Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017

докладвано от съдия Емилия Василева


Анотация

Въпрос

1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ? Ако е допустимо, по отношение на кои вноски следва да се уважи искът – вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство по чл. 422, ал. 1 ГПК?
2. Условие ли е за уважаване на иска по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост, когато тя не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението, вноските с настъпил и ненастъпил падеж да бъдат разграничени в заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, в извлечението от счетоводни книги и в исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 21.02.2019 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Търговска колегия:

ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, ТОТКА КАЛЧЕВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА, МАРИЯ ИВАНОВА, БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

при участието на секретаря Аврора Караджова постави на разглеждане тълкувателно дело №******г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии докладчик съдия ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

Въпроси

Тълкувателно дело №******г. е образувано с разпореждане от 08.12.2017 г. на Председателя на Върховния касационен съд, изменено с разпореждане от 07.03.2018 г., по предложение на състави на Върховния касационен съд, по реда на чл. 292 ГПК за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2017
  1. Следва ли съдът, разглеждащ установителен иск срещу поръчител, служебно да въведе в предмета на спора въпросът за надлежното връчване на кредитополучателя на волеизявлението на банката за обявяване на кредита за предсрочно изискуем, при липсата на изрично оспорване от страна на ответника-поръчител по същия въпрос и при влязла в сила…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Настъпва ли предсрочна изискуемост на цялото вземане по сключения договор за кредит, ако изявлението на банката-кредитор за обявяване на кредита за предсрочно изискуем, е съобщено единствено на назначения особен представител на поръчителя, но не и на длъжника?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно задължението на съда в производството по предявен иск по реда на чл. 422 ГПК вр. чл. 415 ГПК да извършва проверка относно валидността на издадената заповед за изпълнение на парично задължение; относно критериите за установяване дали договорна клауза за неустойка накърнява добрите нрави. (По установителен иск за солидарно задължение…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  При влязло в сила решение, с което е отхвърлен установителния иск поради ненастъпила предсрочна изискуемост преди подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, допустим ли е осъдителен иск с предсрочна изискуемост в по-късен момент?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Когато волеизявлението на банката – кредитор за обявяване на кредита за предсрочно изискуем е инкорпорирано или приложено в/към исковата молба, настъпва ли предсрочна изискуемост в хода на исковия процес и от кой момент? (По установителни искове от „Райфайзенбанк България“ ЕАД с правно основание чл. 422 ГПК за признаване за установено,…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли съдът да вземе предвид настъпването на последиците на предсрочната изискуемост, когато предпоставките за настъпване на същата са настъпили в хода на съдебното дирене, като в исковата молба и с оглед изложените в хода на исковия процес твърдения (включително начина, по който претендираните суми са индивидуализирани), ищецът изразява недвусмисленото…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  1. По отношение на кои вноски следва да се уважи искът: вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Следва ли искът по чл. 422 ГПК, произтичащ от неизпълнение на договор за кредит, да бъде уважен за вноските с настъпил падеж към момента на формиране на СПН по спора, ако по делото се установи, че банката – кредитор не е обявила надлежно предсрочната изискуемост на кредита преди подаването на…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Включва ли се в задължението на съда, регламентирано в чл. 235, ал. 3 ГПК, разглеждане на посочено в исковата молба изявление на кредитор, упражнил преди това правото си по чл. 410 ГПК, че счита задълженията на длъжника си за предсрочно изискуеми?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Допустимо ли е банката-кредитор да се позове на предсрочна изискуемост на свое вземане по договор за кредит, ако не е обявила предсрочната му изискуемост на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Когато предсрочната изискуемост на вземането по договор за банков кредит не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението по чл. 417 ГПК и е предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за кои неплатени падежирали вноски по това съглашение може да се уважи претенцията?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
  При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД - от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2018
  1. По отношение на кои вноски следва да се уважи искът: вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно клаузите, предвиждащи включване на просрочените задължения за лихва към главницата, респ. даващи възможност върху тях да бъдат начислявани лихви.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Може ли обявяването на предсрочната изискуемост да бъде извършено чрез връчване на длъжника на препис от исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК и приложеното към нея изявление на кредитора за обявяване на кредита за предсрочно изискуем и представлява ли това факт, който трябва да бъде съобразен от съда…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация