Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013

докладвано от съдия Красимир Влахов


Анотация

Въпрос

Решението тълкува изключително противоречиви въпроси от материята на заповедното производство в изпълнителния граждански процес, което е видно от големия брой особени мнения на върховните касационни съдии, изразени при гласуването му.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 22 май 2014 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА, ДАРИЯ ПРОДАНОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова, постави на разглеждане тълкувателно дело №******г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии, докладвано от съдия Красимир Влахов и съдия Тотка Калчева

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 125 ЗСВ с разпореждане от 11.02.2013 г. на председателя на ВКС, допълнено с разпореждания от 13.06.2013 г. и от 30.10.2013 г., за постановяване на тълкувателно решение по следните въпроси, свързани със заповедното производство, по които е налице противоречива практика на съдилищата, а именно:

1. Задължен ли е съдът при констатирана нередовност на заявлението по чл. 410, ал. 2 ГПК съобразно с изискванията по чл. 127, ал. 1 ГПК и чл. 127, ал. 3 ГПК и чл. 128, т. 1 ГПК и чл. 128, т. 2 ГПК да дава указания на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2004 по дело №****/2004
  1. За да е редовен записът на заповед от външна страна, достатъчно ли е изразът "запис на заповед" да е посочен само в заглавието или следва да е включен и в съдържанието на документа по чл. 535, т. 1 ТЗ? 2. Изразите "безусловно обещавам" или "безусловно се задължавам" абсолютно условие…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2010 по дело №****/2010
  Допустимо ли е касационно обжалване на въззивни определения, с които се дава разрешение по същество на молби за допускане на обезпечителни мерки?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2001 по дело №****/2001
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Настъпва ли предсрочна изискуемост на цялото вземане по сключения договор за кредит, ако изявлението на банката-кредитор за обявяване на кредита за предсрочно изискуем, е съобщено единствено на назначения особен представител на поръчителя, но не и на длъжника?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Очевидна неправилност на решението в хипотезата на допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в пряко установимо противоречие в мотивите на решението. (По искове с правно основание чл. 422 ГПК за признаване за установено, че физическо лице дължи на „Банка ДСК“ АД главница, договорна лихва и санкционираща лихва по…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015
  Кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл. 303 ГПК? Кои определения попадат в обхвата по чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПК?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Попада ли в хипотезата на чл. 628а ТЗ вземане за законна лихва, заявено с молбата по чл. 625 ТЗ като дължимо за период преди подаването ѝ с конкретно посочен начален момент? (По искове с правно основание чл. 694 ТЗ, вр. с чл. 86 ЗЗД от „ЕС ДЖИ И КЪНСЪЛТИНГ“ ЕООД…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За обективните предели на силата на присъдено нещо като правна последица от влязлото в сила решение, когато между едни и същи страни има няколко спора, основани на един и същ правопораждащ фактически състав, респ. длъжен ли е съдът да зачете формираната СПН относно елементите на основния фактически състав на правоотношението…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Общо ли е оспорването на запис на заповед, когато при предявен срещу издателя иск за съществуване на вземането по записа в отговора срещу исковата молба той посочи конкретната причина за издаване на ценната книга?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2019
  Надлежното уведомяване от страна на кредитора за настъпване на предсрочна изискуемост на вземането по договор за банков кредит може ли да бъде инкорпорирано в покана за доброволно изпълнение до длъжника?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Какъв е предметът на делото и как се разпределя доказателствената тежест при предявен установителен иск по чл. 422 ГПК в хипотезата на издадена заповед за незабавно изпълнение въз основа на запис на заповед по отношение наличието на каузално правоотношение и неговата действителност, при направено общо оспорване от страна на ответника?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  В кои случаи ищецът – поемател по записа на заповед дължи пълно и главно доказване на сочено от него каузално правоотношение, по повод или във връзка с което е издаден записът на заповед?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
  І. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия? ІІ. Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК между производството по предявен от кредитора иск за вземането му и предявения иск по…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли съдът да вземе предвид настъпването на последиците на предсрочната изискуемост, когато предпоставките за настъпване на същата са настъпили в хода на съдебното дирене, като в исковата молба и с оглед изложените в хода на исковия процес твърдения (включително начина, по който претендираните суми са индивидуализирани), ищецът изразява недвусмисленото…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2016
  1. От кой момент започва да тече срокът по чл. 147, ал. 1 ЗЗД в хипотезата на предявен иск по чл. 422 ГПК? 2. Прекратява ли се поръчителството по вноските за кредит, чийто падеж е настъпил преди повече от шест месеца преди подаване на заявлението по чл. 417 ГПК в…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2014
  1. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението? 2. Вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кога се преклудира възможността да бъде направено възражение от ответника за липса на съществуващо каузално правоотношение в производството по иск с правно основание чл. 422 ГПК относно вземане по запис на заповед?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  При доказана връзка между записа на заповед и конкретно каузално правоотношение, длъжен ли е съдът да разгледа, заявените от страните твърдения и възражения, относими към погасяване на вземането по каузалното правоотношение, във връзка с което е издаден запис на заповед?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За обективните предели на силата на присъдено нещо като правна последица от влязлото в сила решение, когато между едни и същи страни има няколко спора, основани на един и същ правопораждащ фактически състав, респ. длъжен ли е съдът да зачете формираната СПН относно елементите на основния фактически състав на правоотношението…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли да се приеме, че е преклудирана възможността на кредитор да предяви иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 240, ал. 1 от ЗЗД за дължимите му се по договор за заем, който е обезпечен със запис на заповед, суми при положение, че е налице…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Може ли обявяването на предсрочната изискуемост да бъде извършено чрез връчване на длъжника на препис от исковата молба по чл. 422, ал. 1 ГПК и приложеното към нея изявление на кредитора за обявяване на кредита за предсрочно изискуем и представлява ли това факт, който трябва да бъде съобразен от съда…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
  1. Поражда ли вещнопрехвърлителен ефект постановлението за възлагане в хипотезата, при която имотът, обект на изпълнението, е възложен на привиден кредитор? 2. Има ли качеството на длъжник в изпълнителното производство или е трето за изпълнението лице този, който е дал своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Относно клаузите, предвиждащи включване на просрочените задължения за лихва към главницата, респ. даващи възможност върху тях да бъдат начислявани лихви.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли да се приеме, че чрез записа на заповед може да се материализира правоотношение произтичащо от от договор за заем и когато длъжникът не е изложил конкретни факти и възражения срещу ценната книга необходимо ли е кредитора да доказва наличие на вземането си по каузалната сделка, както и какво…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  1. При присъждането на обезщетение за претърпени имуществени вреди по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ и на законна лихва за забава на плащането, кой е моментът, който съдът трябва да определи като начален за възникнало увреждане на пострадалия при ПТП – моментът на плащането на сумите или моментът на…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Настъпва ли предсрочна изискуемост на цялото вземане по сключения договор за кредит, ако изявлението на банката-кредитор за обявяване на кредита за предсрочно изискуем, е съобщено единствено на назначения особен представител на поръчителя, но не и на длъжника?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2018
  1. По отношение на кои вноски следва да се уважи искът: вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство…
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно изискуемостта на вземането по договор за банков кредит.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Налице ли е процесуалноправна легитимация на банката, в качеството ѝ на кредитор по сключен договор за кредит, да предяви установителен иск по реда на чл. 422 ГПК, след като вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение е било цедирано в полза на трето лице, а впоследствие отново придобито от…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2019 по дело №****/2019
  При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, от кога тече шестмесечният срок по чл. 147, ал. 1 ЗЗД - от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли да бъдат присъдени разноски за адвокатско възнаграждение за защита в заповедното производство със съдебния акт, с който се приключва производството по чл. 422 ГПК?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането? 2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  След възобновяване на спряно във връзка с откриване на производство по несъстоятелност висящо исково производство по чл. 637, ал. 1 ТЗ срещу длъжника, последното следва ли да продължи с участието само на синдика и кредитора - ищец, чието вземане е изключено от списъка на приетите от синдика вземания /чл. 637,…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно характера на производството по чл. 423 ГПК и правното значение на определението за приемане на възражението на длъжника срещу заповедта за изпълнение по чл. 423 ГПК за допустимостта на производството по чл. 422 ГПК.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  Относно приложението на критериите на чл. 20 от ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно недопустимостта на въззивното съдебно решение, постановено по кумулативно съединен иск, по които първоинстанционният съд не се е произнесъл и не е допълнил решението си в този смисъл. Относно акцесорният характер на ипотеката и нищожността на обезпеченото вземане.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Сключването на допълнителни споразумения означава ли, че всички условия по анексите са индивидуално уговорени, поради което преценката за неравноправност на договорните клаузи от основния договор е изключена?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно възможността юридическо лице - солидарен длъжник, встъпил в дълга на кредитополучателя - физическо лице, да прави възражение за наличие на неравноправни клаузи в договора за кредит.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Допустим ли е установителен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК, когато същият е предявен в преклузивния срок по чл. 415, ал. 4 от ГПК, но ищецът не е представил доказателства за това съгласно чл. 415, ал. 5…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Когато предсрочната изискуемост на вземането по договор за банков кредит не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението по чл. 417 ГПК и е предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за кои неплатени падежирали вноски по това съглашение може да се уважи претенцията?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Когато изпълнителното дело за събиране на парично вземане е прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, основанието за прекъсване на давността по чл. 116, б. в ЗЗД изисква ли предприетото принудително действие да е част от изпълнителен способ, който е бил осъществен (приключил е с осребряване на имущество…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Цесионерът, придобил вземането след издаден изпълнителен лист в полза на цедента, притежава ли надлежна легитимация по правото по чл. 409 ГПК или правото по чл. 409 ГПК принадлежи само на кредитора по изпълнителното основание?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Има ли за последица несъществуване на вземането по запис на заповед при посочване от ищеца на каузално правоотношение, но недоказването му?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Налице ли е процесуалноправна легитимация на банката, в качеството ѝ на кредитор по сключен договор за кредит, да предяви установителен иск по реда на чл. 422 ГПК, след като вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение е било цедирано в полза на трето лице, а впоследствие отново придобито от…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  При отхвърлен, по съображения за ненастъпила предсрочна изискуемост на кредит, иск по чл. 422, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК, допустимо ли е при нов иск със същото правно основание и твърдение за обявена след влизане в сила на решението по предходното дело…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  При отхвърлен, по съображения за ненастъпила предсрочна изискуемост на кредит, иск по чл. 422, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК, допустимо ли е при нов иск със същото правно основание и твърдение за обявена след влизане в сила на решението по предходното дело…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
  1. Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За разпределението на доказателствената тежест при спор относно произтичащо от запис на заповед вземане в случаите, когато издателят на записа и длъжник по него оспорва задължението си с твърдението, че между него и поемателя не съществува каузално правоотношение, което да послужи като основание за поемане на задължението по записа, а…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Включва ли се в задължението на съда, регламентирано в чл. 235, ал. 3 ГПК, разглеждане на посочено в исковата молба изявление на кредитор, упражнил преди това правото си по чл. 410 ГПК, че счита задълженията на длъжника си за предсрочно изискуеми?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Следва ли искът по чл. 422 ГПК, произтичащ от неизпълнение на договор за кредит, да бъде уважен за вноските с настъпил падеж към момента на формиране на СПН по спора, ако по делото се установи, че банката – кредитор не е обявила надлежно предсрочната изискуемост на кредита преди подаването на…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Когато поемателят по менителничното задължение и кредиторът по каузалното отношение съвпадат, необходима ли е идентичност на издателя на записа на заповед и длъжника по каузалното правоотношение, за да се приеме, че е налице валидно възникнало задължение по записа на заповед?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  1. По отношение на кои вноски следва да се уважи искът: вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Изискуемо ли е, по смисъла и в хипотезата на иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вземане, произтичащо от договор за банков кредит, чиято предсрочна изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение от банката-кредитор по реда на чл.…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  За възможността на въззивния съд да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и да изложи съображения защо една част не възприема.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Как следва да се разбира понятието „индивидуално уговорена клауза“ по смисъла на чл. 146 ЗЗП и дали подписването на договор за банков кредит от потребителя освобождава банката от задължението й да докаже, че намиращите се в договора клаузи, оспорени от потребителя като неравноправни, са били индивидуално уговорени с него?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Допустимо ли е банката-кредитор да се позове на предсрочна изискуемост на свое вземане по договор за кредит, ако не е обявила предсрочната му изискуемост на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Допустимо ли е банката-кредитор да се позове на предсрочна изискуемост на свое вземане по договор за кредит, ако не е обявила предсрочната му изискуемост на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  1. Относно връчването на заповедта за изпълнение от ЧСИ. 2. Неприсъствието на длъжника при извършване на описа създава ли презумпция, че той не ползва имота, нито, че се отказва да бъде пазач на имота?
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
  Дали длъжникът в изпълнително производство инкасира имуществена, вреда поради намаляване на патримониума му със сума, преведена неправомерно от съответния съдебен изпълнител /частен/ на взискателя по същото изп. дело, настъпила като пряка и непосредствена последица от процесуалното поведение на този ЧСИ, ако към датата на предявяване на осъдителния иск по чл.…
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск, предявен по реда на чл. 422 ГПК.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Относно процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск, предявен по реда на чл. 422 ГПК.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Следва ли да се приеме, че е преклудирана възможността на кредитор да предяви иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 240, ал. 1 ЗЗД за дължимите му се по договор за заем, който е обезпечен със запис на заповед, суми при положение, че е налице влязло…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Дали са налице процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск по чл.422 ГПК в случай на настъпило универсално или частно правоприемство на страната на заявителя след издаване на заповедта за изпълнение и кои са легитимираните страни в производството по установителния иск?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Относно отговорността на ответника за направените от ищеца разноски в случаите, когато исковото производство по реда на чл. 422 ГПК е прекратено поради липса или просрочие на възражението по чл. 414 ГПК.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Представлява ли признак на обективна и трайна невъзможност за изпълнение на паричните задължения онова спиране на плащанията, което се дължи на съзнателни, волеви действия на търговеца, представляващи обективиране на юридически възражения срещу вземанията, по които е проведен исков процес?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Намира ли приложение разпоредбата на чл. 439 ГПК при оспорване на вземането по издаден обратен изпълнителен лист, въз основа на който е предприето принудително изпълнение?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2018
  По отношение на кои вноски следва да се уважи искът: вноските с настъпил падеж към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство по…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  1. Може ли с решението си въззивната инстанция да възложи в доказателствена тежест на другата страна установяването на правнорелевантен факт, който първоинстанционният съд е указал, че подлежи на установяване от насрещната страна, без предварително да уведоми страните за становището си как се разпределя доказателствената тежест за подлежащия на доказване факт,…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Произвежда ли материалноправен ефект волеизявление на кредитора за обявяване на предсрочна изискуемост, обективирано в исковата му молба по чл. 430, ал. 1 ТЗ, връчена на особен представител на ответника по чл. 47, ал. 6 ГПК?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно задължението на въззивния съд да следи служебно за наличие по делото на фактически и/или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност на клауза/и в потребителски договор.
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013
  За предмета на делото и разпределението на доказателствената тежест в производството по чл.422, ал.1 ГПК при предявен иск за съществуване на парично вземане по запис на заповед, въз основа на който е издадена заповед за незабавно изпълнение в хипотезата на чл.417, т.9 ГПК.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Посочването в договора на адрес за кореспонденция от длъжника, дерогира ли правилата за връчване на нотариални покани, когато кредиторът не е бил уведомен от длъжника за промяна на адреса, но е възложил на нотариус връчването на кореспонденция по договора?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Разполага ли ответникът по иск по чл. 422 ГПК във връзка с чл. 538, ал. 1 ТЗ - издател на запис на заповед, с възражение за погасяване по давност на вземането по каузалната сделка, обезпечено със записа на заповед, по която ищецът - приносител на менителничния ефект е кредитор, а…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Относно задължението на съда да обсъди заключението на приетата по делото съдебна експертиза съвкупно с другите доказателства по делото.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  За разпределението на доказателствената тежест при спор относно произтичащо от запис на заповед вземане. Явява ли се трето лице, по смисъла на чл. 181 от ГПК, юридическото лице, което оспорва издадения от негов бивш законов представител частен документ, с твърдението, че е съставен след прекратяването на представителното му правоотношение, но…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно задълженията на въззивния съд при преценка дали уговорка за заплащане на наказателна лихва, включена в договор за банков кредит, сключен с потребител, има неравноправен характер, да вземе предвид всички фактори, които влияят върху определянето на тази уговорка и за задължението на въззивния съд като обсъди всички доводи и възражения…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2016
  1. Необходимо ли е ищецът изрично да е поискал от съда да признае за установено съществуването на вземанията му по договора за кредит за вноски с настъпил падеж към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, които вноски са детайлно посочени в извлечение от счетоводните книги,…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Налице ли е процесуалноправна легитимация за банката, в качеството й на кредитор по сключен договор за кредит, да предяви установителен иск по реда на чл.422 ГПК, след като вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение, е било цедирано в полза на трето лице, а в последствие отново придобито от…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  1. По отношение на кои вноски следва да се уважи предявеният по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК иск за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  На основание чл.269, изр.1 ГПК проверката на въззивния съд ограничена ли е относно допустимостта на обжалвания първоинстанционен съдебен акт, ако възраженията за недопустимост не са направени от ответника в срока за отговор на исковата молба по чл.131 ГПК или съдът е длъжен да извърши служебно проверка, независимо че ответникът не…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2018
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  1/ Длъжен ли е съдът, при въведено с отговора на исковата молба възражение за наличие на конкретно каузално правоотношение, обезпечено със записа на заповед, да разгледа като част от предмета на делото направените във връзка с каузалното правоотношение релативни възражения на ответника? 2/ Доказва ли се изпълнението на парично задължение…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2018
  Относно приложението на чл.235 ал.3 ГПК, а именно длъжен ли е съдът да вземе предвид фактите, настъпили в хода на делото, след предявяване на исковата молба, които имат значение за спорното право?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  В производството по установителен иск по реда на чл.422 ГПК и при липса на спор между страните относно наличието на конкретно каузално правоотношение, чието изпълнение е обезпечено с издадения запис на заповед, длъжен ли е решаващият съд да разгледа и се произнесе по изрично заявените от ответника - длъжник възражения,…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2017
  Когато предмет на предявения отменителен иск са действия, извършени от поръчителя, а не от длъжника по договора за банков кредит, прави ли това предявения, иск неоснователен, без да се издирват предпоставките по чл. 135 от ЗЗД?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2017
  1. Представлява ли промяна в предмета на делото, заведено по иск с правно основание по чл. 422, ал. 1 ГПК, искането и съответно - установяването на дължимите поради настъпил падеж месечни вноски за главница и лихва, в случаите, когато те не са диференцирани нито в заявлението, нито в исковата молба,…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл.422 ал.1 от ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство, ако в хода на делото е…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Следва ли при постановяване на своето решение въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Относно клаузите, предвиждащи включване на просрочените задължения за лихва към главницата, респ. даващи възможност върху тях да бъдат начислявани лихви.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  С оглед евентуална недопустимост на съдебния акт, постановен при спряно по силата на закона, на основание чл.637, ал.1 ТЗ, въззивно производство, поради открито производство по несъстоятелност спрямо ответното дружество - настоящ касатор.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл.422 ал.1 от ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с настъпил падеж до приключване на устните състезания в първоинстанционното или въззивното производство, ако в хода на делото е…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация