Тълкувателно решение №1/02.07.2021 по тълк. дело №1/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
  • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 03 юни 2021 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ТОТКА КАЛЧЕВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, МАРИЯ ИВАНОВА, ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при участието на секретаря Аврора Караджова постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2019 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии докладвано от съдия ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

Въпрос

Тълкувателно дело № 1/2019г. на ОСГТК на ВКС е образувано по разпореждане от 09.05.2019 год. на Председателя на ВКС, на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос, по който е констатирана противоречива практика на състави на ВКС, произнесли се в производства по чл.290 ГПК и по чл. 274, ал. 3 ГПК: Договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот разваля ли се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота, или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД?

Мотиви

Според едното становище, законът не прави разлика между реализирана или предстояща евикция, защото и в двата случая става въпрос за пълно неизпълнение или неточно изпълнение на задължението да се прехвърли правото на собственост, за налични права на трето лице, противопоставими на купувача, вече реализирани или които ще се реализират в бъдеще. Затова и в двата случая купувачът може да развали договора за продажба по реда на чл. 87, ал. 3 ЗЗД.

Според другото становище, когато купувачът е съдебно отстранен от имота, то договорът, въз основа на който го е придобил, се счита развален по право, поради което и искът за развалянето на договора е недопустим, тъй като с факта на съдебно отстранение е настъпил и фактът на развалянето му.

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии при Върховен касационен съд приема за правилно първото становище, със следните аргументи:

Развалянето на договора е право на кредитора на неизпълненото задължение поради причини, за които длъжникът отговаря, и поради това то винаги е алтернатива на другите способи за защита на кредитора при неизпълнение по чл. 79 ЗЗД - искане за реално изпълнение с мораторно обезщетение (неустойка за забава) или искане за компенсаторно обезщетение (компенсаторна неустойка), съответно намаляване на насрещната престация. Когато с договора се прехвърлят, учредяват или прекратяват вещни права върху недвижим имот, неговото разваляне става само по съдебен ред - чл.87, ал.3 ЗЗД.

От друга страна, поставеният за тълкуване въпрос е свързан с евикционната (за съдебно отстранение) отговорност на продавача и със задължението му да прехвърли собствеността върху предмета на договора. Правната уредба се съдържа в чл.188 ЗЗД до чл.192 ЗЗД.

Съгласно чл.188 ЗЗД продавачът отговаря, ако трети лица имат право на собственост или други права по отношение на вещта, които могат да противопоставят на купувача, освен ако последният е знаел това. В зависимост от това дали третите лица са предявили правата си, се отграничават две хипотези. В първата - третото лице ги е предявило и купувачът вече е отстранен от вещта, която е купил, въз основа на съдебно решение - в този случай е налице осъществена евикция. Във втората хипотеза правата на трето лице само са предявени по съдебен ред или дори още не са, но могат във всеки момент да бъдат и така противопоставени на купувача. Вещта още не му е отнета, но съществува реална заплаха от това - налице е евентуална евикция. Както евентуалната, така и осъществената евикция биват пълна или частична в зависимост от обема

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари