Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Емилия Василева


Анотация

Въпрос

От кой момент настъпва предсрочната изискуемост на вземането по договор за потребителски кредит с договорна клауза кредитът да стане по преценка на банката изцяло или частично предсрочно изискуем при допуснато просрочие на погасителна /анюитетна/ вноска по кредита – от изпадането на кредитополучателя в забава и неплащането на договорената месечна погасителна /анюитетна/ вноска на нейния падеж, или от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, или от упражняване на правото на банката да направи кредита предсрочно изискуем преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение?
Налице ли е валидно уведомяване съгласно чл. 99 ЗЗД, ако същото не е извършено от стария кредитор и възможно ли е същото да се замести от съобщението за издадената заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК?
По какъв ред следва да бъде извършено известяването по чл. 99 ЗЗД, за да произведе то своето действие спрямо третите лица и длъжника?
Дали исковата молба следва да съдържа всички обстоятелства, на които се основава искът /въпрос № 4 в изложението/?
Дали въззивният съд следва да съобрази всички доказателства и доводи на страните, които са от значение за правилното решаване на делото /въпрос № 1 в изложението/?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на четиринадесети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря Александра Ковачева, като изслуша докладваното от съдия ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА т. дело №******г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответницата Г. М. М. от [населено място], приподписана от процесуален представител адв. Х. Н., и ответницата Ц. П. С. – Х. от [населено място] чрез процесуален представител адв. Р. С. Р. срещу решение от 07.05.2014г. по в. т. дело №******г. на Шуменски окръжен съд, с което е отменено решение №******г. по гр. дело №******г. на Новопазарски районен съд и вместо това е признато за установено, че Г. М. М. като съдлъжник и Ц. П. С. – Х. като поръчител солидарно дължат на [фирма], [населено място] като кредитор сумата от 20 000 лв., от които 14 148,65 лв. – главница и 5 851,35 лв. – договорна лихва по договор за потребителски кредит №******г., сключен между [фирма], [населено място] и И. М. И., със законната лихва

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Произвежда ли материалноправен ефект волеизявление на кредитора за обявяване на предсрочна изискуемост, обективирано в исковата му молба по чл.430, ал.1 ТЗ, връчена на особен представител на ответника по чл.47, ал.6 ГПК?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Произвежда ли материалноправен ефект волеизявление на кредитора за обявяване на предсрочна изискуемост, обективирано в исковата му молба по чл. 430, ал. 1 ТЗ, връчена на особен представител на ответника по чл. 47, ал. 6 ГПК?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Включва ли се в задължението на съда, регламентирано в чл. 235, ал. 3 ГПК, разглеждане на посочено в исковата молба изявление на кредитор, упражнил преди това правото си по чл. 410 ГПК, че счита задълженията на длъжника си за предсрочно изискуеми?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно изискуемостта на вземането по договор за банков кредит.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация