*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпроси

Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 22 май 2014 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА, ДАРИЯ ПРОДАНОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 4 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии, докладвано от съдия Красимир Влахов и съдия Тотка Калчева

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 125 ЗСВ с разпореждане от 11.02.2013 г. на председателя на ВКС, допълнено с разпореждания от 13.06.2013 г. и от 30.10.2013 г., за постановяване на тълкувателно решение по следните въпроси, свързани със заповедното производство, по които е налице противоречива практика на съдилищата, а именно:

1. Задължен ли е съдът при констатирана нередовност на заявлението по чл. 410, ал. 2 ГПК съобразно с изискванията по чл. 127, ал. 1 ГПК и чл. 127, ал. 3 ГПК и чл. 128, т. 1 ГПК и чл. 128, т. 2 ГПК да дава указания на заявителя за поправянето му.

2. Отговаря ли на изискванията по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК заявление за издаване заповед за изпълнение на частично вземане за парична сума, чийто общ размер е над 25 000 лв.; отговаря ли на изискванията по чл. 410, ал. 2 ГПК вр. чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК заявление за издаване за заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК, когато в заявлението не са подробно посочени обстоятелствата, от които произтича вземането, но същите могат да се извлекат от представените към заявлението документи.

3. Съдът, издал заповедта за изпълнение, разполага ли с правомощието да я обезсили извън изрично уредената хипотеза по чл. 415, ал. 2 ГПК, а именно в случаите по чл. 411, ал. 1 ГПК и чл. 411, ал. 2 ГПК.

4. Налице ли са основанията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК в следните случаи:

а/ по чл. 417, т. 2 ГПК и чл. 417, т. 3 ГПК - за вземания, произтичащи от неизпълнение на поети с договор задължения, или за вземания, основани на упражнено право на разваляне на договор;

б/ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. За да е редовен записът на заповед от външна страна, достатъчно ли е изразът "запис на заповед" да е посочен само в заглавието или следва да е включен и в съдържанието на документа по чл. 535, т. 1 ТЗ? 2. Изразите "безусловно обещавам" или "безусловно се задължавам" абсолютно условие…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е касационно обжалване на въззивни определения, с които се дава разрешение по същество на молби за допускане на обезпечителни мерки?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Настъпва ли предсрочна изискуемост на цялото вземане по сключения договор за кредит, ако изявлението на банката-кредитор за обявяване на кредита за предсрочно изискуем, е съобщено единствено на назначения особен представител на поръчителя, но не и на длъжника?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. От кой момент започва да тече срокът по чл. 147, ал. 1 ЗЗД в хипотезата на предявен иск по чл. 422 ГПК? 2. Прекратява ли се поръчителството по вноските за кредит, чийто падеж е настъпил преди повече от шест месеца преди подаване на заявлението по чл. 417 ГПК в…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението? 2. Вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кога се преклудира възможността да бъде направено възражение от ответника за липса на съществуващо каузално правоотношение в производството по иск с правно основание чл. 422 ГПК относно вземане по запис на заповед?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При доказана връзка между записа на заповед и конкретно каузално правоотношение, длъжен ли е съдът да разгледа, заявените от страните твърдения и възражения, относими към погасяване на вземането по каузалното правоотношение, във връзка с което е издаден запис на заповед?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За обективните предели на силата на присъдено нещо като правна последица от влязлото в сила решение, когато между едни и същи страни има няколко спора, основани на един и същ правопораждащ фактически състав, респ. длъжен ли е съдът да зачете формираната СПН относно елементите на основния фактически състав на правоотношението…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да се приеме, че е преклудирана възможността на кредитор да предяви иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 240, ал. 1 от ЗЗД за дължимите му се по договор за заем, който е обезпечен със запис на заповед, суми при положение, че е налице…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли обявяването на предсрочната изискуемост да бъде извършено чрез връчване на длъжника на препис от исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК и приложеното към нея изявление на кредитора за обявяване на кредита за предсрочно изискуем и представлява ли това факт, който трябва да бъде съобразен от съда…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Поражда ли вещнопрехвърлителен ефект постановлението за възлагане в хипотезата, при която имотът, обект на изпълнението, е възложен на привиден кредитор? 2. Има ли качеството на длъжник в изпълнителното производство или е трето за изпълнението лице този, който е дал своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно клаузите, предвиждащи включване на просрочените задължения за лихва към главницата, респ. даващи възможност върху тях да бъдат начислявани лихви.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да се приеме, че чрез записа на заповед може да се материализира правоотношение произтичащо от от договор за заем и когато длъжникът не е изложил конкретни факти и възражения срещу ценната книга необходимо ли е кредитора да доказва наличие на вземането си по каузалната сделка, както и какво…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. При присъждането на обезщетение за претърпени имуществени вреди по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ и на законна лихва за забава на плащането, кой е моментът, който съдът трябва да определи като начален за възникнало увреждане на пострадалия при ПТП – моментът на плащането на сумите или моментът на…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Настъпва ли предсрочна изискуемост на цялото вземане по сключения договор за кредит, ако изявлението на банката-кредитор за обявяване на кредита за предсрочно изискуем, е съобщено единствено на назначения особен представител на поръчителя, но не и на длъжника?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. По отношение на кои вноски следва да се уважи искът: вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно изискуемостта на вземането по договор за банков кредит.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е процесуалноправна легитимация на банката, в качеството ѝ на кредитор по сключен договор за кредит, да предяви установителен иск по реда на чл. 422 ГПК, след като вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение е било цедирано в полза на трето лице, а впоследствие отново придобито от…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД - от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да бъдат присъдени разноски за адвокатско възнаграждение за защита в заповедното производство със съдебния акт, с който се приключва производството по чл. 422 ГПК?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането? 2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  След възобновяване на спряно във връзка с откриване на производство по несъстоятелност висящо исково производство по чл. 637, ал. 1 ТЗ срещу длъжника, последното следва ли да продължи с участието само на синдика и кредитора - ищец, чието вземане е изключено от списъка на приетите от синдика вземания /чл. 637,…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно характера на производството по чл. 423 ГПК и правното значение на определението за приемане на възражението на длъжника срещу заповедта за изпълнение по чл. 423 ГПК за допустимостта на производството по чл. 422 ГПК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на критериите на чл. 20 от ЗЗД.
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно недопустимостта на въззивното съдебно решение, постановено по кумулативно съединен иск, по които първоинстанционният съд не се е произнесъл и не е допълнил решението си в този смисъл. Относно акцесорният характер на ипотеката и нищожността на обезпеченото вземане.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Сключването на допълнителни споразумения означава ли, че всички условия по анексите са индивидуално уговорени, поради което преценката за неравноправност на договорните клаузи от основния договор е изключена?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно възможността юридическо лице - солидарен длъжник, встъпил в дълга на кредитополучателя - физическо лице, да прави възражение за наличие на неравноправни клаузи в договора за кредит.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустим ли е установителен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК, когато същият е предявен в преклузивния срок по чл. 415, ал. 4 от ГПК, но ищецът не е представил доказателства за това съгласно чл. 415, ал. 5…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато предсрочната изискуемост на вземането по договор за банков кредит не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението по чл. 417 ГПК и е предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за кои неплатени падежирали вноски по това съглашение може да се уважи претенцията?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато изпълнителното дело за събиране на парично вземане е прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, основанието за прекъсване на давността по чл. 116, б. в ЗЗД изисква ли предприетото принудително действие да е част от изпълнителен способ, който е бил осъществен (приключил е с осребряване на имущество…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Цесионерът, придобил вземането след издаден изпълнителен лист в полза на цедента, притежава ли надлежна легитимация по правото по чл. 409 ГПК или правото по чл. 409 ГПК принадлежи само на кредитора по изпълнителното основание?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Има ли за последица несъществуване на вземането по запис на заповед при посочване от ищеца на каузално правоотношение, но недоказването му?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 10
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е процесуалноправна легитимация на банката, в качеството ѝ на кредитор по сключен договор за кредит, да предяви установителен иск по реда на чл. 422 ГПК, след като вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение е било цедирано в полза на трето лице, а впоследствие отново придобито от…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 11
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При отхвърлен, по съображения за ненастъпила предсрочна изискуемост на кредит, иск по чл. 422, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК, допустимо ли е при нов иск със същото правно основание и твърдение за обявена след влизане в сила на решението по предходното дело…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При отхвърлен, по съображения за ненастъпила предсрочна изискуемост на кредит, иск по чл. 422, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК, допустимо ли е при нов иск със същото правно основание и твърдение за обявена след влизане в сила на решението по предходното дело…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За разпределението на доказателствената тежест при спор относно произтичащо от запис на заповед вземане в случаите, когато издателят на записа и длъжник по него оспорва задължението си с твърдението, че между него и поемателя не съществува каузално правоотношение, което да послужи като основание за поемане на задължението по записа, а…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Включва ли се в задължението на съда, регламентирано в чл. 235, ал. 3 ГПК, разглеждане на посочено в исковата молба изявление на кредитор, упражнил преди това правото си по чл. 410 ГПК, че счита задълженията на длъжника си за предсрочно изискуеми?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли искът по чл. 422 ГПК, произтичащ от неизпълнение на договор за кредит, да бъде уважен за вноските с настъпил падеж към момента на формиране на СПН по спора, ако по делото се установи, че банката – кредитор не е обявила надлежно предсрочната изискуемост на кредита преди подаването на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато поемателят по менителничното задължение и кредиторът по каузалното отношение съвпадат, необходима ли е идентичност на издателя на записа на заповед и длъжника по каузалното правоотношение, за да се приеме, че е налице валидно възникнало задължение по записа на заповед?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. По отношение на кои вноски следва да се уважи искът: вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 12
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Изискуемо ли е, по смисъла и в хипотезата на иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вземане, произтичащо от договор за банков кредит, чиято предсрочна изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение от банката-кредитор по реда на чл.…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За възможността на въззивния съд да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и да изложи съображения защо една част не възприема.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да се разбира понятието „индивидуално уговорена клауза“ по смисъла на чл. 146 ЗЗП и дали подписването на договор за банков кредит от потребителя освобождава банката от задължението й да докаже, че намиращите се в договора клаузи, оспорени от потребителя като неравноправни, са били индивидуално уговорени с него?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 13
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е банката-кредитор да се позове на предсрочна изискуемост на свое вземане по договор за кредит, ако не е обявила предсрочната му изискуемост на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е банката-кредитор да се позове на предсрочна изискуемост на свое вземане по договор за кредит, ако не е обявила предсрочната му изискуемост на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Относно връчването на заповедта за изпълнение от ЧСИ. 2. Неприсъствието на длъжника при извършване на описа създава ли презумпция, че той не ползва имота, нито, че се отказва да бъде пазач на имота?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали длъжникът в изпълнително производство инкасира имуществена, вреда поради намаляване на патримониума му със сума, преведена неправомерно от съответния съдебен изпълнител /частен/ на взискателя по същото изп. дело, настъпила като пряка и непосредствена последица от процесуалното поведение на този ЧСИ, ако към датата на предявяване на осъдителния иск по чл.…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 14
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск, предявен по реда на чл. 422 ГПК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск, предявен по реда на чл. 422 ГПК.
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 15
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да се приеме, че е преклудирана възможността на кредитор да предяви иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 240, ал. 1 ЗЗД за дължимите му се по договор за заем, който е обезпечен със запис на заповед, суми при положение, че е налице влязло…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 16
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали са налице процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск по чл.422 ГПК в случай на настъпило универсално или частно правоприемство на страната на заявителя след издаване на заповедта за изпълнение и кои са легитимираните страни в производството по установителния иск?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 17
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно отговорността на ответника за направените от ищеца разноски в случаите, когато исковото производство по реда на чл. 422 ГПК е прекратено поради липса или просрочие на възражението по чл. 414 ГПК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Представлява ли признак на обективна и трайна невъзможност за изпълнение на паричните задължения онова спиране на плащанията, което се дължи на съзнателни, волеви действия на търговеца, представляващи обективиране на юридически възражения срещу вземанията, по които е проведен исков процес?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 18
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Намира ли приложение разпоредбата на чл. 439 ГПК при оспорване на вземането по издаден обратен изпълнителен лист, въз основа на който е предприето принудително изпълнение?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 19
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По отношение на кои вноски следва да се уважи искът: вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство по…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Може ли с решението си въззивната инстанция да възложи в доказателствена тежест на другата страна установяването на правнорелевантен факт, който първоинстанционният съд е указал, че подлежи на установяване от насрещната страна, без предварително да уведоми страните за становището си как се разпределя доказателствената тежест за подлежащия на доказване факт,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Произвежда ли материалноправен ефект волеизявление на кредитора за обявяване на предсрочна изискуемост, обективирано в исковата му молба по чл. 430, ал. 1 ТЗ, връчена на особен представител на ответника по чл. 47, ал. 6 ГПК?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд да следи служебно за наличие по делото на фактически и/или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност на клауза/и в потребителски договор.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За предмета на делото и разпределението на доказателствената тежест в производството по чл.422, ал.1 ГПК при предявен иск за съществуване на парично вземане по запис на заповед, въз основа на който е издадена заповед за незабавно изпълнение в хипотезата на чл.417, т.9 ГПК.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Посочването в договора на адрес за кореспонденция от длъжника, дерогира ли правилата за връчване на нотариални покани, когато кредиторът не е бил уведомен от длъжника за промяна на адреса, но е възложил на нотариус връчването на кореспонденция по договора?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Разполага ли ответникът по иск по чл. 422 ГПК във връзка с чл. 538, ал. 1 ТЗ - издател на запис на заповед, с възражение за погасяване по давност на вземането по каузалната сделка, обезпечено със записа на заповед, по която ищецът - приносител на менителничния ефект е кредитор, а…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на съда да обсъди заключението на приетата по делото съдебна експертиза съвкупно с другите доказателства по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За разпределението на доказателствената тежест при спор относно произтичащо от запис на заповед вземане. Явява ли се трето лице, по смисъла на чл. 181 от ГПК, юридическото лице, което оспорва издадения от негов бивш законов представител частен документ, с твърдението, че е съставен след прекратяването на представителното му правоотношение, но…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 20
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задълженията на въззивния съд при преценка дали уговорка за заплащане на наказателна лихва, включена в договор за банков кредит, сключен с потребител, има неравноправен характер, да вземе предвид всички фактори, които влияят върху определянето на тази уговорка и за задължението на въззивния съд като обсъди всички доводи и възражения…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Необходимо ли е ищецът изрично да е поискал от съда да признае за установено съществуването на вземанията му по договора за кредит за вноски с настъпил падеж към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, които вноски са детайлно посочени в извлечение от счетоводните книги,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е процесуалноправна легитимация за банката, в качеството й на кредитор по сключен договор за кредит, да предяви установителен иск по реда на чл.422 ГПК, след като вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение, е било цедирано в полза на трето лице, а в последствие отново придобито от…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 21
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. По отношение на кои вноски следва да се уважи предявеният по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК иск за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  На основание чл.269, изр.1 ГПК проверката на въззивния съд ограничена ли е относно допустимостта на обжалвания първоинстанционен съдебен акт, ако възраженията за недопустимост не са направени от ответника в срока за отговор на исковата молба по чл.131 ГПК или съдът е длъжен да извърши служебно проверка, независимо че ответникът не…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
 • *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1/ Длъжен ли е съдът, при въведено с отговора на исковата молба възражение за наличие на конкретно каузално правоотношение, обезпечено със записа на заповед, да разгледа като част от предмета на делото направените във връзка с каузалното правоотношение релативни възражения на ответника? 2/ Доказва ли се изпълнението на парично задължение…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на чл.235 ал.3 ГПК, а именно длъжен ли е съдът да вземе предвид фактите, настъпили в хода на делото, след предявяване на исковата молба, които имат значение за спорното право?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В производството по установителен иск по реда на чл.422 ГПК и при липса на спор между страните относно наличието на конкретно каузално правоотношение, чието изпълнение е обезпечено с издадения запис на заповед, длъжен ли е решаващият съд да разгледа и се произнесе по изрично заявените от ответника - длъжник възражения,…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Когато предмет на предявения отменителен иск са действия, извършени от поръчителя, а не от длъжника по договора за банков кредит, прави ли това предявения, иск неоснователен, без да се издирват предпоставките по чл. 135 от ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Представлява ли промяна в предмета на делото, заведено по иск с правно основание по чл. 422, ал. 1 ГПК, искането и съответно - установяването на дължимите поради настъпил падеж месечни вноски за главница и лихва, в случаите, когато те не са диференцирани нито в заявлението, нито в исковата молба,…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 22
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл.422 ал.1 от ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство, ако в хода на делото е…
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 23
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли при постановяване на своето решение въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 24
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно клаузите, предвиждащи включване на просрочените задължения за лихва към главницата, респ. даващи възможност върху тях да бъдат начислявани лихви.
 • Определение №253/27.04.2022 по дело №1448/2021 25
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  С оглед евентуална недопустимост на съдебния акт, постановен при спряно по силата на закона, на основание чл.637, ал.1 ТЗ, въззивно производство, поради открито производство по несъстоятелност спрямо ответното дружество - настоящ касатор.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл.422 ал.1 от ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство, ако в хода на делото е…

Цитирани норми и термини

1
2
3
4
5
6
7
8
ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Красимир Влахов е роден на 24 септември 1972 г. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски” през 1994 г. Бил е младши съдия в Софийския градски съд, от 1997 г. е съдия в Софийския районен съд. През 2001 г. става заместник-председател и ръководител на гражданската колегия на СРС. От 2004 г. до 2008 г. е съдия в Софийския градски съд, а след това е командирован във Върховния касационен съд. На 22 декември 2008 г. става председател на Софийския районен съд. На 5 април 2012 година е избран от ВСС за зам.-председател на ВКС. Бил е преподавател по гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”, лектор в Центъра за обучение на адвокати. Съавтор е на книгата „Вещно право-практически проблеми”, автор е на „Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс”, както и на множество статии в специализирани правни списания. Владее английски и руски език.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари