*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпроси

Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя?

Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът?

Какъв е видът недействителност на договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия /ОСГТК/ в съдебно заседание на 10 ноември 2016 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, СВЕТЛА ДИМИТРОВА, И.Ф. ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, И.Ф. ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря Красимира Атанасова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 5 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия, докладвано от съдия БОЯН ЦОНЕВ

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 01.10.2014 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, по предложение на заместник-председателите на ВКС и ръководители на Гражданската и Търговската колегия (ГК и ТК) на ВКС, по следния въпрос:

Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя.

По предложение на заместниците на председателя и ръководители на ГК и ТК на ВКС, разпореждането от 01.10.2014 г. е допълнено с разпореждане от 27.04.2015 г. на председателя на ВКС, като в предмета на тълкувателното дело са включени и следните два въпроса:

Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът.

Какъв е видът недействителност на договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД.

Мотиви

Точка №1

І. По първия въпрос: какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя.

По този въпрос е установена противоречива практика, обективирана в постановени по реда на чл. 290 ГПК, решения на съдебни състави на ГК и ТК на ВКС.

Според едно от становищата, пълномощното за извършване на разпоредителни действия с недвижим имот следва да съдържа индивидуализация на съответния имот, съществените условия на договора, а при продажба – посочване на конкретната цена. В противен случай ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По някои въпроси относно подобренията върху недвижим чужд имот.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Абсолютна или относителна е недействителността по чл. 76 ЗН и може ли на нея да се позоват не само в делбеното, но и в други производства, както и трети лица, а не само сънаследниците под формата на правоизключващо възражение. 2. Легитимирани ли са да се позовават на чл. 76…

Цитирано в

 • Определение №471/30.05.2022 по дело №4145/2020 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор, или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила съответно възражение за нищожност?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Нищожен поради липса на съгласие на основание чл. 26, ал. 2, предл. второ ЗЗД или унищожаем на основание чл. 31, ал. 1 ЗЗД е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 40 ЗЗД към договори, сключени от дружество с ограничена отговорност чрез управителя му?
 • Определение №471/30.05.2022 по дело №4145/2020 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При наличие на заплатена застрахователна премия, подадена информация към ИЦ на ГФ, предоставена полица в държане на застрахования, предоставена от него информация за попълване на същата, с оглед съвкупността от тези действия следва ли липсата на положен подпис върху застрахователната полица да се счита за липса на съгласие за сключване…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли ако въззивната инстанция приеме, че доказателствената стойност на едно от писмените доказателства не е възприета правилно, да подчини мотивите си единствено на него,без да извършва оценка на останалите доказателства поотделно и в съвкупност? Съдържание на пълномощното упълномощеният да уговори продажна цена „каквато намери за добре“ освобождава ли съда…
 • Определение №471/30.05.2022 по дело №4145/2020 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявлени?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявление?
 • Определение №471/30.05.2022 по дело №4145/2020 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За последиците от неизпълнението на паричното задължение при постановеното изкупуване на 1/2 ид. ч. от апартамента, като част от легитимацията на ищцата за собственик?
 • Определение №471/30.05.2022 по дело №4145/2020 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали намерението за увреждане по чл.40 ЗЗД от пълномощника към момента на сключване на договора винаги се установява от факта, че пълномощникът в качеството на купувач се облагодетелства от разликата между стойността на продаденото имущество и уговорената от него цена?
 • Определение №471/30.05.2022 по дело №4145/2020 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съотношението между исковете по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, и иска по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, както и относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съотношението между исковете по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, и иска по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, както и относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК,…
 • Определение №471/30.05.2022 по дело №4145/2020 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. За допустимостта на производството по чл. 33, ал.2 ЗС в хипотези на сключен договор за замяна? Какви са правните последици за недвижимия имот, предмет на една от престациите по договора за замяна при допуснато изкупуване на основание чл. 33, ал.2 ЗС само по отношение на съсобствения недвижим имот на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Oтносно съотношението между иска по чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД и иска по чл. 40 от ЗЗД, конкретно – в хипотеза, когато се претендира недействителност/нищожност на двустранен възмезден договор, сключен чрез представител на ищеца, при твърдения на последния за нееквивалентност на насрещните престации по договора, като основание…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1.Приложима ли е разпоредбата на чл.38 ал.1 ЗЗД в случай на договаряне на органен представител на търговско дружество лично със себе си? 2.Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД намира ли приложение при органното представителство на търговските дружества? Нормата на чл.145 ТЗ явява ли се специална по отношение на чл.40 ЗЗД? Налице…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е правен интерес от предявяването на иск за прогласяване на нищожност на целия договор за прехвърляне на недвижим имот, когато ищецът не е собственик на целия имот, а на идеална част?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Може ли с решението си въззивната инстанция да възложи в доказателствена тежест на другата страна установяването на правнорелевантен факт, който първоинстанционният съд е указал, че подлежи на установяване от насрещната страна, без предварително да уведоми страните за становището си как се разпределя доказателствената тежест за подлежащия на доказване факт,…
 • Определение №471/30.05.2022 по дело №4145/2020 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да прецени всички доказателства и доводи на страните, като конкретно, ясно и точно да изложи в решението си върху кои доказателства основава възприетата фактическа обстановка, а ако по делото са събрани противоречиви доказателства, мотивирано да каже защо и на кои вярва и на кои не,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени от страните твърдения, възражения и оспорвания.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари