Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013

докладвано от съдия Владимир Йорданов


Анотация

Въпрос

1. В кой стадий на производството същото подлежи на спиране поради образувано тълкувателно дело пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение?
2. Подлежи ли на обжалване определението за спиране на производството поради образувано тълкувателно дело пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, така и съдилищата, разглеждащи спора по същество. Съображенията са, че по този начин се предотвратява възможността бъдещото съдебно решение да бъде атакувано като постановено в противоречие с практиката на ВКС по съответния правен въпрос. В актовете, застъпващи това становище, спирането на производството пред инстанциите по същество се обосновава с приложението на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК или чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК.

Други съдилища поддържат становище, че наличието на висящо тълкувателно дело не е основание за спиране на производството пред първоинстанционния и въззивния съд. Спиране може да бъде постановено само от касационната инстанция, която осъществява правомощието си по чл. 124 КРБ да уеднаквява съдебната практика и в рамките на самото касационно производство, в което се разглежда конкретен гражданскоправен спор между конкретни гражданскоправни субекти. Според придържащите се към това становище съдилища, спирането се осъществява на основание чл. 292 ГПК.

Общото събрание на съдиите от гражданска и търговска колегия счита за правилно второто становище.

Спирането на производството по отнесен до съда за разрешаване правен спор може да бъде осъществено само на изрично предвидените в закона основания. Актът, с който се постановява спиране, забавя развитието на гражданското

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Кога е налице субективен и обективен идентитет между две дела, за да са налице предпоставките за обусловеност по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК?, Налице ли е такъв в конкретния спор, като се има пред вид, че КПКОНПИ претендира отнемане на имущество и за установяване на несъответствието се позовава…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Налице ли е преюдициалност в конкретната хипотеза на установителен иск за собственост, основан на наследяване и давностно владение при представени доказателства, че между същите страни е налице влязло в сила решение, с което със сила на пресъдено нещо е разрешен въпроса за съсобствеността по дело за делба?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Следва ли да бъде спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК съдебното производство по чл. 128, ал. 1 СК докато има неприключил с влязло в сила решение съдебен спор по чл. 127, ал. 2 СК?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
  1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? 2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Преюдициален ли е иск с правно основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД за прогласяване нищожност на сключен договор за прехвърляне на идеални части от недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка спрямо предявения срещу същите ответници иск с правно основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на същия…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно предпоставките за спиране на производството на предвиденото в чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК основание.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно понятието преюдициален спор по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК като предпоставка за спиране на делото. (По частна жалба на КПКОНПИ срещу определение, постановено в открито съдебно заседание, с което е спряно производството по въззивното дело до постановяване на решение по тълкувателно дело № 4/2021 г.…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
  І. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия? ІІ. Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК между производството по предявен от кредитора иск за вземането му и предявения иск по…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация