*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

1. Кога следва да се счита за приложен дворищнорегулационният план:
а) със заемането по законоустановения ред на придаваемите се части от имоти по утвърдения дворищнорегулационен план;
б) или от момента, когато настъпва трансформация на регулационните линии в имотни граници?

2. Относимо ли е към понятието "приложен план" по чл. 32, ал. 1, т. 5 ЗТСУ /отм./, заемането на придадения имот?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Въпроси

На основание чл. 212 ГПК /отм./ председателят на Върховния съд е внесъл предложение за издаване на тълкувателно решение по следните въпроси:

1. Кога следва да се счита за приложен дворищнорегулационният план:
а) със заемането по законоустановения ред на придаваемите се части от имоти по утвърдения дворищнорегулационен план;
б) или от момента, когато настъпва трансформация на регулационните линии в имотни граници.

2. Относимо ли е към понятието "приложен план" по чл. 32, ал. 1, т. 5 ЗТСУ /отм./, заемането на придадения имот.

Мотиви

За да се произнесе Върховният съд, Общо събрание на гражданската колегия съобрази:

Точка №1

1. По силата на дворищната регулация се образуват дворищнорегулационни парцели за жилищно и вилно строителство, т.е. преобразува се собствеността върху имотите, които се урегулират в собственост върху отредените за тях парцели, като се придават части от пълномерни към маломерни имоти за тяхното упълномеряване, както и се създават общи съсобствени парцели чрез урегулиране на имоти или части от имоти по реда на чл. 28 ЗТСУ /отм./ и чл. 29 ЗТСУ /отм./.

Съгласно чл. 110, ал. 1 ЗТСУ /отм./ дворищнорегулационният план има непосредствено отчуждително действие по отношение на недвижимите имоти (местата с подобренията и насажденията в тях), придадени към парцели на други физически или юридически лица, като това разместване на собственост настъпва още от деня на влизане в сила на дворищнорегулационния план. Собствеността върху придаваемите части преминава по силата на самата регулация, но тя получава значение на безусловно придобивно основание от деня, когато е приложена, тъй като дотогава при евентуалното й изменение или създаване на цялостна нова регулация се изхожда от първоначалното положение на имотите съгласно чл. 33 ЗТСУ /отм./, ал. 1 и 2 . Това означава, че отчужденията по дотогавашната регулация отпадат с обратна сила и се счита, че към парцела не се е придавал имот на друго лице, т.е. действието й е подчинено на условие от прекратителен характер.

Стабилизирането на последиците от отчуждителното действие на регулацията по отношение на имотите, придадени към парцели на други физически или юридически лица, се свързва с различни изходни пред поставки в хипотезите на чл. 33, ал. 1 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли дворищнорегулационният план да се счита за приложен по смисъла на чл. 33, ал. 1 ЗТСУ /отм./ и ТР № 3/15.07.1993 г. по гр. д. № 2/93 г. на ОСГК на ВС, в хипотеза, при която първоначално има съвпадение между регулационна и имотна граница /по изградена ограда/ между два…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При промяна на границата между два парцела, образувани от един общ имот, която е свързана с необходимост от заплащане на обезщетение за придадени части към съседен имот, настъпва ли стабилизиране на отчуждителното действие на плана след завземане на придаваемите части и владението им в продължение на десет години при действието…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР – първоначална редакция, преди измененията в ЗКИР, Обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г. 2. Допустими ли са искове за собственост на реална част от имот, когато…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички относими доводи и възражения на страните след преценка на относимите към делото доказателства? Длъжен ли е въззивният съд на основание чл. 266, ал. 3 ГПК да допусне изготвянето на своевременно поискана повторна съдебно-техническа експертиза, която първоинстанционният съд е отказал да допусне или…
 • Определение №178/20.04.2022 по дело №2855/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли при действието на ЗПИНМ /отм./ и ЗТСУ /отм./ да се придобие по давност реална част от имот, придадена по регулация към съседен дворищнорегулационен парцел?
 • Определение №178/20.04.2022 по дело №2855/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Стабилизирало ли се е отчуждителното действие на регулационния план, когато придадената по регулация част е била заета и владението върху нея е продължило повече от десет години до влизането в сила на ЗУТ?
 • Определение №178/20.04.2022 по дело №2855/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли дворищнорегулационният план да се счита за приложен по смисъла на чл. 33, ал. 1 ЗТСУ /отм./ и ТР № 3/15.07.1993 г. по гр. д. № 2/93 г. на ОСГК на ВС, в хипотеза, при която първоначално има съвпадение между регулационна и имотна граница /по изградена ограда/ между два…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. За доказателствената сила на нотариалния акт, който е съставен по реда на чл. 587 ГПК (чл. 483 ГПК /отм./). 2. За значението на изявлението за позоваване на изтекла придобивна давност, както и по въпроса кога следва да се счита приложен дворищнорегулационен план, изменен по реда на чл. 32, ал.…
 • Определение №178/20.04.2022 по дело №2855/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. При наличие на констативен нот. акт за придобиване по регулация части от недвижими имоти по реда на ЗПИНМ /отм./, установяващ заплащане на паричното обезщетение за придаваемите по дворищнорегулационен план место, установява ли се по безспорен начин придобиването на придаваемите по регулация места? (на осн. чл. 280, ал. 1, т.…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При наличие на констативен нот. акт за придобиване по регулация части от недвижими имоти по реда на ЗПИНМ /отм./, установяващ заплащане на паричното обезщетение за придаваемите по дворищнорегулационен план место, установява ли се по безспорен начин придобиването на придаваемите по регулация места?
 • Определение №178/20.04.2022 по дело №2855/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Има ли значение за произнасянето по иск за собственост върху реална част от имот по отменена регулация, попадаща в съседен имот по действащата регулация и при граница по действащия регулационен план, съвпадаща с границата по кадастралната карта, съобразяването на следните обстоятелства: момента на завземане на процесната реална част, както и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Има ли значение за произнасянето по иск за собственост върху реална част от имот по отменена регулация, попадаща в съседен имот по действащата регулация и при граница по действащия регулационен план, съвпадаща с границата по кадастралната карта, съобразяването на следните обстоятелства: момента на завземане на процесната реална част, както и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Предстои добавяне на анотация.При постановяване на решението следва ли съдът да вземе предвид всички доказателства по делото, да ги обсъди и да изложи мотиви защо приема някои за неотносими, както и защо кредитира едни, а не кредитира други? Дали в преценката си за допусната грешка при заснемане на поземлен имот…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За проверка валидността на процесното решение предвид оплакването, че диспозитивите на основното и допълнителното решение създават неяснота ако се прочетат без мотивите към тях.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съгласно нормата на чл.24, ал.2 ЗКИР поземлен имот е част от земната повърхност, определена с граници съобразно правото на собственост. Практиката на ВКС е дала и се придържа към тълкуването, че определящ индивидуализиращ белег на вещните права са техните граници, а не площта им, която е функция на границите. В…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Произнасянето на инстанциите по съществото на спора, обективирано с потвърдения от въззивния съд диспозитив на първоинстанционното решение, на първо място свидетелства за произнасяне по иск за факт – че е налице несъответствие в начина, по който в кадастралната карта е отразена част от земната повърхност, която следва да е разграничена…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали с изтичането на сроковете, посочени в пар. 8, ал. 1 ПР ЗУТ, автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях, или за да се…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари