Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Гергана НиковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова ч. гр. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е въз основа на частна жалба с вх.№******г., подадена В. И. В. срещу Определение №******г. на Апелативен съд – гр. София, ГО, І състав, постановено по в. ч. гр. д.№******г., с което е оставена без разглеждане частна жалба на същия жалбоподател срещу Разпореждане №******г. по гр. д.№13542/2021 г. на Софийски градски съд.

Предвид етапа на първоинстанционното производство, в случая не намира приложение чл. 276, ал. 1 ГПК и не са връчвани преписи от частната жалба.

Съставът на ВКС, Второ г. о., след като прецени данните по делото и обсъди наведените доводи, приема следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от процесуално легитимирана страна срещу подлежащ на обжалване акт, поради което е допустима.

Разглеждайки частната жалба по същество, ВКС констатира, че жалбоподателят (заедно с А. И. В.) има процесуалното качество ищец в производството по първоинстанционното гр. д.№13542/2021 г. по описа на СГС, ГК, І-26 състав. С Разпореждане №2022 от 09.02.2022 г. (л. 141 от гр. д.№13542/2021 г.) СГС е указал на жалбоподателя да представи доказателства за заплатена държавна такса в размер на 15 лв. във връзка с подаденото от него изложение с вх.№6538 от 07.02.2022 г. (л. 91-92), представляващо по естеството си частна жалба срещу постановеното на основание чл. 83, ал. 2 ГПК Определение №875 от 03.02.2022 г. (л. 72). Срещу това разпореждане е подадена частна жалба с вх.№33366 от 31.05.2022 г., въз основа на която е образувано в. ч. гр. д.№1742/2022 г. по описа на САС, ГО, І състав. Тази частна жалба е оставена без разглеждане с определението, атакувано в рамките на настоящото производство. Апелативният съд е изложил мотиви, че разпореждането на съда, с което се указва да бъде внесена държавна такса, не е прекратително по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК и не подлежи на обжалване. Такъв характер (и съответно – годен обект на обжалване) би имал едва съдебният акт, с който бъде санкционирано процесуалното бездействие да бъдат изпълнени указанията, което би имало преграждащ характер.

Настоящият състав на ВКС, ГК, Второ г. о. намира, че атакуваното определение е законосъобразно.

Съгласно чл. 274, ал. 1 ГПК могат да се подават частни жалби в 2 хипотези: (1) когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и (2) в случаите, изрично посочени в закона. Не съществува правна норма, която да предвижда обжалваемост на разпорежданията, постановени на основание чл. 275, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 262, ал. 1 във връзка с чл. 261, т. 4 ГПК. Тези разпореждания не препятстват и по-нататъшното развитие на производството. При това положение подадената В. И. В. частна жалба срещу Разпореждане №2022 от 09.02.2022 г. по гр. д.№13542/2021 г. на Софийски градски съд се явява процесуално недопустима и като такава правилно е оставена без разглеждане по същество Апелативен съд – гр. София.

По изложените съображения, състав на Върховния касационен съд, Второ готделение на Гражданска колегия

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба с вх.№17508 от 10.08.2022 г., подадена В. И. В. срещу Определение №1679/28.06.2022 г. на Апелативен съд – гр. София, ГО, І състав, постановено по в. ч. гр. д.№1742/2022 г., с което е оставена без разглеждане частна жалба на същия жалбоподател срещу Разпореждане №2022 от 09.02.2022 г. по гр. д.№13542/2021 г. на СГС, ГО, І-26 състав.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]