*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпрос

Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл. 26, ал. 2, предл. първо ЗЗД - поради липса на предмет, ако към момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 09 юни 2016 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, И.Ф. ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, И.Ф. ТАНЯ МИТОВА, И.Ф. ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря КЛАВДИЯ ДАЛИ, постави на разглеждане тълкувателно дело №3 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

Въпрос

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по предложение на тричленен състав на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска колегия поради противоречива съдебна практика по въпроса:

Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл. 26, ал. 2, предл. първо ЗЗД - поради липса на предмет, ако към момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания.

Мотиви

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе по така поставения въпрос, съобрази следното:

По поставения материалноправен въпрос съществува противоречива съдебна практика на Върховния касационен съд, формирана по реда на чл. 290 ГПК, като са застъпени две становища.

Според едното становище, нищожни поради невъзможен предмет са договорите, чийто предмет още при сключването им е невъзможно да възникне. Ако при сключване на договора възникването на неговия предмет е било възможно, договорът обвързва валидно страните и едва, ако впоследствие предметът на договора стане невъзможен, валидният договор се разваля по право или подлежи на разваляне, когато невъзможността е по причина, за която отговаря длъжникът.

Според другото становище, договорът е нищожен поради невъзможен предмет, ако към момента на сключването му вещта (сграда или жилище) не съществува фактически или не отговаря на установените в действащия устройствен закон изисквания за самостоятелен обект, поради което с оглед на тези изисквания, не представлява годен за извършване на разпоредителни сделки самостоятелен обект. Преценката се извършва с оглед състоянието на имота към момента на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Процесуално допустимо ли е въззивно решение в частта, с която след допуснато от въззивния съд изменение на иска за недействителност на правна сделка чрез добавяне на основания за нищожност поради установено от първоинстанционния съд съществено процесуално нарушение на правилото на чл. 214 ГПК, въззивният съд е разгледал за първи път…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Съдебната делба води ли до прекратяване на съсобствеността и до обособяването на реални самостоятелни обекти? 2. Към кой момент следва да се преценява кои са приложимите норми относно обособяването на реалните самостоятелни обекти в сграда и изискванията, на които те следва да отговарят - към момента на извършването на…
 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Извършеното от продавача по сключен предварителен договор апортиране на обещания недвижим имот преди купувачът по предварителния договор да впише искова молба по чл.19, ал.3 от ЗЗД, представлява ли хипотеза на невъзможност за изпълнение на предварителния договор или само поставя длъжника-прехвърлител в забава за изпълнение; 2. Включва ли интегралното компенсаторно…
 • Определение №60731/26.10.2021 по дело №1945/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли била правна невъзможност за обособяване на реално определена част от недвижимия имот и съществувала ли е при сключване на сделката непреодолима правна пречка да бъде одобрен инвестиционен проект за обособяване на част от имота, предмет на сключения договор за учредяване на ипотека?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли била правна невъзможност за обособяване на реално определена част от недвижимия имот и съществувала ли е при сключване на сделката непреодолима правна пречка да бъде одобрен инвестиционен проект за обособяване на част от имота, предмет на сключения договор за учредяване на ипотека?
 • Определение №60731/26.10.2021 по дело №1945/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл. 26, ал. 2, предл. първо ЗЗД - поради липса на предмет, ако към момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл. 26, ал. 2, предл. първо ЗЗД - поради липса на предмет, ако към момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените…
 • Определение №60731/26.10.2021 по дело №1945/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Процесуално допустимо ли е въззивно решение в частта, с която след допуснато от въззивния съд изменение на иска за недействителност на правна сделка чрез добавяне на основания за нищожност поради установено от първоинстанционния съд съществено процесуално нарушение на правилото на чл. 214 ГПК, въззивният съд е разгледал за първи път…
 • Определение №60731/26.10.2021 по дело №1945/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По иск за собственост намира ли приложение ТР № 3/28.06.2017 г. на ВКС, ОСГК, когато е налице разминаване между предвиденото с инвестиционния и архитектурния проект с реално изпълненото, при което вече са създадени нови обекти с различна от първоначално определената площ? Дали площта на част от предвиден по проект обект,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При делба и правна сделка по чл.202 ЗУТ освен одобрен инвестиционен проект необходимо ли е и разрешение за строеж при положение, че преустройството не засяга конструкцията на сградата? Какво е значението на удостоверението по чл. 177, ал.3 ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежа? Валидно ли е одобряването на инвестиционния…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Явява ли се нищожен по смисъла на чл. 26 ЗЗД, ал.1 и ал.2 договор за изключителна лицензия на патентовано изобретение като такъв, сключен в нарушение на нормата на чл. 31, ал. 3 ЗПРПМ и като такъв с невъзможен предмет, в случаите, в които към момента на неговото сключване притежателят на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Собственикът на терена не може да учреди ипотека върху свое право на строеж, тъй като не притежава такова. То по своята характеристика е ограничено вещно право, което тежи върху чужд имот – чл. 63 ЗС. Собственикът на терена не може да учреди ипотека и върху правомощието да застрои имота си,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е етажен собственик да осигури достъп на останалите етажни собственици до общи части на сградата, които са разположени /изградени/ в самостоятелен обект- лична собственост на този етажен собственик?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Не е ли обвързан на основание чл. 226, ал. 3 ГПК, приобретателят на правото на собственост, от формираната сила на пресъдено нещо на съдебното решение, с което е уважен иск по чл. 76 ЗС срещу неговия праводател, като същият е осъден да предаде отнетото насилствено владение на процесния имот?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По иск за собственост намира ли приложение ТР № 3/28.06.2017 г. на ВКС, ОСГК, когато е налице разминаване между предвиденото с инвестиционния и архитектурния проект с реално изпълненото, при което вече са създадени нови обекти с различна от първоначално определената площ? Дали площта на част от предвиден по проект обект,…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари