*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

По някои въпроси на гражданския процес:
1. Относно цената на някои искове.
2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост.
3. Относно допустимостта на някои искове за собственост.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 4 февруари 2016 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, И.Ф. ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, И.Ф. ТАНЯ МИТОВА, И.Ф. ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря КЛАВДИЯ ДАЛИ, постави на разглеждане тълкувателно дело № 4 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

Въпроси

Делото е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд от 17.06.2014 г. на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по направено от него искане до Общото събрание на Гражданската колегия за постановяване на тълкувателно решение по следните спорни въпроси:

1. Относно цената на някои искове.
А) Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с правна квалификация чл. 42 ЗН.

Б) Приложима ли е разпоредбата на чл. 71, ал. 2 ГПК при определяне цената на исковете по чл. 69, ал. 1, т. 4 ГПК.

В) Подлежи ли на касационно обжалване въззивно решение, постановено по иск за собственост на имот с цена на иска под посочения в чл. 280, ал. 2 ГПК /редакция, преди изменението със ЗИД на ГПК, публ.в ДВ, бр.50 от 03.07.2015 г./ размер, ако решението обективира и произнасяне по възражение на ответника за право на задържане на имота до заплащане на подобрения на стойност над този размер.

2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост.
А) Следва ли съдът, сезиран с осъдителен иск по чл. 108 ЗС, да се произнесе с установителен диспозитив за принадлежността на правото на собственост към патримониума на ищеца.

Б) Допустимо ли е по реда на изменение на иска /чл. 214, ал. 1 ГПК/ преминаване от положителен установителен или ревандикационен към отрицателен установителен иск и обратно.

В) Допустимо ли е по реда на изменение на иска /чл. 214, ал. 1 ГПК/ ищецът по предявен иск за собственост да се позове при условията на евентуалност и на друго придобивно основание, различно от посоченото в обстоятелствената част на исковата молба.

Г) Необходимо ли е предоставеният за стопанисване или управление имот да е заприходен в баланса на държавното предприятие към момента на преобразуването, за да се приложи нормата на чл. 17а ЗППДОП ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За проверка правилността на извода на съда, че площта от имота на ищеца, заключена между изградената от ответника ограда между двата имота и регулационната граница между тях по плана, по отношение на която искът по чл. 108 ЗС е приет за основателен, съответства на отразения към заключението на вещото лице…
 • Решение №29/25.02.2020 по дело №2563/2019 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За проверка налице ли е очевидна неправилност на извода във въззивното решение, че първоинстанционното решение е недопустимо, когато първоначалната и последващата искови молби сочат на установителен иск, предявен по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК, а с решението е отхвърлен иск по чл. 108 ЗС.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поначало предмет на делото по предявен отрицателен установителен иск за собственост е правото на собственост на ответника върху спорната вещ, което се отрича от ищеца като придобито на всички възможни придобивни основания. В случая ищецът с този иск по същество оспорва към определен минал период, а не понастоящем, правото на…
 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост, когато ищецът претендира идеална част от правото на собственост върху недвижим имот, който е прехвърлен от ответника на трето лице след вписване на исковата молба?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  С цел проверка правилността на решаващия извод на въззивния съд, че искове, предявени по реда на чл. 108 ЗС и чл. 109, ал. 1 ЗС, не могат да бъдат уважени срещу ответник, който се е разпоредил с правото си на собственост преди предявяване на исковете.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В разглеждания случай с исковата молба се търси защита на вещно право. За тези видове дела, освен общите изисквания за редовност, установени с чл. 127 ГПК и чл. 128 ГПК, приложимо е и изискването за вписване съобразно чл. 114, ал. 1, б. в ЗС с произтичащата от това необходимост исковата…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съотношението между исковете по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, и иска по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, както и относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът да обсъди и да се произнесе по всички наведени доводи на страните въззивното решение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В случай, че за иска по чл. 108 ЗС се заявява пълен отказ или оттегляне (подлежащо на изрично санкциониране от съда при условията на чл. 29, ал. 5 ГПК във връзка с чл. 34, ал. 3 ГПК и чл. 47, ал. 6 ГПК), поставя се въпросът за допустимостта на процеса…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5), по реда за отстраняване на нередовности на исковата молба (чл. 129 от ГПК) и по реда за изменение на иска (чл. 214, ал. 1 ГПК), и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустима ли е защита на правото на собственост чрез отрицателен установителен иск по отношение на правото по чл. 64 ЗС, предявен от ищец, който твърди, че е собственик на терена, но не и на постройките в него, срещу лице, което неоснователно претендира да е собственик на същите постройки и реално…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали не е очевидно неправилен изводът на съда, че ответниците не владеят частта от имота на ищците, макар да е приел за установено, че ответниците са затворили входа, който е бил предвиден за достъп до тавана и който е служил на ищците за достъп до тяхната част на сградата, с…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, може ли и в кои случаи съдът да уважи искането за предаване владението върху претендираната идеална част?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд при постановяване на решението да обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, както и да мотивира защо не кредитира показанията на част от свидетелите.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За правоприемството при преобразуване на държавна фирма в няколко търговски дружества и реда за прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти при такова преобразуване.
 • Решение №29/25.02.2020 по дело №2563/2019 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Kакви са правомощията на въззивния съд, когато с оглед особеностите на конкретния случай производството по предявен по реда на чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР (нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР) трябва да бъде съединено с иск по чл. 108 ЗС, но това е невъзможно с оглед фазата на…
 • Решение №29/25.02.2020 по дело №2563/2019 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  ВКС намира, че касационно обжалване на въззивното решение в осъдителните му части следва да бъде допуснато за преценка с оглед вероятната му недопустимост /относно предявения иск/ с оглед потвърждаването от въззивния съд на първоинстанционното решение, с което е уважена евентуалната претенция за присъждане на сума като подлежаща на връщане на…
 • Решение №29/25.02.2020 по дело №2563/2019 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост, когато ищецът претендира идеална част от правото на собственост върху недвижим имот, който е прехвърлен от ответника на трето лице след вписване на исковата молба?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За наличието на правен интерес от предявяване на иск по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ от лице, на което е признато и възстановено правото на собственост, но не е издадена скица към решението против община, която се позовава на придобивното основание по чл. 19 ЗСПЗЗ и държавата чрез Министерство на земеделието,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Предмет на установителен иск за собственост могат да бъдат реални части от урегулирани или неурегулирани поземлени имоти, дори ако границите им не са материализирани на място и имотите не са нанесени като самостоятелни в действаща кадастрална карта или ПУП. Тези граници могат да бъдат определени и чрез описанието им с…
 • Решение №29/25.02.2020 по дело №2563/2019 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Представлява ли територия за рекреационна дейност земята, върху която е изграден почивен комплекс, находящ се в национален парк и прилага ли се спрямо тази територия Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони при определяне на площта, необходима за ползване на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При предявен положителен установителен иск или ревандикационен иск, правото по чл. 76 ЗН следва да бъде предявено чрез отделен иск, който да е съединен с иска за собственост. Надлежни страни по иска по чл. 76 ЗС са: като ищец - неразпоредилият се с дела си сънаследник, а като ответници -…
 • Решение №29/25.02.2020 по дело №2563/2019 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съгласно чл. 537, ал. 2 ГПК, когато акт, издаден в охранително производство (включително – нотариален), засяга правата на трети лица, породеният от това спор, ако е за гражданско право, се разрешава по исков ред, като при уважаване на иска издаденият акт се отменя или изменя. В настоящия случай е разгледан…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За преценка допустимостта на въззивното решение с оглед определената от първоинстанционния съд квалификация на иска по чл.109 ЗС и от въззивния съд по чл.108 ЗС при искова молба, съдържаща твърдения, че ищците са собственици на имота, а ответникът на съседен имот с определено място за достъп до пътя, което той…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са предпоставките за придобиване на право на собственост от лечебните заведения при тяхното преобразуване от публични здравни заведения в лечебни заведения- еднолични търговски дружества по реда на чл.101, чл.102 или чл.103 от Закона за лечебните заведения?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  С цел преценка процесуалната допустимост на въззивното решение, в което липсват изводи, касаещи посоченото от ищците главно придобивно основаниедоговор за дарение и наследствено правоприемство, а са формирани изводи само от отношение на наведеното с оглед отговора на исковата молба евентуално придобивно основание – придобивна давност.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд за обсъждане на събраните поделото доказателства и възраженията и доводите на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За наличието на правен интерес от предявяване на положителен установителен иск за собственост спрямо лице, което се е разпоредило със собствения на ищеца имот, и спрямо приобретателя по тази сделка.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС? 2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС? 3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари