл трето ГПК поради очевидна неправилност на изводите на съдилащата.

В отговор ответникът «София Саунд Ринг Мол» ЕАД оспорва основанието за допускане до касационно обжалване поради липса на произнасяне по поставения процесуалноправен въпрос

Частната жалба е депозирана в срок, налице са и условията на чл. 274, ал. 4, във вр. с чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК Върховен касационен съд ІІІ г. о, намира че не е налице основание за допускане на въззивното определение до касационно обжалване.

Не е отговорено на общия критерии в чл. 280, ал. 1 ГПК за относимо поставен правен въпрос. Формулираният въпрос няма обуславящо за изводите на съда значение по предпоставките на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Въззивният съд не е възприемал, нито е имал допустимите предпоставки да възприеме доводите на касатора, че обусловилото спиране на настоящето дело исково производство е с недопустим предмет, предвид ограничението в чл. 124, ал. 1, т. 4 ГПК за установяване на факти по исков ред. На тези доводи въззивният съд е отговорил предвид фактите по делото и като мотивирано е прел, че предмет на иска по преценяваното висящо дело не е установяване на факти, а на права, които сочените юридически факти пораждат, променят или погасяват, като принципно се е позовал и на относимата установена практика на ВКС(ТР №8/2014 ОСГТК, реш. №416/2015г на ВКС). Квалификацията на иска, включително преценката дали се иска установяване на факт по съдебен ред, или съществуване /несъществуване на правоотношение ( какъвто е случая, когато сочен от ищеца факт има значението на правопораждащ или правопогасяващ юридически факт), дава този съд, който разглежда делото. Висящността на делото се съобразява от съда пред който е образувано съдебно производство, което подлежи на спиране съгласно чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК Така е подходил и въззивния съд при съпоставяне предмета на двете дела и предпоставките за спиране на производството, като е приложил процесуалните норми съгласно установената практика на ВКС. Въззивният съд не е приложил закона в негов несъществуващ, или обретен смисъл. Поради това не е налице и основание за допускане на оспорваното определение до касационно обжалване поради неговата очевидна неправилност, каквато Върховен касационен съд ІІІ г. о, не констатира.

Воден от изложеното, Върховен касационен съд, състав на ІІІ г. о

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване определение №1802 от 11.07.2022г по ч. т. дело №1767/2022г на Софийски апелативен съд

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]