Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

докладвано от съдия Розинела Янчева


Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на осми април две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:

ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове:

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх. №******г., подадена В. И. К. и Д. С. К., чрез адвокат И. Д., срещу решение №******г. по гр. д. №******г. на Апелативен съд – П., с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №3082/2017 г. на Пловдивския окръжен съд.

С първоинстанционното решение са отхвърлени предявените от В. И. К. и Д. С. К. срещу Е. Б. Г., К. А. А., М. Т. А.-Г., Д. А. Г., В. Н. Н., Д. Ю. Д., Е. Г. Г., К. А. З., Т. И. К., Г. П. К., Р. О. П., П. И. П., Д. К. Т. и Н. В. Т. искове по чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване за установено, че ищците са собственици при режим на съпружеска имуществена общност на 1/2 ид. ч. от поземлен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2009 по дело №****/2009
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Може ли да бъде предмет на съдебна делба поземлен имот, който е реално определена част от урегулиран поземлен имот в границите на населено място, след като съгласно чл.200, ал.1 ЗУТ реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат да се придобиват чрез правни…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Възможно ли е в хипотезата на чл. 200 ЗУТ да се придобие по давност реална част от УПИ в границите на селищно образувание без за тази реална част да са налице изискванията на чл. 19 ЗУТ, както и следва ли реалната част да се присъединява към съседен имот по реда…
 • Постановление №****/**.**.1965 по дело №****/1965
  За обобщаване на практиката на второинстанционните съдилища по приложението на чл. 206 ГПК /отм./ - чл. 210 ГПК /отм./ и даване на указания за отстраняването на отклонения.
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  Относно задълженията на съда да прецени всички доказателства и доводи на страните, както и конкретно, ясно и точно да изложи в решението си върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка, а ако по делото са събрани противоречиви доказателства, мотивирано да каже защо и на кои вярва, на кои…
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  При ексцес, кои обстоятелства са от значение за преценката на съда какъв е дължимият по справедливост размер на обезщетение за търпените неимуществени вреди, и по процесуалноправният въпрос длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства при постановяване на съдебното решение?
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства,отнасящи се до правнозначимите за основателността на исковете факти,с излагане на правни изводи,със изрично посочване въз основа на какви доказателства ги е направил?
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани доказателства, както и доводите на страните, да посочи кои релевантни обстоятелства приема за установени и въз основа на кои доказателства и да изясни хипотезата на приложимата от него материалноправна норма, както и какви са фактическите състави на дисциплинарните нарушения по чл.…
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016
  Относно преценката на доказателствата от съда при установяването на правно-релевантните факти по делото, и конкретно – следва ли въззивният съд да прецени всички доказателства, събрани по делото, които са от значение за спора.
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013
  Относно решението на съда да обсъди всички доказателства по делото, относими към релевантните за спора факти. Относно за произтичащото от чл. 269 ГПК задължение на въззивния съд да разгледа въззивната жалба на заявените в нея основания. Относно доказателственото значение на направеното от ответника признание на факт, релевантен за основателността на…
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Относно критериите, въз основа на които съдът следва да изясни точния смисъл на договорни клаузи.
 • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2009
  Следва ли разпоредбите на договора да се тълкуват като се отчита действителната воля на страните с оглед цялостното му съдържание и какъв е обемът на задълженията на третото лице при встъпване в дълг при условията на чл. 101 ЗЗД?
 • Решение №****/**.**.2009 по дело №****/2008
  Относно приложението на чл.20 ЗЗД във връзка със запазване съдържанието на тълкуваната договорна клауза в съответствие с изявената, а не предполагаема воля на страните.
 • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2009
  Относно действието на договора за цесия в отношенията между цедента и цесионера,в случай, при който цедента без да нотифицира цесията приема плащане по нея, настоящият състав счита,че правната уредба на института не дава възможност за ангажиране отговорността на цедента при цесиите, по които не са поети изрично насрещни задължения.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация