*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

Какъв е вида недействителност, която чл. 76 ЗН има предвид; налице ли е недействителност по смисъла на чл. 76 ЗН, когато актът на разпореждане се отнася до предмет в неговата корпорална цялост или и в случаите на разпореждане с идеална част изчерпваща или не правата на сънаследника, който я е отчуждил; дали чл. 76 ЗН намира приложение за вещите, които са били съпружеска имуществена общност; както и кое лице е легитимирано да участвува в делбата при извършено прехвърляне на сънаследствената вещ - прехвърлителят или приобретателят?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Председателят на върховния съд на НРБ на основание чл. 212 ГПК /отм./ е предложил да се издаде тълкувателно решение по въпросите, посочени в предложението за приложение на чл. 76 ЗН, поради различните становища, застъпвани от съдебната практика и теорията.

Въпроси

В предложението са поставени питания за вида недействителност, която чл. 76 ЗН има предвид, налице ли е недействителност по смисъла на чл. 76 ЗН, когато актът на разпореждане се отнася до предмет в неговата корпорална цялост или и в случаите на разпореждане с идеална част изчерпваща или не правата на сънаследника, който я е отчуждил. Поискан е отговор и по въпросите, дали чл. 76 ЗН намира приложение за вещите, които са били съпружеска имуществена общност, както и кое лице е легитимирано да участвува в делбата при извършено прехвърляне на сънаследствената вещ - прехвърлителят или приобретателят.

Мотиви

Върховният съд на НРБ - ОСГК, за да постанови тълкувателното решение, взе предвид:

Точка №1

1. Съгласно чл. 76 ЗН "Актовете на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети са недействителни, ако тия предмети не се падат в негов дял при делбата".

Недействителността е родово понятие. Недействителни са нищожните сделки, т.е. тези, от които не възникват правни последици. Недействителни са и унищожаемите сделки, които обаче до унищожаването им пораждат правни последици както действителните сделки.

Позоваване на нищожност може да бъде упражнено винаги, вкл. и с възражение.

Унищожаемите сделки придобиват значение на недействителни, ако бъдат прогласени за такива по предявен конститутивен иск, ако са били извършени при опорочена воля или в изрично определените от закона случаи.

Недействителността по чл. 76 ЗН има предвид защитата на интересите на наследниците, за да бъде обезпечена възможност да получат реален дял от наследството според състоянието му в момента на неговото откриване. Според съдържанието на текста недействителността се обосновава от факта, че е извършено разпореждане с вещ, която е отчасти чужда. За недействителна се прогласява сделката в нейната цялост, а не в частта й, с която са засегнати чуждите права, както би следвало да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Абсолютна или относителна е недействителността по чл. 76 ЗН и може ли на нея да се позоват не само в делбеното, но и в други производства, както и трети лица, а не само сънаследниците под формата на правоизключващо възражение. 2. Легитимирани ли са да се позовават на чл. 76…

Цитирано в

 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Предвид правните последици от разпоредителната сделка, извършена с идеална част от сънаследствен имот, предмет на делбеното производство, но след предявяването на иска за делба, допустим ли е иск, респ. възражение по чл. 76 ЗН, след като и в делбеното производство намира приложение правилото на чл. 226 ГПК?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Въззивншият съд е постановил недопустимо решение, като не е констатирал, че в производството не е участвал задължителен необходим другар и не е процедирал в съответствие с т.6 от ТР № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, с което се прима, че когато въззивният съд констатира, че първоинстанционното решение е постановено…
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задълженията на въззивната инстанция да обсъди всички доказателства, а не избирателно, само тези, които обслужват определена теза, да се произнесе в рамките на въззивната жалба по същество, като обсъди доказателствата и формира самостоятелни изводи от тях, да обсъди всички доводи и възражения на страните във въззивното производство.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При претенция по чл. 76 ЗН по отношение на извършено възмездно разпоредително действие с целия получен дял по делба, която е нищожна на основание чл. 75, ал. 2 ЗН и липса на друго наследствено имущество, освен поделения на отделни дялове имот по нищожната делба, приложимо ли е правилото на т.3…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани по делото доказателства, които са от значение за спора, както и доводите и възраженията на страните.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Абсолютна или относителна е недействителността по чл. 76 ЗН и може ли на нея да се позоват не само в делбеното, но и в други производства, както и трети лица, а не само сънаследниците под формата на правоизключващо възражение. 2. Легитимирани ли са да се позовават на чл. 76…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари