Тълкувателно решение № 6/2017 от 15.01.2019 г. по тълк. д. № 6/2017


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпрос

Намират ли приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. 2 ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 29 ноември 2018 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, ТОТКА КАЛЧЕВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА, МАРИЯ ИВАНОВА

при участието на секретаря Красимира Атанасова постави на разглеждане тълкувателно дело № 6 по описа за 2017 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии, докладвано от съдия ГЕРГАНА НИКОВА и съдия ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

Въпрос

Тълкувателно дело № 6/2017 г. по описа на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС е образувано с разпореждане от 13.10.2017 г. на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ за приемане на тълкувателно решение по процесуалноправния въпрос:
Намират ли приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. 2 ГПК, в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд?”.

Мотиви

За да се произнесе, Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС съобрази следното:

Тълкувателното дело е образувано с оглед констатирана в искането по чл. 125 ЗСВ във връзка с чл. 124, ал. 1 ЗСВ противоречива практика на окръжните съдилища.

Поставеният въпрос е разрешен противоречиво и в практиката на ВКС.

Според едното становище правната уредба на производството по разглеждане на частните жалби, съдържаща се в чл. 278 ГПК, е идентична с уредбата по отменения Граждански процесуален кодекс. При разглеждане на частните жалби въззивният съд действа като съд по същество – той решава сам поставения пред него въпрос, като е длъжен да се произнесе по всички факти, обуславящи издаването на обжалвания акт, по които е следвало да се произнесе и първоинстанционният съд, без да е ограничен от посоченото в частната жалба, тъй като законът не предвижда основания за обжалване.

Според второто становище, поради субсидиарното приложение на правилата за въззивното производство към производството по обжалване на определения (чл. 278, ал. 4 ГПК), въззивната инстанция следва да разгледа само заявените с частната жалба оплаквания. Тя се произнася по валидността на обжалвания съдебен акт и допустимостта му в обжалваната част служебно, а по правилността - съгласно чл. 269, изр. 2 ГПК, в рамките на наведените в жалбата оплаквания. При липса на посочени в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Определение №115/18.03.2022 по дело №2557/2021 1
  Определение №115/18.03.2022 по дело №2557/2021
  Относно доказването на качеството „член-кооператор“ от значение за допустимостта на иска с правно основание чл. 58 ЗК и възможността възникването на членственото правоотношение да се доказва както с преки, така и с косвени доказателства.
 • Определение №219/25.06.2020 по дело №721/2020 2
  Определение №219/25.06.2020 по дело №721/2020
  Как се определя правната квалификация на исканията, с които е сезиран съдът, кой я дава и при неясни искания (искови молби), какви указания дължи съдът, са от значение за постановения правен резултат?
 • Определение №383/13.10.2020 по дело №2647/2020 3
  Определение №383/13.10.2020 по дело №2647/2020
  Какви са задълженията на въззивния съд в производството по частна жалба при допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения, длъжен ли е да се произнесе по всички направени в жалбата оплаквания и доводи, да прецени сам доказателствата, събрани от първата инстанция, съответно да установи фактите и да изложи собствено становище по…
 • Определение №74/03.02.2021 по дело №137/2021 4
  Определение №74/03.02.2021 по дело №137/2021
  За „допустимостта на иска по чл. 229 КЗ /отм./ в хипотезата, при която застрахованият по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите, не е удовлетворил увреденото лице.
 • Определение №107/19.02.2021 по дело №139/2021 5
  Определение №107/19.02.2021 по дело №139/2021
  Какви са предпоставките да се приеме, че трето лице, което не е страна по една сделка има правен интерес от иск за обявяването ѝ за нищожна?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №161/24.02.2021 по дело №850/2020
  Вероятността за недопустимост се обосновава с това, че въззивният съд е постановил решението си без да е провел открито съдебно заседание при драстично нарушение на съдопроизводствените правила, осигуряващи законосъобразно протичане на процеса, гарантиращи право на участие на страните в производството при спазване принципа за устност и непосредственост, закрепен в чл.…
 • Определение №60085/21.06.2021 по дело №1404/2021 6
  Определение №60085/21.06.2021 по дело №1404/2021
  Действа ли въззивната инстанция като неограничен въззив в производството по обжалване на отказите на съдиите по вписванията и длъжна ли е да обсъди и вземе предвид и доказателствата, относими към редовността на заявлението, които са представени в надлежно заверен вид за пръв път с частната жалба срещу постановения отказ за…
 • Определение №60254/05.07.2021 по дело №187/2021 7
  Определение №60254/05.07.2021 по дело №187/2021
  Относно предявяването от изключен съдружник, оспорил с иск по чл. 74 ТЗ решението за изключването си, на иск за определяне на стойността на дружествените дялове и до наличието на правен интерес от такъв иск?
 • Определение №55/07.02.2022 по дело №5/2022 8
  Определение №55/07.02.2022 по дело №5/2022
  За обхвата на проверката на въззивния съд в производството по обжалване на първоинстанционно определение, с което е отказано допускане на обезпечение на бъдещ иск.
 • Определение №99/14.03.2022 по дело №280/2022 9
  Определение №99/14.03.2022 по дело №280/2022
  Следва ли висящото производство, спряно на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ, да бъде прекратено на основание чл. 637, ал. 2 ТЗ, когато спорното вземане е обезпечено с имущество, собственост на трето лице?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари