Тълкувателно решение №7/2012 от 25.04.2013 г. по тълк. д. № 7/2012


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 292 ГПК

Анотация

Въпроси

По спорни въпроси на вписванията.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА, ДАРИЯ ПРОДАНОВА

Секретар: Борислава Лазарова
Докладчик: съдия БОРИС ИЛИЕВ

Делото е образувано от Председателя на Върховния касационен съд с разпореждане от 04.10.2012 г. на основание чл. 128 ЗСВ, по направено от него искане до Общото събрание на гражданска и търговска колегии за постановяване на тълкувателно решение по спорни въпроси във връзка с вписванията, извършвани по Правилника за вписванията (ПВ).

Общото събрание на гражданска и търговска колегии на Върховния касационен съд (ОСГТК на ВКС), за да се произнесе, съобрази по поставените въпроси следното:

Точка №1

1.Приложима ли е разпоредбата на чл. 129, ал. 2 ГПК в производството по вписване на актове относно недвижими имоти, и как следва да процедира съдията по вписванията в хипотезата на нередовност на молбата за вписване.

По този въпрос някои съдилища считат, че щом ПВ задължава съдията по вписванията да извърши вписването незабавно, той не би могъл да дава указания за отстраняване на нередовности на молбата за вписване. Ако констатира такива нередовности, съдията по вписванията е длъжен да се произнесе с определение, с което да откаже вписването. Други съдилища са на становище, че по силата на препращащата разпоредба на чл. 540 ГПК към правилата за общия исков процес, чл. 129 ГПК се прилага в производството по вписване. При констатиране на нередовности на молбата за вписване следва да се съобщи на заинтересованата страна да ги отстрани, едва след което да се пристъпи към отказ за вписване.

Общото събрание на гражданската и търговската колегии счита за правилно първото становище.

Действащата нормативна уредба не урежда реквизити на молбата, с която се представя подлежащият на вписване акт. По аргумент от чл. 571 ГПК тя трябва да е в писмена форма, но други изисквания към нея законът не поставя. Молбата слага началото на охранителното производство, без да има самостоятелно значение - не молбата подлежи на вписване в книгите по ПВ, а приложеният към нея акт. Указания за отстраняване на нередовности в акта съдията по вписванията не може да дава. Той може само да провери дали актът подлежи на вписване и дали отговаря на изискванията за съдържание и форма. Ако констатира несъответствия, извършването на вписването следва да бъде отказано, тъй като нередовностите ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №66/28.03.2022 по дело №110/2022 1
  Определение №66/28.03.2022 по дело №110/2022
  1. Може ли държавно учреждение, на което е предоставен за ползване недвижим имот - държавна собственост, да завери препис от акта за държавна собственост (АДС), с който е констатирано правото му на ползване, който да представлява официално заверен препис по смисъла на чл. 8, ал. 2 ПВ? 2. При представен…
 • Определение №89/28.04.2022 по дело №1117/2022 2
  Определение №89/28.04.2022 по дело №1117/2022
  За приложимостта на чл. 84, ал. 1 ГПК при вписване на възбрана в изпълнителния процес, когато държавата е присъединен взискател.
 • Определение №223/18.12.2017 по дело №4478/2017 3
  Определение №223/18.12.2017 по дело №4478/2017
  Допустимо ли е размерът на гаранцията да се определи съобразно размера на цената на иска, а не при отчитане на евентуалните възможни /предполагаеми/ преки и непосредствени вреди от обезпечителната мярка?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 3/2018 от 17.03.2021 г. по тълк. д. № 3/2018 г.
  Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл. 22 ПВ?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60187/08.10.2021 по дело №527/2021
  Производството по издаване на предвидените в чл. 42 ПВ справки по писванията, отбелязвания и заличавания представлява ли административна услуга или има характер на функция на охранително производство и представляват ли индивидуални административни актове издадените по този ред удостоверения за вещни тежести?
 • Определение №325/22.04.2021 по дело №527/2021 4
  Определение №325/22.04.2021 по дело №527/2021
  Производството по издаване на предвидените в чл. 42 ПВ справки по писванията, отбелязвания и заличавания представлява ли административна услуга или има характер на функция на охранително производство и представляват ли индивидуални административни актове издадените по този ред удостоверения за вещни тежести?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №22/23.09.2021 по дело №2925/2019
  За сервитутите по Закона за енергетиката.
 • Определение за недопускане
  Определение №41/18.01.2021 по дело №2400/2020
  Представлява ли основание за отказ да бъде вписан в Служба по вписванията залог върху търговско предприятие, в чийто състав е включен недвижим имот, непредставянето на удостоверение от ТР в два екземпляра, а само в един?
 • Определение №60108/28.07.2021 по дело №1876/2021 5
  Определение №60108/28.07.2021 по дело №1876/2021
  В случай на заявена услуга за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания относно недвижим имот, необходимо ли е да бъде установена собствеността на имота и липсата на нарочен документ за собственост основание ли е за постановяване на отказ за издаване на такова удостоверение с оглед нормата на чл.…
 • Определение №60093/01.07.2021 по дело №1875/2021 6
  Определение №60093/01.07.2021 по дело №1875/2021
  В случай на искане за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания относно недвижим имот, необходимо ли е да бъде установена собствеността на имота и липсата на титул за собственост основание ли е за постановяване на отказ за издаване на такова удостоверение с оглед нормата на чл. 47, ал.…
 • Определение №478/11.12.2020 по дело №2594/2020 7
  Определение №478/11.12.2020 по дело №2594/2020
  Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.
 • Определение за недопускане
  Определение №1/02.01.2019 по дело №3018/2018
  Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а ал.1 ПВ относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. В съответствие с…
 • Определение №42/13.04.2021 по дело №819/2021 8
  Определение №42/13.04.2021 по дело №819/2021
  Относно предметния обхват на проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 ПВ.
 • Определение №147/10.09.2020 по дело №1470/2020 9
  Определение №147/10.09.2020 по дело №1470/2020
  По приложението на чл. 115, ал. 2 ЗС и чл. 14 ПВ - легитимирано лице ли е кредитор, да иска отбелязване в службата по вписванията на съдебно решение, постановено по иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, което е в полза на негов длъжник, ако този длъжник бездейства и по…
 • Определение №218/15.07.2020 по дело №828/2020 10
  Определение №218/15.07.2020 по дело №828/2020
  Важи ли изискването на чл. 264, ал. 1, изр. 2 ДОПК , за удостоверяване наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за прехвърляем имот, в случаите на преобразуване чрез вливане на търговско дружество, притежаващо недвижими имоти ? Приравнява ли се преобразуващото се дружество на прехвърлител, по смисъла на чл. 264,…
 • Определение №86/26.05.2020 по дело №1108/2020 11
  Определение №86/26.05.2020 по дело №1108/2020
  Дали даденото тълкуване в практиката на ВКС по приложението на чл.264 ДОПК се прилага и при вписване на съдебни решения?
 • Определение №104/14.03.2022 по дело №2494/2021 12
  Определение №104/14.03.2022 по дело №2494/2021
  Трябва ли молителят в производството по вписване на удостоверение по чл. 264з, ал. 4 ТЗ да представя други документи : нотариални актове, договори, съдебни решения, скици, схеми, удостоверения за данъчна оценка и т.н.?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари