Тълкувателно решение № 5/2015 от 12.07.2018 г. по тълк. д. № 5/2015 г.

Анотация

Въпроси
Кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл. 303 ГПК?
Кои определения попадат в обхвата по чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПК?
Отговори

I. Определения, с които се дава разрешение по съществото на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, са тези, с които съдът се произнася по молба за защита и съдействие на лично или имуществено право в самостоятелно производство с обособен предмет, което се развива извън или в рамките на исковия процес и няма привременен характер.

Определения, които подлежат на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПК, са: въззивно определение, с което е потвърдено определение на първоинстанционен съд за теглене на жребий и прекратяване на делбеното производство (чл. 352 ГПК); въззивно определение, с което е потвърден отказ на първоинстанционен съд за връщане на надвзета държавна такса; въззивно определение, постановено по частна жалба срещу определение на първоинстанционен съд за изменение или допълване на решението в частта за разноските; въззивно определение, постановено в производство по жалба срещу отказ за възстановяване на срок на основание чл. 64 ГПК; въззивно определение, постановено в производството по освобождаване от такси и разноски на основание чл. 83, ал. 2 ГПК; въззивно определение, постановено в производство по вписване пред съдията по вписванията /чл. 569, т. 5 ГПК/; въззивно определение, постановено в производство по даване на разрешение по чл. 23, ал. 4 ЗОПДИППД /отм./; въззивно определение, постановено в производство по обезпечение на бъдещ иск по чл. 23, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./, както и в производство по обезпечение на иска, когато обезпечението е допуснато от въззивен съд – чл. 396, ал. 2 ГПК; определение на въззивен съд, с което е потвърден отказ на първоинстанционен съд за издаване на охранителен акт (чл. 538, ал. 2 ГПК).

Въззивно определение, с което е потвърдено определение на първоинстанционен съд в производството по несъстоятелност за недопускане на оздравителен план до разглеждане от събранието на кредиторите (чл. 701 ТЗ), като преграждащо развитието на оздравителното производство, подлежи на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. второ ГПК.

Въззивно решение, постановено по жалба срещу решение на първоинстанционен съд по молба за издаване на дубликат от изпълнителен лист, подлежи на касационно обжалване по общия ред за обжалване на въззивни решения.

Не подлежат на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК: въззивно определение, постановено по частна жалба срещу разпореждане на първоинстанционен съд по молба за издаване на изпълнителен лист по чл. 407, ал. 1 ГПК; въззивно определение, постановено по частна жалба срещу първоинстанционно определение за издаване или за отказ да се издаде обратен изпълнителен лист (чл. 245, ал. 3 ГПК); въззивно определение, с което се увеличава цената на иска (чл. 70, ал. 2 ГПК); въззивно определение, постановено по частна жалба срещу определение на първоинстанционен съд, с което се допуска или се отказва ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №291/27.07.2020 по дело №624/2020 7
  Определение №291/27.07.2020 по дело №624/2020
  Намира ли приложение разпоредбата на чл. 439 ГПК при оспорване на вземането по издаден обратен изпълнителен лист, въз основа на който е предприето принудително изпълнение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №36/30.03.2021 по дело №2454/2020
  Цесионерът, придобил вземането след издаден изпълнителен лист в полза на цедента, притежава ли надлежна легитимация по правото по чл. 409 ГПК или правото по чл. 409 ГПК принадлежи само на кредитора по изпълнителното основание?
 • Определение №26/25.01.2022 по дело №2107/2021 8
  Определение №26/25.01.2022 по дело №2107/2021
  Относно възможността за освобождаване от задължение за внасяне на държавна такса на страна по делото, имаща качеството търговец и предпоставките за това.
 • Определение №146/04.04.2022 по дело №358/2022 9
  Определение №146/04.04.2022 по дело №358/2022
  За изясняване на съдържанието материален интерес при определяне минималните размери на адвокатските възнаграждения, когато е налице обективно кумулативно съединение на искове.

Цитирани норми и термини