Тълкувателно решение № 5 от 24.06.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г.

Анотация

Въпроси
І. Относно жилищностроителните кооперации и етажната собственост:
1. Може ли да се придобие по давност право на собственост върху вещ, собственост на жилищностроителна кооперация, при действието на забраната, установена с чл. 31, ал. 3 от Закона за кооперациите /Обн., ДВ, бр. 63 от 1991 г., отменен със Закона за кооперациите, Обн., ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г./?
2. Материалнолегитимирана ли е жилищностроителната кооперация да претендира обезщетение по чл. 59 ЗЗД за лишаването й от възможността да ползва свой собствен имот, разпределен на член на кооперацията?
3. Подлежи ли на разглеждане по реда на обезпечителното производство молбата за спиране изпълнението на решение на общо събрание на етажна собственост /чл. 40, ал. 3 ЗУЕС/ и подлежи ли на обжалване определението, с което съдът се произнася по същата?
ІІ. Относно иска по чл. 31, ал. 2 ЗС:
1. Приложима ли е разпоредбата на чл. 31, ал. 2 ЗС при съпружеската имуществена общност, когато общият имот се ползва само от единия съпруг?
2. Необходимо ли е, за да бъде уважен искът по чл. 31, ал. 2 ЗС, писмената покана на лишения от ползването съсобственик да обективира желание за реално ползване на съсобствената вещ съобразно правата му?
Отговори

1. При действието на забраната, установена с чл. 31, ал. 3 от Закона за кооперациите от 1991 г. /Обн., ДВ, бр. 63 от 1991 г./, отменен със Закона за кооперациите от 1999 г. /Обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г./, правото на собственост върху вещ, собственост на жилищностроителна кооперация, може да се придобие по давност.

2. Жилищностроителната кооперация не е материалнолегитимирана да претендира обезщетение по чл. 59, ал. 1 ЗЗД за лишаването й от възможността да ползва свой собствен имот, разпределен на член на кооперацията.

3. Молбата за спиране изпълнението на решение на общото събрание на етажна собственост /чл. 40, ал. 3 ЗУЕС/ подлежи на разглеждане по реда на обезпечителното производство. Определението, с което съдът се произнася по такава молба, подлежи на обжалване по реда за обжалване на обезпеченията.

4. Разпоредбата на чл. 31, ал. 2 ЗС е приложима при съпружеска имуществена общност, когато при фактическа раздяла общият имот се ползва само от единия съпруг.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 26 май 2016 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, И.Ф. ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА. И.Ф. ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря КЛАВДИЯ ДАЛИ, постави на разглеждане тълкувателно дело № 5 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Гражданската колегия, докладвано от съдия МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на Председателя на ВКС от 17.06.2014г. на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по следните въпроси, по които е налице противоречива практика:

І. Относно жилищностроителните кооперации и етажната ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение за недопускане
  Определение №17/14.01.2020 по дело №1808/2019
  Възникването на правото на обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС обусловено ли е от отправяне на изрично волеизявление от страна на съсобственика, че желае да ползва съсобствената вещ и последвало възпрепятстване или ограничаване правото на този съсобственик да ползва съсобствената вещ от страна на останалите съсобственици, ползващи вещта?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №26/08.05.2018 по дело №1411/2017
  Относно съдържанието на поканата по чл. 31, ал. 2 ЗС, включително необходимо ли е писменото поискване да обективира желание за лично ползване?
 • Определение №60168/30.12.2021 по дело №4097/2021 3
  Определение №60168/30.12.2021 по дело №4097/2021
  Какво е действието във времето на съдебното решение за уважаване на иск по чл. 40, ал. 1 ЗУЕС за отмяна на решение на Общото събрание на Етажната собственост, с което е избран нов управител; как се отразява това решение на представителната власт на управителя на Етажната собственост, избран с отмененото…

Цитирани норми и термини