*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпрос

По въпроси, свързани със застрахователни правоотношения, по които е налице противоречива съдебна практика.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Търговска колегия, на основание чл. 168, ал. 7, предл. 2 ЗСВ, в съдебно заседание на 7 декември 2015 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСТК и ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПЪРВО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВТОРО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

при участието на секретаря Красимира Атанасова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Търговска колегия, докладвано от съдия Ваня Алексиева

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ с разпореждане от 03.11.2014 г.,допълнено с разпореждане № 2 от 30. 01.2015 г., двете на Председателя на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по реда на чл. 292 ГПК от Общото събрание на Търговска колегия по следните правни въпроси, свързани със застрахователни правоотношения, по които е налице противоречива съдебна практика - решения по чл. 290 ГПК на състави на Върховния касационен съд ,Търговска колегия:

1. Следва ли в производството по пряк иск с правно основание по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./, обемът на отговорността на застрахователя да се ограничава до размера на присъденото обезщетение по уважен иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента?;

2. За възможността на застрахователя да упражни правото си по чл. 202, ал. 2, изр. 2 КЗ /отм./ за прекратяване на застрахователния договор, поради неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия ;

3. Счита ли се за прекратен договор за застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите с фингираното връчване на известие за прекратяване поради неплащане на разсрочена вноска, по реда на чл. 260, ал. 2 КЗ /отм./, във връзка с чл. 202, ал. 2 КЗ /отм./, без застрахователят да е изпълнил задължението си по чл. 294, ал. 1 КЗ /отм./ да впише прекратяване на договора в регистъра на Гаранционния фонд ?;

4. От кой момент започва да тече давността по прекия иск на увреденото лице за заплащане на обезщетение при ексцес, предявен срещу застрахователя на делинквента по застраховка „Гражданска отговорност" ?;

5. Допустимо ли е конституирането на застрахователя на гражданската отговорност на делинквента по застраховка „Гражданска отговорност", като евентуален ответник по реда на чл. 228, ал. 3 ГПК, в образуваното срещу прекия причинител на деликта производство по чл. 45 ЗЗД, при условие, че исковата претенция спрямо него е основана на чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./? При оттегляне на главния иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента, подлежи ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност” на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.
 • Определение №87/21.02.2020 по дело №2870/2019 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали особената местна подсъдност по чл. 115 ГПК, ал. 1 и 2 се прилага по отношение на всички искове по КЗ или само във връзка с иск от увредено лице срещу застрахователя на деликвента?
 • Определение №554/04.11.2020 по дело №2379/2019 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Явна необоснованост на съдебния акт, обективирана в грубо нарушаване на правилата на формалната логика.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По общо правило в исковия процес срещу солидарните длъжници последните са обикновени, а не необходими другари, тъй като делата срещу тях могат да бъдат решени от съда по различен начин. Това следва от положението, че опрощаването от кредитор в полза на един от длъжниците, респ. новацията, освобождават по принцип и…
 • Определение №60619/15.11.2021 по дело №239/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е приложението на чл. 51 ал. 2 ЗЗД да се основава на предположения относно причинността между поведението на пострадалия / действие или бездействие / и вредоносния резултат? Наличието на видим физически недъг у неправоспособен водач на автомобила, причинил ПТП, достатъчно ли е да обоснове извод, че пострадалият сам…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди. 2. За предпоставките за приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя по задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност“ на автомобилистите над изплатеното от делинквента обезщетение въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли при определяне степента на съпричиняване по см. на чл. 51, ал. 2 ЗЗД да бъде установен действителният обем, в който пострадалото лице и делинквентът са допринесли за настъпването на вредите?
 • Определение №250/10.05.2022 по дело №1387/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За критериите при определяне на размера на съпричиняването по чл. 51, ал. 2 ЗЗД на настъпилите вреди за самия пострадал в хипотезата на знание на същия за употреба от страна на водача на МПС на алкохолни напитки и съгласието да участва като пътник в автомобил управляван от такъв водач.
 • Определение №483/26.07.2022 по дело №925/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя? (По иск против ЗД „Бул Инс” АД с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за…
 • Определение №60647/17.12.2021 по дело №2059/2021 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При формиране на вътрешното си убеждение следва ли съдът да обсъди всички доказателства по делото -поотделно и в съвкупност, както и да спази правилата за формалната логика, опита и научното знание?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетяване за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя и за начина на определяне % на съпричиняване на вредата в хипотезата на чл. 51, ал. 2…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да мотивира решението си и да изложи съображения при значително увеличаване на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД, в сравнение с първоинстанционния съд, при съобразени от двете инстанции едни и същи обективни обстоятелства от значение за размера на обезщетението съгласно Постановление № 4…
 • Определение №420/12.06.2020 по дело №2569/2019 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя, на основание чл. 226 КЗ /отм./ и определяне на това обезщетение съгласно критериите по чл. 52 от ЗЗД в хипотезата на спогодба между пострадалото лице и деликвента?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд да изложи съображения по наведените от страните доводи и релевантните за спора доказателства. Следва ли съдът да извърши преценка на правомерността на действията на всички участници в ПТП и на връзката между техните действия и настъпването на инцидента с оглед наведените доводи на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Oтносно съпричиняването на вредоносния резултат, с оглед предпоставките за приравняване на приноса на деликвента с този на пострадалата, изведено от наличие на причинна връзка между конкретните увреждания и фактическата възможност за получаването им, съобразно нарушените правила на ЗДвП.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Изпада ли в забава кредитора - ищец по искове за вреди от непозволено увреждане срещу застрахователя на делинквента по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, когато не приеме определеното от застрахователя обезщетение и върне същото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. При несъответствие между отразената в Информационния център на Гаранционния фонд информация относно началната дата и час на валидност на конкретен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, спрямо вписаните в застрахователната полица данни, в която застрахователният договор е материализиран, кои от тях намират приложение по отношение на трети,…
 • Определение №545/19.10.2020 по дело №888/2020 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на чл. 52 ЗЗД и критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател.
 • Определение №602/12.11.2020 по дело №30/2020 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои са предпоставките на чл.51, ал.2 ЗЗД за намаляване на претендирано с иск по чл.226, ал.1 КЗ /отм./ обезщетение за вреди при принос на пострадалия и необходимостта от доказване на приноса като условие за прилагане на разпоредбата на чл.51, ал.2 ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е въззивната инстанция да влоши положението на жалбоподателя, като отрече признати от първоинстанционния съд права на ищеца по иск за парично вземане, които не са оспорени от насрещната страна чрез жалба?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател? При определяне степента на съпричиняване следва ли да бъде направена съпоставка между тежестта на нарушението на делинквента и…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съда за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в рамките на претендираната от пострадалия с исковата молба сума, или размерът на справедливото обезщетение, което се намалява според установеното съпричиняване, не е обусловен от…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари