Тълкувателно решение № 1/2015 от 10.07.2018 г. по тълк. д. № 1/2015 г.

Анотация

Въпрос
1. Допустимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ, предмет на особен залог, срещу трето лице, придобило вещта след вписването на договора за особен залог, и има ли то положението на залогодател по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗОЗ (редакция до ЗИД ЗОЗ, ДВ. бр. 105/2016 год. , в сила от 30.12.2016 год.), ако разпореждането с вещта не е вписано по неговата партида?
2. Оригинерен или деривативен способ на придобиване на собственост върху имота е продажбата на недвижим имот като част от заложено по реда на ЗОЗ (редакция до ЗИД ЗОЗ, ДВ. бр. 105/2016 год., в сила от 30.12.2016 год.), търговско предприятие и съответно дали с извършване на проданта по реда на ЗОЗ се погасяват наложени възбрани и / или вписани ипотеки върху имота?
3. След извършване на публична продан на недвижим имот, подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?
Отговор

1. Трето лице, придобило движима вещ, предмет на договор за особен залог, след вписване на договора в Централния регистър на особените залози, има положението на залогодател по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗОЗ (редакция до приемане на ЗИД ЗОЗ с ДВ. бр. 105/2016 год., в сила от 30.12.2016 год.), ако е придобило вещта от вписан залогодател или ако към момента на придобиването на вещта е знаело за учредения върху нея особен залог, независимо от липсата на вписване на залога по партида на праводателя му в Централния регистър на особените залози. Не е допустимо насочване на изпълнение по реда на ЗОЗ (редакция до приемане на ЗИД ЗОЗ с ДВ. бр. 105/2016 год., в сила от 30.12.2016 год.) върху движима вещ, предмет на особен залог, срещу трето лице -приобретател на тази вещ, което има положението на залогодател по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗОЗ (при посочената редакция на закона), ако разпореждането с вещта не е вписано по неговата партида в Централния регистър на особените залози.

2. Продажбата на недвижим имот като част (елемент) от заложено по реда на ЗОЗ (в редакция до приемане на ЗИД ЗОЗ с ДВ. бр. 105/2016 год.) търговско предприятие е деривативен придобивен способ.
Вписаните ипотеки и възбрани се запазват.
Погасяват се само залозите, учредени по реда на ЗОЗ.

3. Вписаните възбрани по реда на чл. 397, ал. 1, т. 1 ГПК или наложени в производство по индивидуално принудително изпълнение по чл. 451 ГПК и чл. 452, ал. 2 ГПК не се заличават след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, освен в изрично предвидените от закона хипотези.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия, в съдебно заседание на 17 май 2018 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №81/12.05.2020 по дело №632/2020 9
  Определение №81/12.05.2020 по дело №632/2020
  В случая въззивният съд е постановил своя съдебен акт, без да отчете новата разпоредба на чл. 433, ал. 4 ГПК /Нова - ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г./, съгласно която вдигането на запорите и заличаването на възбраните по отношение на имущества, продадени в хода на изпълнителното производство, има действие занапред.…
 • Определение №161/05.10.2020 по дело №1507/2020 10
  Определение №161/05.10.2020 по дело №1507/2020
  1. Следва ли върху имот, придобит на публична продан, да се запазят в полза на купувача всички вписани възбрани или само първата? 2. Следва ли купувачът на публичната продан да понесе негативите от неизпълнение на задълженията на длъжника по изпълнителното дело, в рамките на което купувачът е придобил имота на…
 • Определение №540/04.12.2020 по дело №2571/2020 11
  Определение №540/04.12.2020 по дело №2571/2020
  Трябва ли да се счете за оборена презумпцията за съвместен принос по чл.21, ал.3 СК при придобиване на вещното право по време на брака и на възмездно придобивно основание, когато не е установена липса на принос на другия съпруг?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60174/05.07.2021 по дело №2385/2020
  Какво е действието на вписаната искова молба, ако решението по нея не е било вписано в шестмесечния срок по чл. 115, ал. 2 от ЗС и пропускането на този шестмесечен срок заличава ли с обратно действие вписването на исковата молба? Представлява ли вписаната искова молба тежест върху имота, след като…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60103/09.12.2021 по дело №192/2021
  За задължението на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на допустимостта и относимостта на доказателствата и да допусне събирането на нови доказателства когато първоинстанционният съд не е изпълнил задълженията си по чл. 146, ал. 2 ГПК.
 • Определение №60161/17.12.2021 по дело №3678/2021 12
  Определение №60161/17.12.2021 по дело №3678/2021
  1. Какво е отношението на тълкуването по т. 3 от Тълкувателно решение № 1/10.07.2018 г. по тълк. дело № 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС към последвалата законодателна промяна с приемането на новата разпоредба на чл. 433, ал. 4 ГПК? 2. Защитени ли са правата на взискателя при осъществена публична…

Цитирани норми и термини