Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. по тълк. д. № 3/2013 г.

Анотация

Въпроси
1. Необходимо ли е решение на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност за разпореждане с недвижим имот – собственост на дружеството или вещно право върху него, в съответствие с компетентността на Общото събрание, предвидена в чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ, за действителността на разпоредителна сделка, сключена от представляващия дружеството орган (управител /управители)?
2. Приложима ли е разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице, като органен представител по силата на закона, на две търговски дружества?
Отговори

1. Решение на ОС на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие за действителност на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството или вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството орган (управител /управители).

2. Към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице, като органен представител по силата на закона на две търговски дружества, не се прилага забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии , в съдебно заседание на 24 октомври 2013 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА, ДАРИЯ ПРОДАНОВА

Секретар: Борислава Лазарова

Докладвано от съдия РОСИЦА КОВАЧЕВА

Въпроси

Тълкувателно дело №3/2013 г. е образувано с Разпореждане от 30.01.2013 г. на Председателя на Върховния касационен съд по предложение на зам. председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Търговска колегия, и на зам. председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия, основано на постановено по чл. 292 ГПК Определение № 14/18.01.2013 г. по т.д.№ 1204/2011 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, II отделение и по предложение на зам. председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Търговска колегия, и на зам. председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия, поради противоречива съдебна практика, по въпросите:

1. Необходимо ли е решение на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност за разпореждане с недвижим имот - собственост на дружеството или вещно право върху него, в съответствие с компетентността на Общото събрание, предвидена в чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ, за действителността на разпоредителна сделка, сключена от представляващия дружеството орган (управител /управители).

2. Приложима ли е разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице, като органен представител по силата на закона, на две търговски дружества.

Мотиви

Точка №1

По първия въпрос: Необходимо ли е решение на ОС на ООД за разпореждане с недвижим имот - собственост на дружеството или вещно право върху него, в съответствие с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение
  Решение №22/30.03.2020 по дело №110/2019
  Какъв е редът за прекратяване на договор от страна на синдика по реда на чл.644 от ТЗ и упражняването на това потестативно право следва ли да е изрично заявено и да е стигнало до знанието на другата страна по договора или същото се предполага в случай, че синдикът оспори предявен…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №132/27.05.2020 по дело №2367/2018
  При безспорно установено по делото заемно правоотношение и фактически предоставен финансов ресурс с дати, предхождащи тази на сключването на процесната спогодба с нотариална заверка на подписите и издадена въз основа на нея заповед за изпълнение, следва ли в исковото производство, образувано по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК, да…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 388 от 17.02.2015 г. по гр. д. № 1036/2014 г.
  Относно приложението на чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ и по – конкретно необходимо ли е решение на ОС на О. за разпореждане с недвижим имот – собственост на дружеството или вещно право върху него, в съответствие с компетентността на ОС, предвидена в чл. 137, ал. 1, т. 7…
 • Определение №498/27.08.2020 по дело №2376/2019 7
  Определение №498/27.08.2020 по дело №2376/2019
  Налице ли е правна възможност за управителя на ЕООД да договаря сам със себе си, и ако такава сделка бъде извършена, нищожна ли е тя?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №217/10.03.2017 по дело №2296/2015
  1.Приложима ли е разпоредбата на чл.38 ал.1 ЗЗД в случай на договаряне на органен представител на търговско дружество лично със себе си? 2.Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД намира ли приложение при органното представителство на търговските дружества? Нормата на чл.145 ТЗ явява ли се специална по отношение на чл.40 ЗЗД? Налице…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60181/04.06.2021 по дело №4365/2019
  За приложение критериите на чл.20 ЗЗД и целта на тълкуването на договорни клаузи, при спор между страните относно действителното съдържание на постигнатото при сключване на договора общо съгласие и целените с договора правни последици.
 • Определение №381/19.05.2020 по дело №4365/2019 8
  Определение №381/19.05.2020 по дело №4365/2019
  За приложение критериите на чл.20 ЗЗД и целта на тълкуването на договорни клаузи, при спор между страните относно действителното съдържание на постигнатото при сключване на договора общо съгласие и целените с договора правни последици.
 • Определение №116/01.03.2022 по дело №455/2021 9
  Определение №116/01.03.2022 по дело №455/2021
  Дали разпоредбата на чл. 40 ЗЗД е приложима за органното представителство на търговско дружество?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60266/17.03.2022 по дело №4059/2020
  Става ли страна по предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот, собственост на търговското дружество-продавач, неговият управител, когато купувач е съпругата му? В този случай управителят договаря ли сам със себе си и представлява ли това забранен или непозволен от закона резултат?

Цитирани норми и термини