Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №99/16.02.2016 по дело №3410/2015

Установени ли са пред съдията по вписванията правата на собственост на вносителя на непаричната вноска с представянето на нотариален акт за имота или е необходимо допълнително да бъде представено и актуално удостоверение за вписванията, отбелязвания и заличавания, издадено от Службата по вписвания, което да потвърждава отразеното в нотариалния акт?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №104 от 09.02.2015 г. по т. д. №112/2015 г.

Дали в хипотеза на невнесена дължима от ищеца държавна такса, която е следвало да бъде събрана съгласно чл. 73, ал. 3 ГПК предварително /при предявяването на иска/, принудителното й събиране по чл. 77 ГПК с постановеното по делото решение е обусловено от изхода на спора, съответно дали в тази хипотеза ответникът при неблагоприятен за него изход на делото дължи на ищеца разноски по чл. 78, ал. 1 ГПК за невнесената от него, но присъдена в полза на бюджета държавна такса?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО