Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г.

Анотация

Въпроси
По въпроси, свързани със застрахователни правоотношения, по които е налице противоречива съдебна практика.
Отговори

1. В производството по пряк иск с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ обемът на отговорността на застрахователя е ограничен до размера на присъденото обезщетение по уважен срещу застрахования делинквент иск по чл. 45 ЗЗД, когато има за предмет обезщетяване на същите вреди, но в рамките на застрахователната сума, уговорена в застрахователния договор.

2. Застрахователят може да упражни правото си по чл. 202, ал. 2, изр. 2 КЗ /отм./ за прекратяване на застрахователния договор при неплащане пълния размер на разсрочената вноска от застрахователната премия.

3. Договорът за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се счита прекратен с фингираното връчване на известие за прекратяване, поради неплащане на разсрочена вноска, по реда на чл. 260, ал. 2 КЗ /отм./, във вр. с чл. 202, ал. 2 КЗ /отм./, независимо дали застрахователят е изпълнил задължението си по чл. 294, ал. 1 КЗ /отм./ да впише прекратяването на договора в регистъра на Гаранционния фонд, но застрахователят не може да се освободи от отговорност при неизпълнение на това задължение.

4. Давността по прекия иск на увреденото лице, предявен срещу застрахователя на делинквента по застраховка "Гражданска отговорност"- за заплащане на обезщетение при ексцес започва да тече от деня на проявяване на вредата.

5. Недопустимо е в образувано срещу прекия причинител на вредата производство по чл. 45 ЗЗД да бъде конституиран като евентуален ответник, по реда на чл. 228, ал. 3 ГПК застрахователят на гражданската отговорност на делинквента по застраховка "Гражданска отговорност" по иск с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./

6. Нормата на чл. 113 ГПК е приложима по отношение на прекия иск по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./

7. Налице е съпричиняване на вредата, когато пострадалото лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол над законоустановения минимум, ако този факт му е бил известен.

8. Собственикът на превозно средство, сключил задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, е трето лице по смисъла на чл. 257, ал. 3 КЗ /отм./ и е легитимиран да предяви иск по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ срещу застрахователя по същата застраховка за причинените му вреди при управление на собственото му моторно-превозно средство от друго лице.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Търговска колегия, на основание чл. 168, ал. 7, предл. 2 ЗСВ, в съдебно заседание на 7 декември 2015 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСТК и ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПЪРВО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВТОРО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

при участието на секретаря Красимира Атанасова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Търговска колегия, докладвано от съдия Ваня Алексиева

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ с разпореждане от 03.11.2014 г.,допълнено с разпореждане № 2 от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №87/21.02.2020 по дело №2870/2019 17
  Определение №87/21.02.2020 по дело №2870/2019
  Дали особената местна подсъдност по чл. 115 ГПК, ал. 1 и 2 се прилага по отношение на всички искове по КЗ или само във връзка с иск от увредено лице срещу застрахователя на деликвента?
 • Определение №420/12.06.2020 по дело №2569/2019 18
  Определение №420/12.06.2020 по дело №2569/2019
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя, на основание чл. 226 КЗ /отм./ и определяне на това обезщетение съгласно критериите по чл. 52 от ЗЗД в хипотезата на спогодба между пострадалото лице и деликвента?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №51/29.06.2020 по дело №613/2019
  Относно задължението на въззивния съд да изложи съображения по наведените от страните доводи и релевантните за спора доказателства. Следва ли съдът да извърши преценка на правомерността на действията на всички участници в ПТП и на връзката между техните действия и настъпването на инцидента с оглед наведените доводи на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №37/01.07.2020 по дело №979/2019
  Oтносно съпричиняването на вредоносния резултат, с оглед предпоставките за приравняване на приноса на деликвента с този на пострадалата, изведено от наличие на причинна връзка между конкретните увреждания и фактическата възможност за получаването им, съобразно нарушените правила на ЗДвП.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №38/14.07.2020 по дело №1065/2019
  Изпада ли в забава кредитора - ищец по искове за вреди от непозволено увреждане срещу застрахователя на делинквента по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, когато не приеме определеното от застрахователя обезщетение и върне същото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №55/24.08.2020 по дело №1842/2019
  1. При несъответствие между отразената в Информационния център на Гаранционния фонд информация относно началната дата и час на валидност на конкретен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, спрямо вписаните в застрахователната полица данни, в която застрахователният договор е материализиран, кои от тях намират приложение по отношение на трети,…
 • Определение №545/19.10.2020 по дело №888/2020 19
  Определение №545/19.10.2020 по дело №888/2020
  Относно приложението на чл. 52 ЗЗД и критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застраховател.
 • Определение №602/12.11.2020 по дело №30/2020 20
  Определение №602/12.11.2020 по дело №30/2020
  Кои са предпоставките на чл.51, ал.2 ЗЗД за намаляване на претендирано с иск по чл.226, ал.1 КЗ /отм./ обезщетение за вреди при принос на пострадалия и необходимостта от доказване на приноса като условие за прилагане на разпоредбата на чл.51, ал.2 ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №105/27.11.2020 по дело №2470/2019
  Допустимо ли е въззивната инстанция да влоши положението на жалбоподателя, като отрече признати от първоинстанционния съд права на ищеца по иск за парично вземане, които не са оспорени от насрещната страна чрез жалба?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №127/31.12.2020 по дело №1555/2019
  Кои обективно съществуващи обстоятелства следва да бъдат взети в предвид при определяне на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застраховател? При определяне степента на съпричиняване следва ли да бъде направена съпоставка между тежестта на нарушението на делинквента и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №139/28.01.2021 по дело №1780/2019
  Длъжен ли е въззивният съд да мотивира решението си и да изложи съображения при значително увеличаване на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД, в сравнение с първоинстанционния съд, при съобразени от двете инстанции едни и същи обективни обстоятелства от значение за размера на обезщетението съгласно Постановление № 4…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №1/12.03.2021 по дело №888/2020
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетяване за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя и за начина на определяне % на съпричиняване на вредата в хипотезата на чл. 51, ал. 2…
 • Определение №554/04.11.2020 по дело №2379/2019 21
  Определение №554/04.11.2020 по дело №2379/2019
  Явна необоснованост на съдебния акт, обективирана в грубо нарушаване на правилата на формалната логика.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60010/20.08.2021 по дело №2379/2019
  По общо правило в исковия процес срещу солидарните длъжници последните са обикновени, а не необходими другари, тъй като делата срещу тях могат да бъдат решени от съда по различен начин. Това следва от положението, че опрощаването от кредитор в полза на един от длъжниците, респ. новацията, освобождават по принцип и…
 • Определение №60619/15.11.2021 по дело №239/2021 22
  Определение №60619/15.11.2021 по дело №239/2021
  Допустимо ли е приложението на чл. 51 ал. 2 ЗЗД да се основава на предположения относно причинността между поведението на пострадалия / действие или бездействие / и вредоносния резултат? Наличието на видим физически недъг у неправоспособен водач на автомобила, причинил ПТП, достатъчно ли е да обоснове извод, че пострадалият сам…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60173/15.12.2021 по дело №2147/2020
  1. За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди. 2. За предпоставките за приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и…
 • Определение №60647/17.12.2021 по дело №2059/2021 23
  Определение №60647/17.12.2021 по дело №2059/2021
  При формиране на вътрешното си убеждение следва ли съдът да обсъди всички доказателства по делото -поотделно и в съвкупност, както и да спази правилата за формалната логика, опита и научното знание?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60153/07.02.2022 по дело №2492/2020
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя по задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност“ на автомобилистите над изплатеното от делинквента обезщетение въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60141/29.03.2022 по дело №1258/2020
  Следва ли при определяне степента на съпричиняване по см. на чл. 51, ал. 2 ЗЗД да бъде установен действителният обем, в който пострадалото лице и делинквентът са допринесли за настъпването на вредите?
 • Определение №250/10.05.2022 по дело №1387/2021 24
  Определение №250/10.05.2022 по дело №1387/2021
  За критериите при определяне на размера на съпричиняването по чл. 51, ал. 2 ЗЗД на настъпилите вреди за самия пострадал в хипотезата на знание на същия за употреба от страна на водача на МПС на алкохолни напитки и съгласието да участва като пътник в автомобил управляван от такъв водач.

Цитирани норми и термини