*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС?

2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС?

3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето право?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 19 октомври 2017 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, СВЕТЛА ДИМИТРОВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

при участието на секретаря КЛАВДИЯ ДАЛИ постави на разглеждане тълкувателно дело № 4 по описа за 2015 г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано по разпореждане на Председателя на ВКС от 17.06.2014 г. и допълнително разпореждане от 10.11.2015 г. на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по следните въпроси, по които е налице противоречива съдебна практика:

1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС.
2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС.
3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето право.

Мотиви

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе по поставените въпроси, съобрази следното:

Точка №1

1. По въпроса как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС.

Според едното от поддържаните в съдебната практика становища искът с правна квалификация чл. 109 ЗС е неоценяем. Според другото становище- искът е оценяем, а според трето становище- искът е оценяем или неоценяем в зависимост от конкретното искане.

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд приема за правилно третото становище по следните съображения: По смисъла на чл. 68 ГПК цената на иска представлява парична оценка на предмета на делото, т.е. на твърдяното или отричано от ищеца гражданско субективно право, чието естество обективно следва от фактическия състав, който го поражда (фактите и обстоятелствата, посочени в обстоятелствената част на исковата молба) и съдържанието на спорното право, посочено в петитума на исковата молба, чието съществуване или несъществуване ищецът иска да бъде установено в съдебното решение със сила на пресъдено нещо. Дали ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По някои въпроси на гражданския процес: 1. Относно цената на някои искове. 2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост. 3. Относно допустимостта на някои искове за собственост.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права? 2. Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост и други вещни права, когато ищецът разполага с възможността да предяви осъдителен иск за същото право?

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е мълчаливо съгласие от страна на учредителите на право на строеж за събаряне на собствените им законно съществуващи и с градоустройствен статут жилищни сгради, когато са учредили право на строеж за изграждане на нова сграда, която е одобрена да се изгради при намалени отстояния от съществуващите сгради или…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали използване на имот не по предназначението му, предвидено за съответната устройствена зона, е действие, което само по себе си води до създаване на пречки за съседен имот и обуславя уважаване на предявен от собствениците на този имот иск по чл. 109 ЗС, без да е необходимо доказване на конкретно…
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали използване на имот не по предназначението му, предвидено за съответната устройствена зона, е действие, което само по себе си води до създаване на пречки за съседен имот и обуславя уважаване на предявен от собствениците на този имот иск по чл. 109 ЗС, без да е необходимо доказване на конкретно…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Очевидна неправилност на въззивното решение, предвид приетото в него, че след като по делото е установено, че ищецът е собственик на имота, а ответникът отказва достъп до този имот през вход, коридор и стълбище, които са изградени в сграда, която е собственост на ответника, но са функционално свързани и единствените,…
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали притежаващите идеални части от терена, респ. от претендираното да се премахне строителство, имат самостоятелна процесуална легитимация да предявят иска по чл. 109 ЗС?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Представлява ли неоснователно действие и подлежи ли на премахване в производство по чл. 109, ал. 1 ЗС строеж, находящ се в съсобствен към момента на предявяването на иска поземлен имот, ако същият е извършен по време, когато имотът е бил еднолична собственост, т. е. преди ищецът да придобие права в…
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За съществуващите енергийни обекти към влизане в сила на ЗЕЕЕ, чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕ установява ли се винаги законов сервитут, или той е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За съществуващите енергийни обекти към влизане в сила на ЗЕЕЕ, чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕЕ установява ли винаги законов сервитут, или той е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът да обсъди доказателствата по делото, от които може да се изведе суперфициарното право на ответника да държи сграда в имота на ищеца, ако не е дал указания при разпределяне на доказателствената тежест за установяване на това обстоятелство?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът да обсъди доказателствата по делото, от които може да се изведе суперфициарното право на ответника да държи сграда в имота на ищеца, ако не е дал указания при разпределяне на доказателствената тежест за установяване на това обстоятелство?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато в производство по чл. 109 ЗС съдът преценява законността на един строеж, трябва ли да съобразява само действащите към настоящия момент строителни правила и норми, или трябва да отчете и правилата и нормите, действащи към момента на извършване на строежа? Дали следва да има съответствие между търсената защита по…
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато в производство по чл. 109 ЗС съдът преценява законността на един строеж, трябва ли да съобразява само действащите към настоящия момент строителни правила и норми, или трябва да отчете и правилата и нормите, действащи към момента на извършване на строежа? Дали следва да има съответствие между търсената защита по…
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва кои са действията на ответника, които му пречат да упражнява в пълен обем правото си на собственост, при установено нарушение на нормативно предвиденото отстояния за засаждане на асма и цветя по чл. 52 ЗС във връзка с…
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани доказателства и всички изложени от страните доводи и възражения, да посочи защо приема едни доводи и възражения, а други не приема и да обоснове крайните си изводи като посочи доказателства за тях? Длъжен ли е въззивният…
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва с какво конкретно му пречи да упражнява правото си на собственост незаконен строеж, изграден в собствения му имот от лице, което няма право да извършва такова въздействие?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 10
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е погиване на обект, който е обединен с друг чрез разрушаване на преградните стени помежду им, загубил ли е собственикът на така присъединения обект правата си върху вещта и поставен ли е в невъзможност да защити правото си на собственост по реда на чл. 108 ЗС?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дължи ли съдът, сезиран с иск по чл. 109 ЗС, преценка за това дали създаваните от ответниците пречки за използване на съседния имот са по-големи от обикновените по смисъла на чл. 50 ЗС?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали притежаващите идеални части от терена, респ. от претендираното да се премахне строителство, имат самостоятелна процесуална легитимация да предявят иска по чл. 109 ЗС?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 11
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли диспозитивът на постановеното по реда на чл. 109 ЗС решение да бъде бланкетен без да възпроизвежда състоянието, в което следва да бъде възстановен обектът?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли диспозитивът на постановеното по реда на чл. 109 ЗС решение да бъде бланкетен без да възпроизвежда състоянието, в което следва да бъде възстановен обектът?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 12
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Подлежат ли на премахване в производството по чл. 109 ЗС обекти, имащи характеристиката на законен строеж при налични разрешения за строеж и други строителни книжа за строителство, като същите са изпълнение от ответника преди да бъде възстановено правото на собственост върху имота на ищеца по реда на ЗСПЗЗ? Следва ли…
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 13
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали е допустим иска по чл.108 ЗС след отхвърлянето на иска по чл.54, ал.2 ЗКИР?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 14
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  От кой момент започва да тече погасителната давност по чл.67 ЗС, в случаите, в които съществуващата в режим на суперфициарна собственост сграда погине – от момента, в който същата загуби характеристиките си на “груб строеж” по смисъла на пар. 5, т. 46 ДР ЗУТ или от момента, в който окончателно…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В случай, че източникът на неоснователно въздействие е незаконен строеж в съседен имот, може ли да се иска само въз основа на това твърдение неговото премахване, за да се прекрати неоснователно създаденото състояние или трябва да се посочат и други обстоятелства и ако такива обстоятелства не са посочени следва ли…
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 15
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е чрез експертиза съдът да определи цената на иск по чл. 109 ЗС, когато предмет на делото е искане за осъждане на ответника да извърши заместими действия?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За преценка допустимостта на въззивното решение с оглед определената от първоинстанционния съд квалификация на иска по чл.109 ЗС и от въззивния съд по чл.108 ЗС при искова молба, съдържаща твърдения, че ищците са собственици на имота, а ответникът на съседен имот с определено място за достъп до пътя, което той…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли, ако в хода на делото, образувано по иска, квалифициран по чл. 109 ЗСвъв вр. с чл. 52 ЗС, е безспорно установено, че засадения дървесен вид в имота на ответника е на предвиденото от закона минимално допустимо отстояние, да бъде постановено премахването му с аргумент бъдещото му израстване?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 16
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да се отхвърли иска по чл.109 ЗС, ако ищецът не е посочил с какво незаконният строеж му пречи да упражнява правата си?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За проверка на решаващия извод на въззивния съд, че гараж, разположен в съсобствено дворно място, пречи за използване на мястото и е основание за уважаване на иска по чл. 109 ЗС за събарянето му, когато пред вратата му има спряла кола или вратата му е отворена.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Подлежат ли на премахване в производството по чл. 109 ЗС обекти, имащи характеристиката на законен строеж при налични разрешения за строеж и други строителни книжа за строителство, като същите са изпълнение от ответника преди да бъде възстановено правото на собственост върху имота на ищеца по реда на ЗСПЗЗ? Следва ли…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да се отхвърли иска по чл.109 ЗС, ако ищецът не е посочил с какво незаконният строеж му пречи да упражнява правата си?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Необходимо ли е за уважаването на иск по чл. 109 ЗС да се докаже, че действията на ответниците, изразяващи се в извършено незаконно строителство в съсобствения имот и завземането по този начин на по-голяма част от дворното място, пречат на ищцата да упражнява правата си в него?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 17
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Необходимо ли е за уважаването на иск по чл.109 ЗС да се докаже, че действията на ответниците, изразяващи се в извършено незаконно строителство в съсобствения имот и завземането по този начин на по-голяма част от дворното място, пречат на ищцата да упражнява правата си в него?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 18
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За правното действие на решенията, с които са уважени искове по чл. 30 ЗН и чл. 37, ал. 1 ЗН, по отношение на правата на ипотекарния кредитор, когато ипотеката е учредена преди вписване на исковите молби.
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 19
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дължи ли съдът, сезиран с иск по чл. 109 ЗС, преценка за това дали създаваните от ответниците пречки за използване на съседния имот са по-големи от обикновените по смисъла на чл. 50 ЗС?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари