Тълкувателно решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015

докладвано от съдия Татяна Върбанова


Анотация

Въпрос

Кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл. 303 ГПК?
Кои определения попадат в обхвата по чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПК?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 14 юни 2018 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:

ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

БОЙКА СТОИЛОВА, ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, ТОТКА КАЛЧЕВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА, МАРИЯ ИВАНОВА

при участието на секретаря Красимира Атанасова постави на разглеждане тълкувателно дело №******г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии, докладвано от съдия ТАТЯНА ВЪРБАНОВА и съдия СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Въпроси

Делото е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд по въпросите: кои са определенията, с които се дава разрешение по същество на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК и кои от тях подлежат на отмяна по реда на Глава Двадесет и четвърта ГПК?

Искането е основано и на прието на 03.12.2015 г. решение на ОСГТК на ВКС по тълк. дело №******г. за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2001 по дело №****/2001
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013
  1. Кой е началният момент на срока по чл. 390, ал. 3, изр. 1 ГПК? 2. Как се доказва, че искът е предявен в определения от съда срок в хипотезата на чл. 390, ал. 3 ГПК във връзка с чл. 390, ал. 1 ГПК? 3. Налице ли е обезпечителна нужда…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2012 по дело №****/2012
  Подлежат ли на обжалване по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК определенията по чл. 282 ГПК, с които Върховният касационен съд се произнася по искане на жалбоподателя за спиране изпълнението на въззивното решение?

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно касационното обжалване на разпореждане на първоинстанционен съд по молба за издаване на изпълнителен лист по чл. 406, ал. 1 ГПК, вр. чл. 404, т. 1 ГПК.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Намира ли приложение разпоредбата на чл. 439 ГПК при оспорване на вземането по издаден обратен изпълнителен лист, въз основа на който е предприето принудително изпълнение?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Цесионерът, придобил вземането след издаден изпълнителен лист в полза на цедента, притежава ли надлежна легитимация по правото по чл. 409 ГПК или правото по чл. 409 ГПК принадлежи само на кредитора по изпълнителното основание?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно възможността за освобождаване от задължение за внасяне на държавна такса на страна по делото, имаща качеството търговец и предпоставките за това.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  За изясняване на съдържанието материален интерес при определяне минималните размери на адвокатските възнаграждения, когато е налице обективно кумулативно съединение на искове.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Овластен ли е прокурорът в хипотезата на чл. 234, ал. 8 НПК да се произнесе по отмяна на допуснатите на основание чл. 72 НПК мерки за процесуална принуда или следва съдът да се произнесе за тяхната отмяна?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2018 по дело №****/2018
  Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно касационното обжалване на въззивните определения.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  За допустимостта на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК на въззивно определение, постановено по частна жалба срещу първоинстанционно определение за издаване или за отказ да се издаде обратен изпълнителен лист (чл. 245, ал. 3 ГПК), или за отказ за връщане на надвзета държавна такса.…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Относно увеличаването на цената на предявените искове по смисъла на чл. 70, ал. 2 ГПК.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация