Тълкувателно решение № 1/2019 от 20.12.2019 г. по тълк. д. № 1/2019

Анотация

Въпрос

Кои са надлежните страни в производството по предявен иск по чл.59 ал.3 ЗБН и чл.59 ал.5 ЗБН и по-конкретно-следва ли обявената в несъстоятелност банка да участва като страна (ответник) в производството по тези искове?

Отговор

В производството по предявени искове по чл. 59, ал. 3 ЗБН и чл. 59, ал. 5 ЗБН надлежни страни са синдикът на обявената в несъстоятелност банка и извършилият прихващането кредитор, но не и банката като самостоятелен правен субект в процесуалното й качество на ответник по иска.


Върховен касационен съд на Република България, Общо събрание на Търговска колегия, в съдебно заседание на 12 декември 2019 год., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, ТОТКА КАЛЧЕВА

при участието на секретаря Красимира Атанасова постави на разглеждане тълкувателно дело № 1/2019 г. на Общото събрание на Търговска колегия докладвано от съдия БОЯН БАЛЕВСКИ

Въпрос

Тълкувателно дело № 1/2019 г. на Търговската колегии на ВКС е образувано с разпореждане от 22.03.2019 г. на Председателя на Върховния касационен съд на осн. чл.128 ал.1 ЗСВ за постановяване на тълкувателно решение по въпрос, поставен по реда на чл.292 ГПК, с определение № 71 от 11.03.2019г. по т.д. № 978/2018 г. от състав на Второ търговско отделение на ВКС:

„Кои са надлежните страни в производството по предявен иск по чл.59 ал.3 ЗБН и чл.59 ал.5 ЗБН и по-конкретно-следва ли обявената в несъстоятелност банка да участва като страна (ответник) в производството по тези искове?”.

Мотиви

Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховен касационен съд, за да се произнесе, съобрази следното:

По въпроса съществува противоречива практика:

1. В производството по предявени искове по чл. 59 ЗБН, ал. 3 и ал. 5 надлежни страни са синдиците на обявената в несъстоятелност банка и извършилият прихващането кредитор, но не и банката като самостоятелен правен субект на страната на ответника.

2. Обявената в несъстоятелност банка следва да бъде конституирана и да участва като страна (ответник) в производството по посочените искове.

Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховен касационен съд, намира следното:

Производството по несъстоятелност на банкова институция е специално по отношение на общата уредба на производството по несъстоятелност на търговци по ТЗ и следователно последната не се прилага, когато в отделен закон е предвидено друго - чл.612 ал.2 ТЗ. Това следва и от самите цели на банковата несъстоятелност, изрично уредени в чл.2 ал.1 ЗБН, да осигури в най-кратък срок справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори. От посочените цели произтичат и основните принципи на производството по банкова несъстоятелност в чл.2 ал.2 на ЗБН: защита на интересите на вложителите и останалите кредитори на банката и защита на обществения интерес, свързан със стабилността и доверието в банковата система. Тези основни принципи и цели намират своя израз и в редица процесуални разпоредби, включително в уредбата на участниците в отделните процедури в рамките на производството по несъстоятелност на банките и съпътстващите искови производства за попълване масата на несъстоятелността, а именно:

-Банката е лишена от възможност да атакува решението за откриване на производство по несъстоятелност чрез управителните си органи (чл. 16, ал. 1 ЗБН),

-Същата задължително се обявява в несъстоятелност с прекратяване правомощията на органите й и лишаване от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността (чл. 13, ал. 1 ЗБН, т. 3, т. 4 и т. 6).

-В производството по банкова несъстоятелност не се предвижда каквато и да е възможност за оздравяване на банката-длъжник (чл. 7 ЗБН), нито изобщо е възможно същата да продължи съществуването си като правен субект след прекратяване на производството по несъстоятелност, доколкото, съгласно чл.105 ал.3 ЗБН с решението за прекратяване на производството по несъстоятелност същата се заличава в ТР.

-Според изричните разпоредби на закона (чл. 68 ал.1 ЗБН вр. чл. 66 ал.1 ЗБН), банката не е сред лицата, на които е признато от закона право на възражение и иск за защита срещу предявени вземания на кредитори.

С оглед на тази уредба органите на обявената в несъстоятелност банка са напълно лишени от управителните и представителните си функции, които

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове