Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Петя ХорозоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на единадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

ч. т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба ЗД БУЛ ИНС АД, чрез процесуален пълномощник, срещу две разпореждания на Софийския апелативен съд по в. гр. д.№******г. – №******г. и №******г., с които са оставени без уважение молби на частния жалбоподател за издаване на обратен изпълнителен лист срещу ищците (Е. Р. С., М. Р. И. и Д. Р. И.), предвид постановяване на въззивно решение по реда на чл. 294 ГПК, с което исковите претенции срещу ответното дружество са отхвърлени.

В частната жалба се поддържа, че определението е неправилно – незаконосъобразно и необосновано, поради което се моли за отмяната му. Твърди се, че искането за издаване на изпълнителен лист срещу ищците по първата молба е с правно основание чл. 245, ал. 3 ГПК, а по втората – с правно основание чл. 404, ал. 1 ГПК, за възстановяване на присъдените им и събрани въз основа на решението по първия въззив суми. Излагат се доводи, че обратният изпълнителен лист може да се издаде на основание невлязлото в сила второ въззивно решение, с което осъдителните искове са отхвърлени.

Насрещните страни не са подали писмен отговор в срока по чл. 276 ГПК. Отговор е депозиран от третото лице – помагач на ответника Д. М. Ф. Ал–К., чрез процесуален пълномощник, със становище за неоснователност на частната жалба, но това лице не участва в спорното процесуално правоотношение (а и искът срещу него изначално е бил отхвърлен).

За да се произнесе по предмета на спора, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение съобрази следното:

Частната жалба е допустима – подадена е от легитимирано лице, в срока за обжалване по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт в хипотезата на чл. 274, ал. 2, предл. първо ГПК.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

И двете молби, по които въззивният съд се е произнесъл с обжалваните разпореждания, съдържат искане за издаване на обратни изпълнителни листи, поради което е приложима разпоредбата на чл. 245, ал. 3 ГПК, а не тази на чл. 404, ал. 1 ГПК, както се поддържа от частния жалбоподател. Съгласно чл. 245, ал. 3 ГПК, за издаване на изпълнителен лист в полза на длъжника срещу взискателите е нужно искът, по който е допуснато предварително изпълнение – каквато е хипотезата при издаване на изпълнителен лист въз основа на невлязло в сила осъдително въззивно решение по чл. 404, ал. 1 ГПК – да е отхвърлен с влязло в сила решение. В конкретния случай с второто въззивно решение, постановено по в. гр. д.№******г. по описа на САС, исковете на Е. Р. С., М. Р. И. и Д. Р. И. срещу ЗД БУЛ ИНС АД с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ действително са отхвърлени, но решението е обжалвано от ищците и по касационната им жалба е образувано т. д.№2513/2022 г. на ВКС, ТК, І т. о., което е висящо. Следователно, към настоящия момент не е налице условието за издаване на обратен изпълнителен лист, изрично предвидено в чл. 245, ал. 3 ГПК – съдебното решение за отхвърляне на исковете да е влязло в законна сила. Такива са и съображенията за неоснователност на молбите в обжалваните разпореждания, поради което същите следва да бъдат потвърдени, като обосновани и законосъобразни.

Така мотивиран, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №1325/14.04.22 г. и разпореждане №1408/19.04.22 г., постановени по в. гр. д.№2896/2020 г. по описа на Софийския апелативен съд, ГО, І състав.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]