Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Иво Димитров


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, състав на Второ търговско отделение, в закрито заседание на тринадесети януари през две хиляди двадесет и трета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ЙОНКОВА

ИВО ДИМИТРОВ

като изслуша докладваното от съдията Иво Димитров ч. т. д. №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по 309, ал. 1, изр. 2, вр с чл. 282, ал. 2-6 ГПК.

Постъпила е молба Адвокатско дружество „Н.“, представлявано от адв. Н. Б. Н., със съдебен адрес [населено място], п. к. 1606, [улица]

, ет. 1, оф. 1с правно основание чл. 309 ГПК и искане за спиране на основание чл. 309, вр. с чл. 282 ГПК, на изпълнението на влязло в сила определение №******[/aam]******г., постановено Върховния касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Първо търговско отделение по т. д. №******[/aam]******г. Излага се, че същото определение е незаконосъобразно,
като постановено в нарушение на императивни законови разпоредби, определящи реда за призоваване за заседания в съдебни производства, което съставлява и съществено нарушение на съдопроизводствени правила, водещо до ограничаване правото на защита, поради което и подлежи на отмяна. Твърди се, че в тази връзка е инициирано производство по отмяна на посоченото определение, което според молителя представлява прекратително определение, ползващо се с правните последици на влязло в сила решение, срещу което не е налице друг път за защита, съответно – по отношение на него трябва да намери приложение регламентираният в Глава XXIV от ГПК процесуален ред за отмяна на незаконосъобразни съдебни актове. Твърди се, че при условията на евентуалност в молбата за отмяна е направено искане на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК да бъде отменено решение №******[/aam]******г. по т. д. №******[/aam]******г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-15 състав, поради неспазване на процедурата по призоваване, респективно – непроведена по надлежния ред в цялост процедура по обжалването на решението на СГС и САС, предвид изложеното в молбата, с която настоящият състав е сезиран.

Иска се спирането на изпълнението на определение №50667/14.12.2022 г., постановено Върховния касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Първо търговско отделение по т. д. №1775 по описа на съда за 2022 г., при условията на евентуалност – спирането на изпълнението на решение №261097/08.07.2021 г. по т. д. №2290/2019 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-15 състав, със законните последици.

Представени са в частно заверени копия молба за отмяна по чл. 303с щемпел на СГС, процесните определение №50667/14.12.2022 г., постановено Върховния касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Първо търговско отделение по т. д. №1775 по описа на съда за 2022 г. и решение №261097/08.07.2021 г. по т. д. №2290/2019 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-15 състав, два броя съобщения и разпореждане на ВКС от 29.11.2022 г. по т. д. №1775/2022 г.

Молбата е неоснователна.

Съгласно задължителната за съдилищата практика, обективирана в т. 6 Тълкувателно решение №7 от 31.07.2017 г. по тълк. д. №7/2014 г., ОСГТК на ВКС, не подлежат на отмяна по чл. 307 ГПК определенията, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, с изключение на определението за прекратяване на делото поради отказ от иска. Процесното определение, спиране изпълнението на което се иска до произнасянето по молбата за отмяната му, като постановено в производство по чл. 288 ГПК, не е от категорията на подлежащите на отмяна, съобразно цитираната задължителна практика на касационната инстанция, поради което и искането за спирането му е неоснователно.

Неоснователно е и евентуалното искане за спиране изпълнението на влязлото в сила решение на Софийски градски съд. Видно от съдържанието му, същото е постановено по установителен иск с правно основание чл. 604 ГПК, по препращане от чл. 62, ал. 6 Закона за адвокатурата и с него е признато за установено вписването в регистър за адвокатските дружества, на несъществуващо обстоятелство. Същото решение не се ползва с изпълнителна сила, не подлежи на принудително изпълнение със средствата на изпълнителния процес, поради което и по отношение на него законоустановената в чл. 282, по препращане от чл. 309 ГПК, процедура по спиране на изпълнението на осъдителни решения, е неприложима.

При така изложеното настоящият касационен състав намира, че не са налице условията за спиране на изпълнението на посочените в молбата, с която съставът е сезиран съдебни актове, поради което и същата молба, като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.

Така мотивиран Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ търговско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Адвокатско дружество „Н.“, представлявано от адв. Н. Б. Н., със съдебен адрес [населено място], п. к. 1606, [улица], ет. 1, оф. 1 за спиране на основание чл. 309, вр. с чл. 282 ГПК, на изпълнението на влязло в сила определение №50667/14.12.2022 г., постановено Върховния касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Първо търговско отделение по т. д. №1775 по описа на съда за 2022 г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Адвокатско дружество „Н.“, представлявано от адв. Н. Б. Н., със съдебен адрес [населено място], п. к. 1606, [улица], ет. 1, оф. 1, за спиране на основание чл. 309, вр. с чл. 282 ГПК, на изпълнението на влязло в сила решение №261097/08.07.2021 г. по т. д. №2290/2019 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-15 състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]