Тълкувателно решение № 142-7 от 11.11.1954 г.

Има ли действие цесията спрямо длъжника, когато съобщението на последния е направено не от цедента, а от цесионера?