Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Велислав Павков


Анотация

Въпрос

Противоречат ли на ЗЕ предписанията на чл.55 и чл.56 ПИКЕЕ и в частност това, че мрежовите услуги за измерено в неизведен на дисплея на електромера регистър количество електрическа енергия следва да се начислят от и в полза на оператора на електроразпределителната мрежа?

Отговор

Налице е делегация за приемане на ПИКЕЕ от регулатора, която се съдържа в закон който я предвижда - нормата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, във вр чл. 98а, ал. 1, т. 6 ЗЕ, в редакция след последното му изменение (ДВ бр. 38/2018 г., ДВ бр. 41/2019 г.). Правно основание да се ангажира отговорност за плащане при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената електрическа енергия, съществува и след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.7.2012 (ДВ бр. 54/2012 г.) и това становище се застъпва трайно и непротиворечиво в практиката на ВКС. С последните законодатели изменения се възлагат на подзаконова уредба реда и начина за преизчисляване на количеството ел. енергия, за която има измерени показания в невизуализиран регистър на СТИ. С оглед на тази законова делегация, след изменението на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, са приети понастоящем действащите Правила (ПИКЕЕ ДВ бр. 35/2019 г., изм ДВ бр. 57/2021 г.) от КЕВР, които съгласно чл. 1 на същите правила, се регулират принципите, начините и местата за измерване на количеството електроенергия, изискванията за точност и проверка на СТИ, видът и данните от измерванията, валидирането и обработването на данните, условията и редът за установяване случаи на неизмерена, неправилно, неточно измерена ел. енергия и /или ел. енергия, за която има измерени показания в невизуализиран регистър на СТИ в тази връзка - редът и начините за преизчисляване (чл. 1, т. 7 ПИКЕЕ), а по тази причина и правата и задълженията на страните (чл. 1, т. 5 ПИКЕЕ от 2019 г.). Така приетата уредба в чл. 55 ПИКЕЕ е в рамките на законовата делегация и не противоречи на нормативен акт от по-висока степен, включително не противоречи на общото правило, че за доставена на потребителя електроенергия се заплаща цена (извеждащо се от разпоредбите на чл. 183 ЗЗД, чл. 200 ЗЗД ), която цена съгласно действащия ЗЕ е регулирана от държавен орган. Регулация в тази насока се съдържа и в чл. 56, ал. 3 ПИКЕЕ по отношение преизчисленията, които ответникът по настоящия иск извършва като оператор на съответната мрежа, както и прякото им заплащане от ползувателя (чл. 56, ал. 2 ПИКЕЕ). Подзаконово възлагане на вземането, легитимиращо оператора на мрежата вместо доставчика, също не противоречи на нормативен акт от по- висока степен.

Текст

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на тринадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:

Велислав Павков, Десислава Попколева

при секретаря Даниела Цветкова в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр. д.№****** по описа за 2021 [/aam]******год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Север“ АД против решение №******г., постановено по гр. д.№******г.[/aam]****** от състав на Окръжен съд – Габрово.

Ответникът по касационната жалба не e представил писмен отговор, не се явява в открито съдебно заседание и не е изпратил представител.

Касационното обжалване е допуснато с определение №******г. на състава на ВКС.

Касационен въпрос

Правен въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване е, противоречат ли на ЗЕ предписанията на чл. 55 и чл. 56 ПИКЕЕ и в частност това, че мрежовите услуги за измерено в неизведен на дисплея на електромера регистър количество електрическа енергия следва да се начислят от и в полза на оператора на електроразпределителната мрежа.

Мотиви

По отговора на правния въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване, ВКС приема следното:

Налице е делегация за приемане на ПИКЕЕ от регулатора, която се съдържа в закон който я предвижда – нормата на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, във вр чл. 98а, ал. 1, т. 6 ЗЕ, в редакция след последното му изменение (ДВ бр. 38/2018 г., ДВ бр. 41/2019 г.). Правно основание да се ангажира отговорност за плащане при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената електрическа енергия, съществува и след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.7.2012 (ДВ бр. 54/2012 г.) и това становище се застъпва трайно и непротиворечиво в практиката на ВКС (/Р №******г. по гр. д. №50417/2016 г. на ВКС, I г. о. Р №150/26.06.2019 г. по гр. д. №4160/2018 г. на ВКС, ІІІ г. о. и Р №124/2019 г. по гр. д №2991/2018 г. на 3-то г. -о на ВКС. Тази съдебна практика е доразвита в Р №160/31.12.2020 г. по гр. д №1174/2020 г. на 4-то г. -о, Р №216 13.01.2020 г. по гр. д №989/2020 г. на 4-то г. -о, Р №141 от 12.01.2021 г. по гр. д. №4486/2019 г. на 3-то г. -о на ВКС, Р №119/26.01.2021 г. по гр. д №4124/2019 г. на 3-то г. -о на ВКС, Р №16 от 09.02.2021 г. по гр. д. №1635/2020 г. на 3-то г. -о на ВКС., Р №83 от 02.04.2021г по гр. д №2544/2021 на 3-то г. о на ВКС и много други.

С последните законодатели изменения се възлагат на подзаконова уредба реда и начина за преизчисляване на количеството ел. енергия, за която има измерени показания в невизуализиран регистър на СТИ. С оглед на тази законова делегация, след изменението на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, са приети понастоящем действащите Правила (ПИКЕЕ ДВ бр. 35/2019 г., изм ДВ бр. 57/2021 г.) от КЕВР, които съгласно чл. 1 на същите правила, се регулират принципите, начините и местата за измерване на количеството електроенергия, изискванията за точност и проверка на СТИ, видът и данните от измерванията, валидирането и обработването на данните, условията и редът за установяване случаи на неизмерена, неправилно, неточно измерена ел. енергия и /или ел. енергия, за която има измерени показания в невизуализиран регистър на СТИ в тази връзка – редът и начините за преизчисляване (чл. 1, т. 7 ПИКЕЕ), а по тази причина и правата и задълженията на страните (чл. 1, т. 5 ПИКЕЕ от 2019 г.).

Така приетата уредба в чл. 55 ПИКЕЕ е в рамките на законовата делегация и не противоречи на нормативен акт от по-висока степен, включително не противоречи на общото правило, че за доставена на потребителя електроенергия се заплаща цена (извеждащо се от разпоредбите на чл. 183 ЗЗД, чл. 200 ЗЗД ), която цена съгласно действащия ЗЕ е регулирана от държавен орган. Регулация в тази насока се съдържа и в чл. 56, ал. 3 ПИКЕЕ по отношение преизчисленията, които ответникът по настоящия иск извършва като оператор на съответната мрежа, както и прякото им заплащане от ползувателя (чл. 56, ал. 2 ПИКЕЕ). Подзаконово възлагане на вземането, легитимиращо оператора на мрежата вместо доставчика, също не противоречи на нормативен акт от по- висока степен.

По основателността

По касационната жалба, ВКС приема следното:

Съдът е приел, че в ЗЕ не е предвидено на оператора на електроразпределителни мрежи да са делегирани правомощия по събирането на дължимата от крайния клиент сума, получена при корекция на сметка, което по своята същност се явява разновидност на начина на определяне крайната продажна цена на доставената от крайния снабдител и потребена ел. енергия от крайния битов клиент ел. енергия. Прието е, че нормата на чл. 56 ПИКЕЕ като по-ниска по ранг и в противоречие с установеното със ЗЕ не би следвало да бъде прилагана. Посочено е, че страни по облигационното правоотношение за доставка и продажба на електро енергия обаче са крайният снабдител и крайният клиент, като „Енерго Про Продажби АД се явява титулярът на вземането, както за цената на електрическата енергия редовно доставена и отчитана месечно, така и в случаите на преизчисляване поради неправилното й измерване.

С оглед отговора на правния въпрос, обосновал допустимостта на касационното обжалване, горните изводи на съда в обжалваното решение са неправилни. Подзаконово възлагане на вземането, легитимиращо оператора на мрежата вместо доставчика, не противоречи на нормативен акт от по- висока степен, като по изложениет в отговора на правния въпрос съображения, оператора на мрежата е легитимен да претендира вземането по извършената корекция. Във въззивната жалба липсват други доводи във връзка с обжалването, поради което настоящия състав следва да се произнесе по съществото на спора.

По делото е приета СТЕ, от заключението на която се установява, че наличието на данни, записани в регистър Т3 на електромера се дължи на вмешателство в програмата за параметризация на СТИ и по-точно в тарифната схема. Тарифен регистър Т3 не е видим при ежемесечен отчет от отчетника на потребената от абоната електроенергия. Размерът на незаплатената електроенергия за периода от 01.05.2017г. до 21.06.2019г. от 26582 кWh е определен на база показанията на СТИ попаднали в тарифа Т3. Вещото лице дава заключение, че извършените изчисления на стойността на електроенергията 5012.11лв. са съгласно предписанията на правила за измерване на количеството на консумираната електрическа енергия на ДКЕВР от м. април 2019г., съгласно чл. 55 и са използвани добрените от КЕВР цени на технологични разходи за процесните периоди. Посочено е, че разпределението по подпериоди е служебно съобразно дните на консумация в тези подпериоди, възникнали от смяна на цените на електроенергията. Изчисленията са математически коректни, като вещото лице е посочило, че начислената енергия е възможно да бъде консумирана за процесния период.

Предвид изложеното, обжалваното решение е неправилно и следва да се отмени, като вместо него се постанови решение, с което се отхвърли предявения отрицателен установителен иск. В полза на ответника по делото следва да се присъдят направените по делото разноски за трите съдебни инстанции, общо в размер на 4586 лева, на основание чл. 78 ГПК.

Диспозитив

Водим от горното, състав на ВКС

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение №39/27.04.2021 г., постановено по гр. д.№62//2021 г. от състав на Окръжен съд – Габрово, като вместо него постановява:

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Морския 2015“ООД ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], ет. 4, ап.12, представлявано от Р. С. Т., против „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД,[ЕИК], седалище и адрес на управление: [населено място], район В. В., [улица], Варна Т.- Е, за признаване за установено в отношенията между страните, че ищецът „МОРСКИЯ 2015” ООД не дължи на ответника „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, сумата от 5012.11лв./пет хиляди и дванадесет лева и единадесет ст./, представляваща сума, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за обект, находящ се в [населено място], [улица], кл. №….. и абонатен №….., начислена с фактура №………/……… г.

ОСЪЖДА „Морския 2015“ООД ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], ет. 4, ап.12, представлявано от Р. С. Т. да заплати на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД,[ЕИК], седалище и адрес на управление: [населено място], район В. В., [улица], Варна Т.- Е сумата 4586/четири хиляди петстотин осемдесет и шест/ лева, на основание чл. 78 ГПК, представляваща съдебни разноски за трите съдебни инстанции.

Решението е окончателно.


Препраща към

  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Противоречат ли на ЗЕ предписанията на чл.55 и чл.56 ПИКЕЕ и в частност това, че мрежовите услуги за измерено в неизведен на дисплея на електромера регистър количество електрическа енергия следва да се начислят от и в полза на оператора на електроразпределителната мрежа?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]