Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Кристияна Генковска


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито съдебно заседание на пети януари през две хиляди и двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч. т. д. №******[/aam]******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е молба с правно осн. чл. 282, ал. 2 ГПК от Гаранционен фонд – София за спиране изпълнението на решение №******[/aam]******г. по в. т. д. №******[/aam]******г. на Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено решение №******[/aam]******г. по т. д. №******[/aam]******г. на ХОС в частта, с която молителят е осъден да заплати на М. Г. Т. сумата от 150 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от смъртта на майка му С. И. Т. при ПТП, настъпило на 09.08.2017 г., ведно със законната лихва за забава върху вземането, считано от 02.01.2019г. до окончателното заплащане и сумата от 150 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от смъртта на баща му Г. Д. Т. при ПТП, настъпило на 09.08.2017 г., ведно със законната лихва за забава върху вземането, считано от 02.01.2019г. до окончателното заплащане.

Срещу така посоченото въззивно решение е подадена касационна жалба от молителя, която отговаря на изискванията по чл. 283 и чл. 284 ГПК.

С платежно нареждане от 05.01.2023г. молителят е внесъл обезпечение по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК в размер на 300 000 лв., която сума е постъпила по набирателната сметка на ВКС съобразно удостоверение от 05.01.2023 г. от счетоводител при ВКС.

Налага се извод за основателност на молбата за спиране изпълнението на осъдителното въззивно решение.

Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на въззивно решение №519/29.11.2022 г. по в. т. д. №528/2022г. на Пловдивски апелативен съд.

Препис от определението да се издаде на молителя.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]