*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 292 ГПК

Анотация

Въпроси

1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР – първоначална редакция, преди измененията в ЗКИР, Обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г.

2. Допустими ли са искове за собственост на реална част от имот, когато тази реална част е част от бивш имот, възстановен по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСОНИ/ или Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС.

3. Обусловена ли е допустимостта на иска по чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/ от предварително провеждане на административна процедура по чл. 53, ал. 1 ЗКИР /първоначална редакция/ по констатиране на непълноти или грешки в кадастралната карта.

4. Допустим ли е иск за собственост на реална част от имот, когато тази част неправилно е заснета в кадастралния план или в кадастралната карта като част от съседен имот или изобщо не е заснета като самостоятелен имот, без да е проведен иск по чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/, респективно – административната процедура по чл. 53, ал. 1 ЗКИР /първоначална редакция/ за поправяне на непълнотите и грешките в одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри.

5. Обуславящо ли е по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производството по предявен иск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/ за производството по предявен иск за собственост на имота, по отношение на който се твърди непълнота или грешка при нанасянето му в кадастралната карта.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданската колегия, в съдебно заседание на 11 февруари 2016 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА И.Ф. ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА И.Ф. ТАНЯ МИТОВА И.Ф. ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря Росица Иванова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 8 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Гражданската колегия, докладвано от съдия МАРГАРИТА СОКОЛОВА и съдия ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано по разпореждане на и. ф. председател на ВКС от 08.12.2014 г. на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по следните въпроси, по които е налице противоречива практика:

1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с правна ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Кога следва да се счита за приложен дворищнорегулационният план: а) със заемането по законоустановения ред на придаваемите се части от имоти по утвърдения дворищнорегулационен план; б) или от момента, когато настъпва трансформация на регулационните линии в имотни граници? 2. Относимо ли е към понятието "приложен план" по чл. 32,…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали с изтичането на сроковете, посочени в пар. 8, ал. 1 ПР ЗУТ, автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях, или за да се…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да прецени доказателствата и доводите на страните, както и при довод за необоснованост на първоинстанционното решение, поради това че е приет за установен факт, за който липсват доказателства по делото, да изложи върху кои доказателства основава приетата за установена фактическа обстановка?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно евентуална процесуална недопустимост на обжалваното решение, с мотиви, че исковото производство е образувано по заявения положителен установителен иск за собственост на ищците, основаващи претендираното право на собственост на титул - решение на органа на поземлената реституция, спорът е разширен с направеното от ответната страна оспорване като нищожно по право…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За необходимостта в производството по иск за собственост на реална част от поземлен имот да се изследва наличието на непълнота или грешка в кадастралната карта и по въпроса за съотношението между иска за собственост и иска по чл. 54, ал. 2 ЗКИР.
 • Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За необходимостта в производството по иск за собственост на реална част от поземлен имот да се изследва наличието на непълнота или грешка в кадастралната карта и по въпроса за съотношението между иска за собственост и иска по чл. 54, ал. 2 ЗКИР.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Определянето на правната квалификация е задължение на съда, който следва да я определи въз основа на твърдените факти, които да подведе под съответната правна норма, без да е обвързан от дадената от страните по спора правна квалификация.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При условие, че от един юридически акт /нотариален акт за сделка/ могат да се установят границите на един недвижим имот и е възможно този имот да се разграничи от друг имот, може ли да се приеме, че същият съставлява самостоятелно обособена вещ и без да е нанесен в кадастралния план?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За проверка допустимостта на въззивното решение във връзка със задължението на въззивния съд да следи за редовността на исковата молба, както и за правомощията на въззивната инстанция при констатиране на нередовност.
 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Вписването на влязло в сила съдебно решение за делба, извършено от един от съделителите по отношение поставения му в дял имот, ползва ли и останалите съделители за техните дялове и могат ли те, без да са извършили вписване на решението за своите дялове, да ползват вписването на решението на техния…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Има ли значение за произнасянето по иск за собственост върху реална част от имот по отменена регулация, попадаща в съседен имот по действащата регулация и при граница по действащия регулационен план, съвпадаща с границата по кадастралната карта, съобразяването на следните обстоятелства: момента на завземане на процесната реална част, както и…
 • Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Има ли значение за произнасянето по иск за собственост върху реална част от имот по отменена регулация, попадаща в съседен имот по действащата регулация и при граница по действащия регулационен план, съвпадаща с границата по кадастралната карта, съобразяването на следните обстоятелства: момента на завземане на процесната реална част, както и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При наличие на констативен нот. акт за придобиване по регулация части от недвижими имоти по реда на ЗПИНМ /отм./, установяващ заплащане на паричното обезщетение за придаваемите по дворищнорегулационен план место, установява ли се по безспорен начин придобиването на придаваемите по регулация места?
 • Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. При наличие на констативен нот. акт за придобиване по регулация части от недвижими имоти по реда на ЗПИНМ /отм./, установяващ заплащане на паричното обезщетение за придаваемите по дворищнорегулационен план место, установява ли се по безспорен начин придобиването на придаваемите по регулация места? (на осн. чл. 280, ал. 1, т.…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво действие имат одобрените по реда на ЗКИР кадастрални карти и кадастрални регистри и произтичат ли от тях промени във вещноправния статут на имотите?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За доказателственото значение на записите в кадастралния регистър и за способите, чрез които може да бъде установена идентичността на имот, отразен в кадастрална карта, изработена по реда на ЗКИР?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Продължава ли да тече придобивна давност и може ли да се придобие по давност реално обособена част от поземлен имот, след като същият бъде урегулиран преди изтичането на давността?
 • Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Продължава ли да тече придобивна давност и може ли да се придобие по давност реално обособена част от поземлен имот, след като същият бъде урегулиран преди изтичането на давността?
 • Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Задължен ли е въззивният съд при произнасянето по спорния предмет на делото да обсъди всички своевременно въведени от страните в процеса доводи и възражения, както и да изложи мотиви по тях?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът да направи свои фактически и правни изводи по делото, като обсъди в тяхната съвкупност всички допустими и относими доказателства, възражения и доводи на страните?
 • Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът да направи свои фактически и правни изводи по делото, като обсъди в тяхната съвкупност всички допустими и относими доказателства, възражения и доводи на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Включването на реална част от чужд имот в поземлен имот по силата на одобрена кадастрална карта не води до възникване на съсобственост върху целия поземлен имот между собствениците на отделните реални части. Одобрената кадастрална карта има само удостоверително (декларативно), а не конститутивно действие. Тя не създава, не изменя, нито прекратява…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли гражданския съд да осъществява косвен съдебен контрол за материална законосъобразност на решенията на ОбСЗ, влезли в законна сила, при възражение на ответника по делото, когато той не заявява лични или на наследодателя си права върху процесния възстановен земеделски имот, преди образуването на ТКЗС? За допустимостта лице – страна…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  С оглед на какви обстоятелства следва да се извърши преценка дали кадастралната карта отразява вярно границата между съседни имоти, ако същите са реституирани по реда на ЗСПЗЗ в границите на урбанизирана територия въз основа на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 ППЗСПЗЗ и чл. 13, ал. 6 ППЗСПЗЗ,…
 • Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице е съмнение за недопустимост на решението на въззивната инстанция, която е приела в решаващите правни мотиви, че релевантният момент за установяване на правата на ищеца е момента на одобряване на кадастралната карта / 2004г./ . Същевременно искът по чл. 54 ал.2 ЗКИР е предявен и разгледан от първоинстанционния съд…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поради съмнение за очевидна неправилност на изводите на съда, както в частта за квотите на съделителите, така и спрямо отхвърления иск за делба, поради несъобразяване на установеното от вещото лице и неоспорено от страните предназначение на сградите и обособените от тях самостоятелни обекти на правото на собственост, които не съответстват…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При промяна на границата между два парцела, образувани от един общ имот, която е свързана с необходимост от заплащане на обезщетение за придадени части към съседен имот, настъпва ли стабилизиране на отчуждителното действие на плана след завземане на придаваемите части и владението им в продължение на десет години при действието…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Процесуалната недопустимост на съдебното решение е налице, когато е разгледан спор, който не е подведомствен на съдилищата – чл. 14 ГПК, или не е подсъден на съответния съд; когато е разгледан непредявен иск или съдът се е произнесъл при ненадлежно упражнено право на иск – по нередовна искова молба, при…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Произнасянето на инстанциите по съществото на спора, обективирано с потвърдения от въззивния съд диспозитив на първоинстанционното решение, на първо място свидетелства за произнасяне по иск за факт – че е налице несъответствие в начина, по който в кадастралната карта е отразена част от земната повърхност, която следва да е разграничена…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поради несъобразяване на въззивния съд с практиката на ВКС за задължението му като съд по същество да обсъди доводите във въззивната жалба и относимите към тях доказателства като е констатирано, че липсва произнасяне на въззивния съд по довода за приложението на чл. 72 ЗН.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Необходими другари ли са съсобствениците на недвижим имот в производство по чл.54, ал.2 ЗКИР /стар чл.53, ал.3 ЗКИР/ и допустимо ли е да се предявява установителен иск за собственост с твърдения за наличие на грешка или непълнота в кадастралната карта, респ. установителен иск за собственост, съединен с иск по чл.54,…
 • Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При постановяване на решението следва ли съдът да вземе предвид всички доказателства по делото, да ги обсъди и да изложи мотиви защо приема някои за неотносими, както и защо кредитира едни, а не кредитира други? Дали в преценката си за допусната грешка при заснемане на поземлен имот в кадастралната карта…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съгласно нормата на чл.24, ал.2 ЗКИР поземлен имот е част от земната повърхност, определена с граници съобразно правото на собственост. Практиката на ВКС е дала и се придържа към тълкуването, че определящ индивидуализиращ белег на вещните права са техните граници, а не площта им, която е функция на границите. В…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали е допустим иска по чл. 108 ЗС след отхвърлянето на иска по чл. 54, ал. 2 ЗКИР?
 • Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Kакви са правомощията на въззивния съд, когато с оглед особеностите на конкретния случай производството по предявен по реда на чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР (нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР) трябва да бъде съединено с иск по чл. 108 ЗС, но това е невъзможно с оглед фазата на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Kакви са правомощията на въззивния съд, когато с оглед особеностите на конкретния случай производството по предявен по реда на чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР (нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР) трябва да бъде съединено с иск по чл. 108 ЗС, но това е невъзможно с оглед фазата на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За проверка валидността на процесното решение предвид оплакването, че диспозитивите на основното и допълнителното решение създават неяснота ако се прочетат без мотивите към тях.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Искът с правно основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР по своя характер е положителен установителен иск за собственост. Чрез него ищецът, който твърди, че е собственик на недвижим имот, който не е заснет или е заснет погрешно като част от имота на ответника, защитава своето право на собственост. В исковата…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице е съмнение за недопустимост на решението на въззивната инстанция, която е приела в решаващите правни мотиви, че релевантният момент за установяване на правата на ищеца е момента на одобряване на кадастралната карта / 2004г./ . Същевременно искът по чл. 54 ал.2 ЗКИР е предявен и разгледан от първоинстанционния съд…
 • Определение №463/27.10.2020 по дело №1652/2020 10
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е действието на отразяването в кадастралната карта на вида и предназначението на застроен обект, съдът обвързан ли е от него при извършване на делбата и може ли в делбеното производство при преценката за поделяемост по чл. 203 ЗУТ и обособяването на отделни обекти да се променя отразения в кадастралната…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари