*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпрос

1. Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност?

2. Каква е сделката на разпореждане със семейното жилище- лична собственост на единия съпруг, извършена от него без съгласие на другия съпруг и без разрешение на районния съд?

3. Какви са последиците при извършване на доброволна делба без участието на единия съпруг, когато идеална част от съсобствения имот се притежава в режим на съпружеска имуществена общност?

4. Допустимо ли е установяване на трансформация на лично имущество на осн. чл. 23 СК, ал. 1 и 2 / чл. 21 СК 1985 /отм./, ал.1 и 2/ в случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака чрез договор за покупко-продажба на името на двамата съпрузи?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия, в съдебно заседание на 27 ноември 2014 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, ДАРИЯ ПРОДАНОВА, БОЙКА СТОИЛОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 5 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия, докладвано от съдия МАРИЯ ИВАНОВА

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано на осн. чл. 128 ЗСВ, вр. с чл. 125 ЗСВ и чл. 292 ГПК с разпореждане на председателя на ВКС от 12.03.2013 г., допълнено с разпореждания от 19.03.2013 г., 5.06.2013 г. и 19.09.2013 г. за постановяване на тълкувателно решение по следните противоречиво решавани в практиката на ВКС и съдилищата въпроси:

1. Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност?

2. Каква е сделката на разпореждане със семейното жилище- лична собственост на единия съпруг, извършена от него без съгласие на другия съпруг и без разрешение на районния съд ?

3. Какви са последиците при извършване на доброволна делба без участието на единия съпруг, когато идеална част от съсобствения имот се притежава в режим на съпружеска имуществена общност?

4. Допустимо ли е установяване на трансформация на лично имущество на осн. чл. 23 СК, ал. 1 и 2/ чл. 21 СК 1985 /отм./, ал. 1 и 2/ в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Определение №413/25.05.2022 по дело №4528/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът да обсъди всички доказателства по делото, относими към правния спор, и то съвкупно? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК) Трябва ли насрещните страни в съдебен процес, за който се твърди, че е симулативен, да са се възползвали от постигнатия симулиран резултат? (на осн.…
 • Определение №413/25.05.2022 по дело №4528/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно надлежната пасивна съвместна процесуална легитимация по иска по чл. 135 ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За прилагането на чл. 172 ГПК при обсъждане на свидетелски показания на роднини на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли въззивната инстанция да обсъди всички доводи и възражения във въззивната жалба и да изложи мотиви за тях, както и следва ли да направи анализ на всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и в рамките на наведените в жалбата доводи?
 • Определение №413/25.05.2022 по дело №4528/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Плащането на цената на закупен на името на единия от съпрузите имот по време на брака в брой изключва ли наличие на трансформация на лично имущество на този съпруг?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Плащането на цената на закупен на името на единия от съпрузите имот по време на брака в брой изключва ли наличие на трансформация на лично имущество на този съпруг?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Подновяване на вписването на законна ипотека (чл.172 ЗЗД), противопоставимо ли е на трето лице, което е придобило собствеността върху имота и е вписало своя акт преди новото вписване на ипотеката?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е трансформация на лични средства по смисъла на чл. 23, ал. 1 СК при закупуване по време на брака на жилищен имот за семейството със средства от договор за потребителски банков кредит, страна по който е само единият съпруг?
 • Определение №413/25.05.2022 по дело №4528/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е трансформация на лични средства по смисъла на чл. 23, ал. 1 СК при закупуване по време на брака на жилищен имот за семейството със средства от договор за потребителски банков кредит, страна по който е само единият съпруг?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли да бъде установена трансформация на лично имущество по отношение на имот, придобит по време на брака чрез наследяване и съдебна делба на името на другия съпруг?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е в производството по предявен иск за собственост между съпрузи на основание трансформация на лични средства да се установява със свидетелски показания заплащане на цена, различна от посочената в нотариалния акт, както и произхода на вложените за придобиването средства? За възможността в последващ процес да се релевира твърдение…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1) Оборена ли е презумпцията на чл. 21 СК, ако продажната цена е платена от влог на единия от съпрузите, но не е изследван произходът на средствата по влога? 2) Допустимо ли е установяване на трансформация на лично имущество на осование чл. 23 СК, ал.1 и 2 в случаите на…
 • Определение №413/25.05.2022 по дело №4528/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли американски гражданин да придобива право на собственост върху земя в Република България при условията, произтичащи от Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, ратифициран със закон, приет от Народното събрание на 1.04.1993 г. /ДВ. Бр.30 от 1993 г., обнародван ДВ бр.47 от 23.05.1995 г., в сила от…
 • Определение №413/25.05.2022 по дело №4528/2021 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Каква е спецификата на иска за обявяване на разпоредителна сделка за недействителна спрямо банката-кредитор (чл. 135 ЗЗД), когато е извършена в период на плащания от солидарен длъжник на вноските по договора за банков кредит? 2. Кога следва да е възникнало и до кога следва да съществува регресното вземане на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За разпределение на доказателствената тежест при оспорване обстоятелството, че взетата в заем сума от единия съпруг е била използвана за задоволяване нужди на семейството и за оборване презумпцията за равна задълженост на съпрузите по чл.32, ал. 2 СК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поражда ли правно действие учредяването на право на строеж по чл. 56, ал. 3 ЗТСУ /отм./ върху дворно място съпружеска имуществена общност, извършено само от единия съпруг, по време на действието на Семейния кодекс от 1968г. и прилага ли се за това разпореждане пар. 4 ПР СК 1985 /отм./?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е преюдициален спор по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК при образувано производство, приключило с издаване на заповед за изпълнение, която не е връчена на длъжника, по отношение на иска по чл. 135 ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Въззивншият съд е постановил недопустимо решение, като не е констатирал, че в производството не е участвал задължителен необходим другар и не е процедирал в съответствие с т.6 от ТР № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, с което се прима, че когато въззивният съд констатира, че първоинстанционното решение е постановено…
 • Определение №413/25.05.2022 по дело №4528/2021 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При личен дълг на единия от съпрузите не може да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на СИО, тъй като липсва пасивна материално правна легитимация за съпруга недлъжник от една страна, а от друга - с отчуждаване на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво действие има влязлото в сила решение, с което е уважен иск по чл. 135 ЗЗД / Павлов иск/, какво е влияние оказва то по отношение правото на собственост, придобито с договора за покупко-продажба, вписан преди исковата молба по иск по чл. 19, ал.3 ЗЗД за обявяване на окончателен на…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари