Тълкувателно решение № 4/2012 от 17.12.2012 г. по тълк. д. № 4/2012


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

1. При приложението на чл. 120 ЗЗД, позоваването на давността пред орган, сезиран за защита на субективно право, касае ли хипотезите на придобивна давност?

2. Изтеклият, установен от закона срок по чл. 79 ЗС води ли автоматично до придобиване на право на собственост и позоваването на давност елемент ли е от фактическия състав на придобивно основание?

3. За възможността да бъде придобито право на собственост на недвижим имот, на основание чл. 79 ЗС, от лице, което не се е позовало на давността преди смъртта си и възможността неговите права да се признаят на неговите наследници в съдебен процес по спор за собственост.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ТАНЯ МИТОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА

Секретар: Борислава Лазарова
Докладчик: съдия КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

История на спора

Делото е образувано с разпореждане от 26.04.2012 г. на заместник председателя на Върховния касационен съд и председател на гражданска колегия, по предложение на състав на Върховния касационен съд, гражданска колегия, второ гражданско отделение, който на основание чл. 292 ГПК с определение № 122 от 21.02.2012 г. по гр.д. № 1185/2011 г., ВКС, II г.о. е спрял производството по делото и е предложил на Общото събрание на Гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следните въпроси:

Въпроси

1. При приложението на чл. 120 ЗЗД, позоваването на давността пред орган, сезиран за защита на субективно право, касае ли хипотезите на придобивна давност?

2. Изтеклият, установен от закона срок по чл. 79 ЗС води ли автоматично до придобиване на право на собственост и позоваването на давност елемент ли е от фактическия състав на придобивно основание?

3. За възможността да бъде придобито право на собственост на недвижим имот, на основание чл. 79 ЗС, от лице, което не се е позовало на давността преди смъртта си и възможността неговите права да се признаят на неговите наследници в съдебен процес по спор за собственост.

Мотиви

Общото събрание на гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

В практиката на ВКС са формирани следните становища:

Точка №1

1. на основание чл. 79, ал. 1 ЗС правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Друг елемент фактическият състав на давностното придобиване на недвижим имот не съдържа. На основание чл. 84 ЗС правилата на чл. 113 ЗЗД, чл. 115 ЗЗД, чл. 116 ЗЗД, чл. 117 ЗЗД и чл. 120 ЗЗД за погасителната ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №11/14.03.2022 по дело №2122/2021
  Може ли да бъде придобит по давност недвижим имот от двама съпрузи по време на брака в режим на СИО в случаите когато по отношение на единия съпруг не е изтекъл предвидения в закона 10 годишен давностен срок и не е налице съвладение към момента на изтичане на срока?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №66/26.06.2020 по дело №1985/2019
  Предмет на установителен иск за собственост могат да бъдат реални части от урегулирани или неурегулирани поземлени имоти, дори ако границите им не са материализирани на място и имотите не са нанесени като самостоятелни в действаща кадастрална карта или ПУП. Тези граници могат да бъдат определени и чрез описанието им с…
 • Определение №60439/07.12.2021 по дело №2447/2021 1
  Определение №60439/07.12.2021 по дело №2447/2021
  За задължението на въззивния съд да обсъди събраните по искане на страните доказателства, да направи преценка на всички правно релевантни факти, от които произтича спорното право, както и да обсъди всички събрани доказателства във връзка с тези факти.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60157/26.11.2021 по дело №2040/2021
  1. За доказателствената сила на нотариалния акт, който е съставен по реда на чл. 587 ГПК (чл. 483 ГПК /отм./). 2. За значението на изявлението за позоваване на изтекла придобивна давност, както и по въпроса кога следва да се счита приложен дворищнорегулационен план, изменен по реда на чл. 32, ал.…
 • Определение №60354/15.10.2021 по дело №2122/2021 2
  Определение №60354/15.10.2021 по дело №2122/2021
  Може ли да бъде придобит по давност недвижим имот от двама съпрузи по време на брака в режим на СИО в случаите когато по отношение на единия съпруг не е изтекъл предвидения в закона 10 годишен давностен срок и не е налице съвладение към момента на изтичане на срока?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №30/16.09.2021 по дело №2428/2020
  Извършва ли се трансформация на правото на собственост, придобито изрично с нотариален акт от държавата, в право на ползване по силата на сега действащия пар. 4 ПЗР ЗНЧ (Закона за народните читалища) (предишен § 3 – ДВ, бр. 42 от 2009 г.)?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №71/08.07.2021 по дело №3189/2020
  За проверка допустимостта на въззивното решение във връзка със задължението на въззивния съд да следи за редовността на исковата молба, както и за правомощията на въззивната инстанция при констатиране на нередовност.
 • Определение №60082/14.06.2021 по дело №1005/2021 3
  Определение №60082/14.06.2021 по дело №1005/2021
  За правото на защита на страна в охранителното производство по чл. 61 ЗН в хипотеза, при която заявлението за вписване на приемането на наследството по опис е подадено едновременно в две различни съдилища, само едно от които е местнокомпетентният съд.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №69/02.06.2021 по дело №3565/2020
  Длъжен ли е съдът да обсъди и да се произнесе по всички наведени доводи на страните въззивното решение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №18/24.03.2021 по дело №418/2020
  Как следва да се преценява субективния елемент от придобивната давност при наличието на фактически и правни действия, с които дадено лице (в случая член-кооператор в ЖСК) явно декларира и демонстрира, че по отношение на ЖСК същият е собственик на имота, който му е разпределен със съответния разделителен протокол по решение…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №83/01.02.2021 по дело №2978/2019
  При наличие на изрична клауза в предварителен договор за покупко-продажба, съгласно която владението върху недвижимия имот е предадено на купувача, и упражнявана от купувача фактическа власт върху имота, извършеното доплащане на цената по предварителния договор изключва ли намерението за своене по отношение на недвижимия имот?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №118/11.01.2021 по дело №665/2020
  Допустимо ли е игнориране показанията на свидетел само поради това, че е близък роднина и пълномощник на трети за делото лица и като такъв е заинтересован от изхода на спора?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №97/19.10.2020 по дело №325/2020
  Когато близки роднини и сънаследници / съсобственици/ живеят в жилищна сграда, в която има няколко жилищни обекта и всеки от тях е установил самостоятелна фактическа власт върху отделен обект със знанието и без противопоставянето на другите съсобственици, която упражнява в продължение на повече от десет години, трябва ли да извършват…
 • Определение за недопускане
  Определение №404/14.09.2020 по дело №715/2020
  1. За правомощието на съда по чл. 272 ГПК; 2. За задължението на съда да се произнесе по всички възражения на страните и да мотивира решението си като посочи фактически и правни изводи; 3. За предпоставките за допускане на доказателствено искане при условията на чл. 266, ал. 3 ГПК и…
 • Определение №426/24.06.2020 по дело №2739/2019 4
  Определение №426/24.06.2020 по дело №2739/2019
  С оглед диспозитивното начало в гражданския процес, допустимо ли е съдът да основе решението си на невъведен от ответника в процеса факт или възражение, при което, излизайки извън рамките на законовите си правомощия, да отмени първоинстанционното решение и се произнесе на незаявено с въззивната жалба основание за неправилност на решението?
 • Определение №35/02.02.2022 по дело №1659/2020 5
  Определение №35/02.02.2022 по дело №1659/2020
  Необходимо ли е при въведено възражение за придобивна давност да се установява начинът и моментът на завладяване на имота с оглед изискването същото да е явно и спокойно, както и с оглед предвидената в чл. 79 ЗС продължителност на владението и обстоятелството в полза на кое лице е започнала да…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари