Тълкувателно решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015

докладвано от съдия Теодора Гроздева


Анотация

Въпрос

1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС?
2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС?
3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето право?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 19 октомври 2017 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

БОЙКА СТОИЛОВА, СВЕТЛА ДИМИТРОВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

при участието на секретаря КЛАВДИЯ ДАЛИ постави на разглеждане тълкувателно дело №******г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано по разпореждане на Председателя на ВКС от 17.06.2014 г. и допълнително разпореждане от 10.11.2015 г. на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по следните въпроси, по които е налице противоречива съдебна практика:

1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС.

2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС.

3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето право.

Мотиви

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе по поставените въпроси, съобрази

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014
  По някои въпроси на гражданския процес: 1. Относно цената на някои искове. 2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост. 3. Относно допустимостта на някои искове за собственост.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2012 по дело №****/2012
  1. При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права? 2. Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост и други вещни права, когато ищецът разполага с възможността да предяви осъдителен иск за същото право?

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Налице ли е мълчаливо съгласие от страна на учредителите на право на строеж за събаряне на собствените им законно съществуващи и с градоустройствен статут жилищни сгради, когато са учредили право на строеж за изграждане на нова сграда, която е одобрена да се изгради при намалени отстояния от съществуващите сгради или…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Дали използване на имот не по предназначението му, предвидено за съответната устройствена зона, е действие, което само по себе си води до създаване на пречки за съседен имот и обуславя уважаване на предявен от собствениците на този имот иск по чл. 109 ЗС, без да е необходимо доказване на конкретно…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Дали използване на имот не по предназначението му, предвидено за съответната устройствена зона, е действие, което само по себе си води до създаване на пречки за съседен имот и обуславя уважаване на предявен от собствениците на този имот иск по чл. 109 ЗС, без да е необходимо доказване на конкретно…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва с какво конкретно му пречи да упражнява правото си на собственост незаконен строеж, изграден в собствения му имот от лице, което няма право да извършва такова въздействие? (Иск между физически лица с правно основание чл. 109 ЗС…
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
  При нормативно установена забрана за строителство и разполагане на трайни насаждения по трасетата на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м. от двете страни на водопровода, мерено по оста му, необходимо ли е ищецът да доказва, че неспазването й води до пречки пред упражняване на сервитутното право?
 • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
  Премахване на комина през средния етаж на етажна собственост неоснователно действие ли е и съставлява ли то пречка за упражняване правото на собственост на останалите съсобственици?
 • Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
  Има ли право собственик на самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост да извършва паркиране на превозни средства в дворното място, представляващо обща част, при наличие на решение на общото събрание, което забранява такова действие?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Очевидна неправилност на въззивното решение, предвид приетото в него, че след като по делото е установено, че ищецът е собственик на имота, а ответникът отказва достъп до този имот през вход, коридор и стълбище, които са изградени в сграда, която е собственост на ответника, но са функционално свързани и единствените,…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Дали притежаващите идеални части от терена, респ. от претендираното да се премахне строителство, имат самостоятелна процесуална легитимация да предявят иска по чл. 109 ЗС?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Представлява ли неоснователно действие и подлежи ли на премахване в производство по чл. 109, ал. 1 ЗС строеж, находящ се в съсобствен към момента на предявяването на иска поземлен имот, ако същият е извършен по време, когато имотът е бил еднолична собственост, т. е. преди ищецът да придобие права в…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За съществуващите енергийни обекти към влизане в сила на ЗЕЕЕ, чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕ установява ли се винаги законов сервитут, или той е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За съществуващите енергийни обекти към влизане в сила на ЗЕЕЕ, чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕЕ установява ли винаги законов сервитут, или той е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Длъжен ли е съдът да обсъди доказателствата по делото, от които може да се изведе суперфициарното право на ответника да държи сграда в имота на ищеца, ако не е дал указания при разпределяне на доказателствената тежест за установяване на това обстоятелство?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Длъжен ли е съдът да обсъди доказателствата по делото, от които може да се изведе суперфициарното право на ответника да държи сграда в имота на ищеца, ако не е дал указания при разпределяне на доказателствената тежест за установяване на това обстоятелство?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Когато в производство по чл. 109 ЗС съдът преценява законността на един строеж, трябва ли да съобразява само действащите към настоящия момент строителни правила и норми, или трябва да отчете и правилата и нормите, действащи към момента на извършване на строежа? Дали следва да има съответствие между търсената защита по…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Когато в производство по чл. 109 ЗС съдът преценява законността на един строеж, трябва ли да съобразява само действащите към настоящия момент строителни правила и норми, или трябва да отчете и правилата и нормите, действащи към момента на извършване на строежа? Дали следва да има съответствие между търсената защита по…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва кои са действията на ответника, които му пречат да упражнява в пълен обем правото си на собственост, при установено нарушение на нормативно предвиденото отстояния за засаждане на асма и цветя по чл. 52 ЗС във връзка с…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани доказателства и всички изложени от страните доводи и възражения, да посочи защо приема едни доводи и възражения, а други не приема и да обоснове крайните си изводи като посочи доказателства за тях? Длъжен ли е въззивният…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва с какво конкретно му пречи да упражнява правото си на собственост незаконен строеж, изграден в собствения му имот от лице, което няма право да извършва такова въздействие?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2019
  Налице ли е погиване на обект, който е обединен с друг чрез разрушаване на преградните стени помежду им, загубил ли е собственикът на така присъединения обект правата си върху вещта и поставен ли е в невъзможност да защити правото си на собственост по реда на чл. 108 ЗС?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Дължи ли съдът, сезиран с иск по чл. 109 ЗС, преценка за това дали създаваните от ответниците пречки за използване на съседния имот са по-големи от обикновените по смисъла на чл. 50 ЗС?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Дали притежаващите идеални части от терена, респ. от претендираното да се премахне строителство, имат самостоятелна процесуална легитимация да предявят иска по чл. 109 ЗС?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Може ли диспозитивът на постановеното по реда на чл. 109 ЗС решение да бъде бланкетен без да възпроизвежда състоянието, в което следва да бъде възстановен обектът?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Може ли диспозитивът на постановеното по реда на чл. 109 ЗС решение да бъде бланкетен без да възпроизвежда състоянието, в което следва да бъде възстановен обектът?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Подлежат ли на премахване в производството по чл. 109 ЗС обекти, имащи характеристиката на законен строеж при налични разрешения за строеж и други строителни книжа за строителство, като същите са изпълнение от ответника преди да бъде възстановено правото на собственост върху имота на ищеца по реда на ЗСПЗЗ? Следва ли…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Дали е допустим иска по чл.108 ЗС след отхвърлянето на иска по чл.54, ал.2 ЗКИР?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  От кой момент започва да тече погасителната давност по чл.67 ЗС, в случаите, в които съществуващата в режим на суперфициарна собственост сграда погине – от момента, в който същата загуби характеристиките си на “груб строеж” по смисъла на пар. 5, т. 46 ДР ЗУТ или от момента, в който окончателно…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  В случай, че източникът на неоснователно въздействие е незаконен строеж в съседен имот, може ли да се иска само въз основа на това твърдение неговото премахване, за да се прекрати неоснователно създаденото състояние или трябва да се посочат и други обстоятелства и ако такива обстоятелства не са посочени следва ли…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Допустимо ли е чрез експертиза съдът да определи цената на иск по чл. 109 ЗС, когато предмет на делото е искане за осъждане на ответника да извърши заместими действия?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За преценка допустимостта на въззивното решение с оглед определената от първоинстанционния съд квалификация на иска по чл.109 ЗС и от въззивния съд по чл.108 ЗС при искова молба, съдържаща твърдения, че ищците са собственици на имота, а ответникът на съседен имот с определено място за достъп до пътя, което той…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Следва ли, ако в хода на делото, образувано по иска, квалифициран по чл. 109 ЗСвъв вр. с чл. 52 ЗС, е безспорно установено, че засадения дървесен вид в имота на ответника е на предвиденото от закона минимално допустимо отстояние, да бъде постановено премахването му с аргумент бъдещото му израстване?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Следва ли да се отхвърли иска по чл.109 ЗС, ако ищецът не е посочил с какво незаконният строеж му пречи да упражнява правата си?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За проверка на решаващия извод на въззивния съд, че гараж, разположен в съсобствено дворно място, пречи за използване на мястото и е основание за уважаване на иска по чл. 109 ЗС за събарянето му, когато пред вратата му има спряла кола или вратата му е отворена.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Подлежат ли на премахване в производството по чл. 109 ЗС обекти, имащи характеристиката на законен строеж при налични разрешения за строеж и други строителни книжа за строителство, като същите са изпълнение от ответника преди да бъде възстановено правото на собственост върху имота на ищеца по реда на ЗСПЗЗ? Следва ли…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Следва ли да се отхвърли иска по чл.109 ЗС, ако ищецът не е посочил с какво незаконният строеж му пречи да упражнява правата си?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Необходимо ли е за уважаването на иск по чл. 109 ЗС да се докаже, че действията на ответниците, изразяващи се в извършено незаконно строителство в съсобствения имот и завземането по този начин на по-голяма част от дворното място, пречат на ищцата да упражнява правата си в него?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Необходимо ли е за уважаването на иск по чл.109 ЗС да се докаже, че действията на ответниците, изразяващи се в извършено незаконно строителство в съсобствения имот и завземането по този начин на по-голяма част от дворното място, пречат на ищцата да упражнява правата си в него?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За правното действие на решенията, с които са уважени искове по чл. 30 ЗН и чл. 37, ал. 1 ЗН, по отношение на правата на ипотекарния кредитор, когато ипотеката е учредена преди вписване на исковите молби.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Дължи ли съдът, сезиран с иск по чл. 109 ЗС, преценка за това дали създаваните от ответниците пречки за използване на съседния имот са по-големи от обикновените по смисъла на чл. 50 ЗС?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация